Oddělení přestupků (OPŘ) vede přestupková řízení zejména na úseku občanského soužití, majetku a veřejného pořádku. Do agendy oddělení dále spadá zprostředkování výkonu trestů obecně prospěšných prací a konání veřejných sbírek na území městské části. Organizačně zabezpečuje veškeré volby a místní referenda.


Oddělení přestupků – OPŘ

  • Plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb do zastupitelstev obcí, Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a volby prezidenta republiky, a v případě konání referenda včetně referenda místního.
  • Vede stálý seznam voličů, dodatek stálého seznamu, provádí průběžnou aktualizaci v návaznosti na registr obyvatel.
  • Zajišťuje úkoly vyšetřovací agendy, poskytuje oprávněným subjektům zprávy o pověsti občana výpisem z registru přestupků.
  • Provádí zápisy do Rejstříku přestupků a zpracovává statistiku přestupků.
  • Vede přestupková řízení dle zákona o přestupcích, v platném znění na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, které spadají do působnosti odboru, i na dalších úsecích státní správy a územní samosprávy podle zvláštních zákonů na úsecích státní správy.
  • Ukládá správní tresty – pokuty v příkazním řízení, pokuty ve správním řízení, propadnutí věci.
  • Ve spolupráci se soudem a probační a mediační službou vede evidenci odsouzených k výkonu trestu obecně prospěšných prací, zařazuje je k výkonu tohoto trestu a stanovuje podmínky pro jeho výkon.
  • Zajišťuje součinnost při konání veřejných sbírek na území MČ Praha 7 – kontrola osvědčení, pečetění kasiček, po skončení sbírky rozpečetění, počítání obsahu.
  • V souladu s NOZ přijímá nálezy, u nichž je znám vlastník věci, vyzývá vlastníka k převzetí, zajišťuje jejich uložení po dobu 3 let.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení přestupků
U Průhonu 11, Praha 7
detašované pracoviště
placeholder

Kejhová Olga

vedoucí oddělení
gsm. +420778110015
KejhovaO@Praha7.cz
U Průhonu 11B

Vybíralová Kateřina, Bc.

zpracovatelka přestupků
gsm. +420778110020
VybiralovaK@Praha7.cz
U Průhonu 11B

Jochman Martin, Bc.

zpracovatel přestupků
gsm. +420739553181
JochmanM@praha7.cz
U Průhonu 11B

Dostálová Andrea, Mgr.

zpracovatelka přestupků
gsm. +420778499608
DostalovaA@Praha7.cz
U Průhonu 11B

Šimáčková Jana

zpracovatelka přestupků
gsm. +420778706830
SimackovaJ@Praha7.cz
U Průhonu 11B