Oddělení přestupků (OPŘ) vede přestupková řízení zejména na úseku občanského soužití, majetku a veřejného pořádku. Do agendy oddělení dále spadá zprostředkování výkonu trestů obecně prospěšných prací a konání veřejných sbírek na území městské části. Organizačně zabezpečuje veškeré volby a místní referenda.


Oddělení přestupků – OPŘ – pracoviště B

 • Plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb do zastupitelstev obcí, Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a volby prezidenta republiky, a v případě konání referenda včetně referenda místního.
 • Vede stálý seznam voličů, dodatek stálého seznamu, provádí průběžnou aktualizaci v návaznosti na registr obyvatel.
 • Plní úkoly na úseku sčítání lidu, domů a bytů, spolupracuje s Českým statistickým úřadem.
 • Zajišťuje úkoly vyšetřovací agendy, poskytuje oprávněným subjektům zprávy o pověsti občana výpisem z registru přestupků.
 • Poskytuje podklady k žádosti o zbrojní průkaz.
 • Provádí zápisy do Rejstříku přestupků a zpracovává statistiku přestupků.
 • Vede přestupková řízení dle zákona o přestupcích, v platném znění na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, které spadají do působnosti odboru, i na dalších úsecích státní správy a územní samosprávy podle zvláštních zákonů na úsecích státní správy.
 • Ukládá správní tresty – pokuty v příkazním řízení, pokuty ve správním řízení, propadnutí věci.
 • Ve spolupráci se soudem a probační a mediační službou vede evidenci odsouzených k trestu výkonu obecně prospěšných prací, zařazuje je k výkonu tohoto trestu a stanovuje podmínky pro jeho výkon.
 • Zajišťuje součinnost při konání veřejných sbírek na území MČ Praha 7 – kontrola osvědčení, pečetění kasiček, po skončení sbírky rozpečetění, počítání obsahu.
 • V souladu s NOZ přijímá nálezy, u nichž je znám vlastník věci, vyzývá vlastníka k převzetí, zajišťuje jejich uložení po dobu 3 let.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení přestupků
U Průhonu 11, Praha 7
detašované pracoviště
placeholder

Kejhová Olga

vedoucí oddělení
gsm. +420778110015
KejhovaO@Praha7.cz
U Průhonu 11

Zlochová Marcela

administrativní pracovnice
gsm. +420778110017
ZlochovaM@Praha7.cz
U Průhonu 11

Beneš Patrik Bc., DiS.

zpracovatel přestupků
tel. +420778110024
gsm. +420778110024
BenesP@Praha7.cz
U Průhonu 11

Bajcarová Jarmila

zpracovatelka přestupků
gsm. +420604794409
BajcarovaJ@Praha7.cz
U Průhonu 11

Škarková Ivana

zpracovatelka přestupků
gsm. +420778499608
SkarkovaI@Praha7.cz
U Průhonu 11

Vybíralová Kateřina, Bc.

zpracovatelka přestupků
gsm. +420778110020
VybiralovaK@Praha7.cz
U Průhonu 11