Praha 7 klade velký důraz na poskytování kvalitního vzdělávání všem dětem. Přejeme si, aby každé jednotlivé dítě mělo možnost maximálně rozvinout a využít své talenty a schopnosti. Aby mělo možnost uplatnit se v rychle rozvíjejícím se světě ke své osobní spokojenosti, stejně jako i k prospěchu celé společnosti. Klademe zároveň velký důraz na vytváření komunity rodičů, stejně jako na zapojení seniorů do života škol. Podporujeme vznik rodičovských spolků a pořádání různých akcí pro celou komunitu.


Ideální škola je pro nás taková instituce, která poskytuje hodnotné vzdělávání, respektuje individualitu každého jednotlivce a vytváří bezpečné a respektující prostředí pro děti, učitele i rodiče. Kvalitní škola potřebuje výborného ředitele, jehož rolí je především být pedagogickým lídrem. On je tím, který udává směr, motivuje, inspiruje a k tomu potřebuje podporu svého zřizovatele. 


Vzdělávání v Praze 7

Podporujeme ředitele, učitele a školy:

 • Jsme čitelní ve svých záměrech a zaměření se na podporu ředitele jako pedagogického lídra
 • Podporujeme ředitele v dalším vzdělávání, např. podílíme se výraznou finanční částkou na zapojení ředitele a jeho zástupce v programu Ředitel naživo
 • Podporujeme vzájemné sdílení zkušeností mezi řediteli
 • Pilotujeme supervize pro ředitele škol a školek
 • S řediteli jsme v častém kontaktu, snažíme se dobře komunikovat, ptáme se na jejich potřeby
 • Hledáme cesty k uvolnění rukou ředitelů v péči o budovy – financujeme např. sdíleného architekta, který pomáhá ředitelům s realizací oprav ve školách
 • Postupně posilujeme metodickou podporu škol ze strany zřizovatele v různých oblastech, např. financování
 • Realizujeme setkávání učitelů napříč Prahou 7 a sdílení dobré praxe
 • Pilotujeme týmovou supervizi pro pedagogy našich škol a školek
 • Realizujeme cyklus přednášek se zajímavými osobnostmi pro pedagogy a ředitele z Prahy 7, osobnosti oslovujeme na základě potřeb a přání pedagogů a ředitelů
 • Vybavujeme pedagogy nástroji pro práci v diferencované třídě
 • Pilotujeme sdílené byty pro mladé pedagogy

Podporujeme děti, které jsou ohrožené školním neúspěchem

 • Finančně podporujeme doučování dětí ohrožených školním neúspěchem
 • Otevíráme intenzivní třídu pro děti s odlišným mateřským jazykem z Prahy 7 (tříměsíční intenzivní docházka, pak návrat do domovské školy), zavádíme vyučování pro děti s OMJ v našich školkách
 • Vytváříme následný systém podpory pro děti s odlišným mateřským jazykem a z odlišného kulturního prostředí
 • Ve spolupráci s Locikou proškolujeme 160 pedagogů v práci s agresivním žákem a v rozpoznávání dětí ohrožených domácím násilím
 • Připravujeme následný systém spolupráce odborníků a škol pro práci s dětmi ohroženými domácím násilím

Podporujeme komunitu škol

 • Aktivně podporujeme žákovskou a studentskou participaci (žákovské parlamenty, participativní rozpočty, Zastupitelstvo mladých)
 • Pomocí sdílení dobré praxe podporujeme vznik a aktivitu rodičovských spolků napříč Prahou 7
 • Podporujeme aktivitu a spolupráci školských rad napříč Prahou 7
 • Propojujeme všechny aktéry ve vzdělávání v Praze 7 (MAP II)

Projekt MAP II

Městská část Praha 7 realizuje projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ (MAP II) zaměřený na strategické plánování rozvoje škol, propojování a zlepšování spolupráce všech institucí ve vzdělávání v Praze 7, sdílení dobré praxe škol a rozšíření nabídky vzdělávání pro pedagogické pracovníky.

Nástrojem spolupráce jsou mj. pracovní skupiny, které se orientují na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků a předškolního vzdělávání. Důležitými tématy jsou také rovné příležitosti a financování ve školství.

V rámci MAPII proběhl seminář Dobrá škola pro všechny, workshop na téma Změny financování regionálního školství, Možnosti využití supervize ve školní praxi a další.

Při plánování aktivit vycházíme z potřeb škol, které si zatím stanovily témata zájmu např.:

 • práce s problematickým žákem
 • komunikace učitel – rodič
 • podpora při řešení provozních záležitostí škol
 • jak být dobrým učitelem a nevyhořet
 • pracovně právní problematika
 • příklady dobré praxe v regionech
 • školská sociální práce a mnoho dalších

Elixír do škol

V únoru 2019 se v Praze 7 otevřelo unikátní centrum, první takové v ČR, které propojuje vzdělávání pedagogů v oblasti fyziky od MŠ přes 1. stupeň až po 2. stupeň ZŠ. Centrum pedagogické podpory funguje na principu standardních regionálních center Elixíru a kombinuje tzv. Pohádkovou fyziku (pro předškolní a mladší školní věk) s obsahem pro učitele fyziky na 2. stupni ZŠ.

Každý měsíc probíhá setkání na jedno téma, např. Pohyb, Pokusy z kuchyně, Malé fyzikální tandemy, Pokusy s vodou, Pokusy na vánoce a další, na kterém si pedagogové zážitkovou formou zkouší další možnosti výuky fyziky na všech stupních škol.

Více na webu elixirdoskol.cz


Žákovská a studentská participace

Cílem participace mladých lidí je zejména získání zkušenosti, že všímavostí ke svému okolí, dobrým nápadem a aktivní spoluprací a komunikací s ostatními jsme schopni věci a dění kolem sebe ovlivňovat a přetvářet. Tuto zkušenost potřebujeme všichni bez ohledu na věk, a čím dříve zmíněné dovednosti začneme procvičovat, tím lépe.

 • Participativní rozpočty – na všech školách realizujeme projekt Participativních rozpočtů. Žáci si vymýšlejí, prezentují a obhajují před celou školou vlastní projekty, kterými chtějí zlepšovat prostředí své školy. Následným hlasováním je vybrán a realizován vítězný projekt, každá škola na tuto aktivitu získává od MČ 50 tis korun. Příklady vítězných projektů: Houpačka a trampolína, Školní kino, Školní rádio, Art zeď nebo Ekokreativní zahrada, Papíromat – automat na školní potřeby, Rostliny v mezipatrech a další
 • Žákovské parlamenty – aktivně podporujeme vznik žákovských parlamentů na našich školách, skrze sdílenou dobrou praxi se snažíme školám ukázat, jak může žákovský parlament pomoci zlepšování klimatu školy. Spolupracujeme s CEDU a podporujeme naše žákovské parlamenty a jejich koordinátory ve spolupráci.
 • Zastupitelstvo mladých – základoškolská i středoškolská mládež na Sedmičce může nově participovat na dění obce v rámci Zastupitelstva mladých MČ Praha 7. Ve spolupráci s partnery (Mladí občané, CEDU, DDM Praha 7, ČSU a další) realizujeme projekt, ve kterém se propojují mladí lidé napříč Sedmičkou a s pomocí mentorů si skrze projektovou činnost, setkávání se zajímavými osobnostmi, vzdělávací a další akce osvojují aktivní přístup k dění kolem sebe

Agresivita dětí a děti ohrožené domácím násilím

Pedagogové jsou často osamocení v řešení situace, kdy mají ve třídním kolektivu agresivní dítě. Často je agresivita voláním o pomoc z důvodu složité rodinné situace, někdy i domácího násilí, ať už fyzického či psychického. Ohrožení domácím násilím je těžko rozpoznatelné, tyto děti jsou často onálepkované nějakou diagnózou, považované za děti s poruchou chování, pozornosti a podobně. Proto zajišťujeme ve spolupráci s Centrem Locika proškolení 160 pedagogů z našich škol v práci s agresivním dítětem a v rozpoznávání dětí ohrožených domácím násilím. Připravujeme také následný systém péče o tyto děti, postup řešení pro školy, zasíťování škol s místními odborníky a jejich vzájemnou spolupráci. V dalším období připravujeme také proškolení pedagogů MŠ.


Supervize pro pedagogy a vedení škol

Nabízíme školám individuální i týmovou supervizi jako podporu pedagogům při zvládání zátěžových situací, možnost profesního i osobního rozvoje, prevenci syndromu vyhoření a podporu týmu.


Projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v území Prahy 7“

Termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

Městská část Praha 7 (Odbor školství a projektového řízení – OVPŘ, jako zástupce zřizovatele MŠ a ZŠ v území Prahy 7 ve spolupráci s Odborem sociálního začleňování) realizuje projekt, jehož cílem je usnadnit ukrajinským dětem zapojení do kolektivu žáků našich škol i dětí v místě bydliště, a to prostřednictvím volnočasových aktivit, především zájmových kroužků, které zároveň umožní rodičům i dětem pokračovat v úspěšné integraci do pro ně zcela nového prostředí.

Z dotazníkového šetření organizovaného OVPŘ, kterého se zúčastnilo 150 rodičů ukrajinských dětí/žáků, kteří k nám uprchli před krizí na Ukrajině během jara/léta 2022, a které proběhlo v létě tohoto roku, vyplynul největší zájem o realizaci sportovních aktivit pro děti (konkrétně fotbal – 93 dětí), dále pak o výtvarnou výchovu (kreslení – 64 dětí) a hru na hudební nástroj (celkem 30 dětí).
Také rodiče žáků a pedagogové škol v Praze 7 potvrzují, a to z téměř 40 %, důležitost široké nabídky společných mimoškolních aktivit dostupných dětem z Ukrajiny k usnadnění jejich úspěšné integrace.

Pořádat by se tedy do konce kalendářního roku mělo celkem 6 kroužků pro 90 dětí (hudební, výtvarný a 4 sportovní), složených z poloviny z českých a z poloviny z ukrajinských dětí.
Dále je pro děti/žáky místních škol a jejich rodiče, v rámci snahy o komunitní propojení, naplánováno retromuzikálové představení Vlak do nebe, filmové promítání ukrajinských filmů, které v minulosti získaly i ocenění na různých festivalech, a workshop na téma společné Vánoce, jehož součástí bude i ochutnávka tradičních pokrmů, taneční, hudební či jiná vystoupení připravená ukrajinskými i českými dětmi.

Těchto aktivit by se mělo účastnit cca 580 rodičů a dětí/žáků ve věku 6 – 15 let a současně i ukrajinské paní učitelky, které ve školách již pracují.

Smyslem a cílem našeho projektu je především snížit riziko izolace ukrajinských dětí, zvýšit jejich orientaci v novém prostředí, zlepšit vzájemné soužití, podat pomocnou ruku při jejich integraci a tím minimalizovat pocit vyloučení. Nezanedbatelným efektem projektu je i předpokládané zlepšení znalosti českého jazyka a jeho aktivního využívání v dětem přirozeném prostřední, vytváření pozitivních osobní vazeb, neformální výměna zkušeností a informací i vzájemná podpora a usnadnění začlenění se v rámci nového domova.

Uvedené aktivity jsou pořádány v rámci projektu na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.


Představení pro základní školy — Retromuzikál Vlak do nebe


V podání olomouckých herců mohli žáci našich základních škol dne 10. 10. 2022 od 10 hodin v Divadle Na Maninách zhlédnout netradiční muzikálové představení. Prázdné vlakové nádraží, v informacích sedí klavírista, průvodčí hraje na housle. A právě zde se sejdou tři neznámí lidé, kteří divákovi postupně odhalují své životní příběhy. Dívka je zklamána svým přítelem, mladý hoch až příliš spěchal na své nové motorce a starý muž, vzpomínající na svou milovanou manželku, dostal srdeční slabost. Postupem času zjišťujeme, že tato železniční stanice je vlastně přestupní stanicí mezi životem a smrtí. Nastoupí všichni do blížícího se vlaku?

Příběh plný humorných situací, ale i rozhovorů o vážných věcech je zasazen do období swingové hudby, a protkán množstvím hitů, které jsou dnes známy spíše starším generacím. Nicméně představení si dokázalo získat beze zbytku více než 200 žáků základních škol. Děti s napětím čekaly, jak příběh dopadne, spontánně podporovaly sympatické hrdiny, podupávaly si v rytmu hudby a závěrečný potlesk nebral konce. Reakce na přestavení potvrdila, že opravdu kvalitní hudba nestárne a dokáže oslovit nejen generaci svých pamětníků, ale i diváky mnohonásobně mladší.

  

 

 

Realizováno v rámci projektu Komunitní Praha 7, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001789 a projektu Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v území Prahy 7 spolufinancovaného z dotace MV ČR č. 6/2022/ICOBCEKOLUKR.


Filmové představení „Olga“

V pátek, dne 25. listopadu 2022, v rámci projektu Dotace MV č. 6/2022/ICOBCEKOLUKR na Podporu integrace držitelů dočasné ochrany v území Prahy, spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, se cca 200 žáků II. stupňů ZŠ zřizovaných ÚMČ Praha 7 zúčastnilo v Bio OKO promítání koprodukčního filmu (Francie / Švýcarsko / Ukrajina, 2021) „Olga“. Píše se rok 2013, patnáctiletá nadaná gymnastka Olga žije rozpolcená mezi Švýcarskem, kde trénuje na evropský šampionát s cílem zúčastnit se olympijských her a Ukrajinou, kde její matka novinářka reportuje o dění v době Euromajdanu.

Jako jeden z ohlasů na realizované představení rádi uvádíme zhodnocení zástupce pedagogů ZŠ TGM, Ortenovo náměstí:

„Film hodnotili žáci velmi kladně – jako aktuální, napínavý i citlivý, s hrdinkou, s níž se žáci mohou dokonale ztotožnit. Líbilo se jim spojení sportovní gymnastiky s politickými událostmi na Ukrajině. Ve zpětné vazbě srovnávali revoluci v roce 1989 v Československu a průběh revoluce na Ukrajině, která byla ve filmu zobrazena. Žáci z Ukrajiny popisovali události na Majdanu z pohledu zkušeností svých příbuzných. Zároveň si děti uvědomovaly, že příběh filmu končí optimisticky, a to v roce 2020, kdy ještě nikdo netušil, že bude Ukrajina o rok později napadena Ruskem. Prostředí Kyjeva může českým dětem přiblížit, odkud pocházejí jejich noví spolužáci. Mohou vidět, že Ukrajina je moderní země s hlubokou historickou tradicí. Za kolektiv učitelů i žáky děkujeme za možnost film zhlédnout.“


Kroužky pro děti a workshop – tematické setkání dětí, rodičů, učitelů

V rámci projektu Dotace MV č. 6/2022/ICOBCEKOLUKR na Podporu integrace držitelů dočasné ochrany v území Prahy, spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, Odbor vzdělávání a projektového řízení, ve spolupráci s DDM Praha 7 a pedagogy našich základních škol, zrealizoval od září až do vánočních prázdnin pro cca 50 ukrajinských žáků a jejich českých kamarádů 1x týdně:

 • 2 běhy sportovních kroužků zaměřených na míčové hry
 • 1 výtvarný kroužek
 • a tématický regionální workshop „Setkání s českou a ukrajinskou gastronomií“

Workshop proběhl 9. prosince 2022 v aule ZŠ Umělecká, kde se při přátelském setkání s krátkým kulturním programem sešlo na 60 dětí, rodičů a učitelů, kteří s sebou přinesli na ochutnávku tradiční národní pokrmy vlastní výroby.

Všechny akce realizované na „7“ díky této dotaci byly dle vyjádření účastníků povedené, a tak snad splnily i náš záměr – pomoci dětem vzájemně se lépe poznat a komunikovat, vyzkoušet si některé aktivity mimo školní či domácí prostředí a zapomenout na chvíli na případné starosti. Prostě si zkrátka užít a mít chvíli obyčejnou radost z dětství.

Sportovní kroužky

 

Výtvarný kroužek

 

Regionální workshop