Primárním cílem projektu MAP III v území Prahy 7 je pokračování a další rozvoj aktivit započatých v rámci MAP I a II. Konkrétně je cílem realizace MAP III nadále zlepšovat kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území MČ P7 prostřednictvím podpory spolupráce škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání. Tento cíl bude naplňován efektivnější vzájemnou komunikací, společným informováním, vzděláváním a plánováním partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

www.map2praha7.cz


www.facebook.com/mapIIpraha7KA 1 Řízení projektu 
KA1 bude realizována po celou dobu realizace projektu a zahrnuje vytvoření realizačního týmu s jasným rozdělením kompetencí, odpovědností a náplní práce jeho jednotlivých členů za účelem kvalitně a efektivně řízeného projektu a jeho dílčích aktivit a zajištění odborné a administrativní podpory procesu místního akčního plánování. Součástí KA1 je komunikace s poskytovatelem dotace, příprava zpráv o realizaci projektu a manažerské (včetně finančního) řízení projektu a alokovaných lidských zdrojů, realizované v rámci paušálních nákladů projektu, příp. vlastních finančních prostředků žadatele, a také zajištění flexibilní reakce na aktuální vývoj situace ve vzdělávání v území a s tím souvisejících návrhů na případné úpravy projektu.

Klíčová aktivita 2 Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

Tato klíčová aktivita se dělí na dvě části:

A1 Rozvoj a aktualizace MAP

V souladu s dokumentem Postupy MAP III bude náplní této aktivity realizace a prohlubování procesu společného místního akčního plánování s aktivním zapojením škol do tohoto procesu, čímž bude podpořen rozvoj partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP. V rámci realizace aktivity dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů minimálně na roky 2023, 2024 a 2025.

  • A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP. 6
  • A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu. 10
  • A 1.3 Pracovní skupina financování 12
  • A 1.4 Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  13
  • A 1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti 15
  • A 1.6 Pracovní skupina pro podporu vedení škol a jejich zástupců a rozvoj potenciálu každého žáka  17
  • A 1.7 Podpora škol v plánování 19
  • A 1.8 Místní akční plánování 21

                  A) Plánování – aktualizace analytické části 21

                  B) Plánování – aktualizace strategické části 22

                  C) Plánování – aktualizace implementační části – akční plány. 24

  • A 1.9 Spolupráce s KAP. 26
  • A 1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území 27

A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

V rámci aktivity A2 bude realizováno vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2020. Výstupem aktivity bude Závěrečná evaluační zpráva (odevzdaná příjemcem se závěrečnou zprávou o realizaci).Bude vyhodnocena účelnost, dopady a udržitelnost MAP.Název projektu: „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III – SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7“

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023081

Zahájení projektu: 1. srpna 2022

Ukončení projektu: 30. listopadu 2023

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.