Praha 7 klade velký důraz na poskytování kvalitního vzdělávání všem dětem. Přejeme si, aby každé jednotlivé dítě mělo možnost maximálně rozvinout a využít své talenty a schopnosti. Aby mělo možnost uplatnit se v rychle rozvíjejícím se světě ke své osobní spokojenosti, stejně jako i k prospěchu celé společnosti. Klademe zároveň velký důraz na vytváření komunity rodičů, stejně jako na zapojení seniorů do života škol. Podporujeme vznik rodičovských spolků a pořádání různých akcí pro celou komunitu.


Ideální škola je pro nás taková instituce, která poskytuje hodnotné vzdělávání, respektuje individualitu každého jednotlivce a vytváří bezpečné a respektující prostředí pro děti, učitele i rodiče. Kvalitní škola potřebuje výborného ředitele, jehož rolí je především být pedagogickým lídrem. On je tím, který udává směr, motivuje, inspiruje a k tomu potřebuje podporu svého zřizovatele. 

Vzdělávání v Praze 7

Podporujeme ředitele, učitele a školy:

 • Jsme čitelní ve svých záměrech a zaměření se na podporu ředitele jako pedagogického lídra
 • Podporujeme ředitele v dalším vzdělávání, např. podílíme se výraznou finanční částkou na zapojení ředitele a jeho zástupce v programu Ředitel naživo
 • Podporujeme vzájemné sdílení zkušeností mezi řediteli
 • Pilotujeme supervize pro ředitele škol a školek
 • S řediteli jsme v častém kontaktu, snažíme se dobře komunikovat, ptáme se na jejich potřeby
 • Hledáme cesty k uvolnění rukou ředitelů v péči o budovy – financujeme např. sdíleného architekta, který pomáhá ředitelům s realizací oprav ve školách
 • Postupně posilujeme metodickou podporu škol ze strany zřizovatele v různých oblastech, např. financování
 • Realizujeme setkávání učitelů napříč Prahou 7 a sdílení dobré praxe
 • Pilotujeme týmovou supervizi pro pedagogy našich škol a školek
 • Realizujeme cyklus přednášek se zajímavými osobnostmi pro pedagogy a ředitele z Prahy 7, osobnosti oslovujeme na základě potřeb a přání pedagogů a ředitelů
 • Vybavujeme pedagogy nástroji pro práci v diferencované třídě
 • Pilotujeme sdílené byty pro mladé pedagogy

Podporujeme děti, které jsou ohrožené školním neúspěchem

 • Finančně podporujeme doučování dětí ohrožených školním neúspěchem
 • Otevíráme intenzivní třídu pro děti s odlišným mateřským jazykem z Prahy 7 (tříměsíční intenzivní docházka, pak návrat do domovské školy), zavádíme vyučování pro děti s OMJ v našich školkách
 • Vytváříme následný systém podpory pro děti s odlišným mateřským jazykem a z odlišného kulturního prostředí
 • Ve spolupráci s Locikou proškolujeme 160 pedagogů v práci s agresivním žákem a v rozpoznávání dětí ohrožených domácím násilím
 • Připravujeme následný systém spolupráce odborníků a škol pro práci s dětmi ohroženými domácím násilím

Podporujeme komunitu škol

 • Aktivně podporujeme žákovskou a studentskou participaci (žákovské parlamenty, participativní rozpočty, Zastupitelstvo mladých)
 • Pomocí sdílení dobré praxe podporujeme vznik a aktivitu rodičovských spolků napříč Prahou 7
 • Podporujeme aktivitu a spolupráci školských rad napříč Prahou 7
 • Propojujeme všechny aktéry ve vzdělávání v Praze 7 (MAP II)

Projekt MAP II

Městská část Praha 7 realizuje projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ (MAP II) zaměřený na strategické plánování rozvoje škol, propojování a zlepšování spolupráce všech institucí ve vzdělávání v Praze 7, sdílení dobré praxe škol a rozšíření nabídky vzdělávání pro pedagogické pracovníky.

Nástrojem spolupráce jsou mj. pracovní skupiny, které se orientují na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků a předškolního vzdělávání. Důležitými tématy jsou také rovné příležitosti a financování ve školství.

V rámci MAPII proběhl seminář Dobrá škola pro všechny, workshop na téma Změny financování regionálního školství, Možnosti využití supervize ve školní praxi a další.

Při plánování aktivit vycházíme z potřeb škol, které si zatím stanovily témata zájmu např.:

 • práce s problematickým žákem
 • komunikace učitel – rodič
 • podpora při řešení provozních záležitostí škol
 • jak být dobrým učitelem a nevyhořet
 • pracovně právní problematika
 • příklady dobré praxe v regionech
 • školská sociální práce a mnoho dalších

Elixír do škol

V únoru 2019 se v Praze 7 otevřelo unikátní centrum, první takové v ČR, které propojuje vzdělávání pedagogů v oblasti fyziky od MŠ přes 1. stupeň až po 2. stupeň ZŠ. Centrum pedagogické podpory funguje na principu standardních regionálních center Elixíru a kombinuje tzv. Pohádkovou fyziku (pro předškolní a mladší školní věk) s obsahem pro učitele fyziky na 2. stupni ZŠ.

Každý měsíc probíhá setkání na jedno téma, např. Pohyb, Pokusy z kuchyně, Malé fyzikální tandemy, Pokusy s vodou, Pokusy na vánoce a další, na kterém si pedagogové zážitkovou formou zkouší další možnosti výuky fyziky na všech stupních škol.

Více na webu elixirdoskol.cz

Žákovská a studentská participace

Cílem participace mladých lidí je zejména získání zkušenosti, že všímavostí ke svému okolí, dobrým nápadem a aktivní spoluprací a komunikací s ostatními jsme schopni věci a dění kolem sebe ovlivňovat a přetvářet. Tuto zkušenost potřebujeme všichni bez ohledu na věk, a čím dříve zmíněné dovednosti začneme procvičovat, tím lépe.

 • Participativní rozpočty – na všech školách realizujeme projekt Participativních rozpočtů. Žáci si vymýšlejí, prezentují a obhajují před celou školou vlastní projekty, kterými chtějí zlepšovat prostředí své školy. Následným hlasováním je vybrán a realizován vítězný projekt, každá škola na tuto aktivitu získává od MČ 50 tis korun. Příklady vítězných projektů: Houpačka a trampolína, Školní kino, Školní rádio, Art zeď nebo Ekokreativní zahrada, Papíromat – automat na školní potřeby, Rostliny v mezipatrech a další
 • Žákovské parlamenty – aktivně podporujeme vznik žákovských parlamentů na našich školách, skrze sdílenou dobrou praxi se snažíme školám ukázat, jak může žákovský parlament pomoci zlepšování klimatu školy. Spolupracujeme s CEDU a podporujeme naše žákovské parlamenty a jejich koordinátory ve spolupráci.
 • Zastupitelstvo mladých – základoškolská i středoškolská mládež na Sedmičce může nově participovat na dění obce v rámci Zastupitelstva mladých MČ Praha 7. Ve spolupráci s partnery (Mladí občané, CEDU, DDM Praha 7, ČSU a další) realizujeme projekt, ve kterém se propojují mladí lidé napříč Sedmičkou a s pomocí mentorů si skrze projektovou činnost, setkávání se zajímavými osobnostmi, vzdělávací a další akce osvojují aktivní přístup k dění kolem sebe

Agresivita dětí a děti ohrožené domácím násilím

Pedagogové jsou často osamocení v řešení situace, kdy mají ve třídním kolektivu agresivní dítě. Často je agresivita voláním o pomoc z důvodu složité rodinné situace, někdy i domácího násilí, ať už fyzického či psychického. Ohrožení domácím násilím je těžko rozpoznatelné, tyto děti jsou často onálepkované nějakou diagnózou, považované za děti s poruchou chování, pozornosti a podobně. Proto zajišťujeme ve spolupráci s Centrem Locika proškolení 160 pedagogů z našich škol v práci s agresivním dítětem a v rozpoznávání dětí ohrožených domácím násilím. Připravujeme také následný systém péče o tyto děti, postup řešení pro školy, zasíťování škol s místními odborníky a jejich vzájemnou spolupráci. V dalším období připravujeme také proškolení pedagogů MŠ.

Supervize pro pedagogy a vedení škol

Nabízíme školám individuální i týmovou supervizi jako podporu pedagogům při zvládání zátěžových situací, možnost profesního i osobního rozvoje, prevenci syndromu vyhoření a podporu týmu.