Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024 publikovaném ve Sbírce zákonů č. 38/2024 Sb., dne 27. 2. 2024 byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. Termín voleb byl stanoven na: pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobotu 8. června 2024 od 08.00 hodin do 14.00 hodin


Informace pro voliče, kteří změnili trvalý pobyt od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

Nábor členů do komisí

 

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE

Státní občané ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha 7
Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v určených hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha 7 vede pro všechny druhy voleb na území ČR Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení přestupků, detašované pracoviště – U Průhonu 1493/11, Praha 7 – Holešovice. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu je sestavován 40 dnů před prvním dnem voleb, tedy počínaje 28. dubnem 2024 si volič může v určených hodinách na výše uvedené adrese ověřit, zda byl zanesen do tohoto seznamu voličů.Občané jiného členského státu EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha 7

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a že od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Ostatní občané jiného členského státu EU nejsou zaneseni do seznamu voličů automaticky. Tito voliči musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit tak, že osobně v určených hodinách podají žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do dne 28. dubna 2024, 16:00 hodin na Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení přestupků, detašované pracoviště – U Průhonu 1493/11, Praha 7 – Holešovice, vchod B. V neděli 28. dubna 2024 je z tohoto důvodu pracoviště odboru správních agend otevřeno v čase 8.00-16.00. Více informací ZDE


VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo na určených zastupitelských úřadech v zahraničí.

Voličský průkaz vydává úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče (tj. ten, kde je volič zapsán v seznamu voličů).

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 27. února 2024 podávat několika způsoby:

  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče a zaslaná poštou nebo nepředaná osobně musí být doručena Úřadu městské části Praha 7 nejpozději 31. 5. 2024;
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: r44b2x7); žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 7 nejpozději 31. 5. 2024;
  • osobně v určených hodinách odbor správních agend, oddělení přestupků.

ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ


Osobně je možno o voličský průkaz požádat nejpozději do 5. 6. 2024 16:00, žádosti o vystavení voličského průkazu podané jiným způsobem musí být doručeny Úřadu městské části Praha 7 nejpozději 31. 5. 2024. Voličské průkazy budou vydávány nebo předávány k poštovní přepravě dle volby žadatele nejdříve dne 23. 5. 2024. Při osobní podání žádost ve dnech 23. 5. 2024 až 5. 6. 2024 do 16:00 budou voličské průkazy předávány žadateli na místě. Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Za vystavené voličské průkazy není možné v případě jejich ztráty či poškození vystavit duplikát. Ověřování podpisů na žádostech o voličských průkaz provádí správní orgány (nikoliv notáři, Česká pošta apod.) bezplatně.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů, pro kontrolu stálého seznamu voličů, pro kontrolu seznamu voličů do Evropského parlamentu a pro žádosti občanů jiného členského státu EU:
Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení přestupků, detašované pracoviště – U Průhonu 1493/11, Praha 7 – Holešovice, vchod B

PO: 8.00 – 11.45, 13.00 – 17.45
ÚT: 8.00 – 11.45
ST: 8.00 – 11.45, 13.00 – 17.45 (dne 5. 6. 2024 jen do 16.00)
ČT: 8.00 – 11.45  (po předchozí telefonické domluvě na tel. 778 110 015)
PÁ: 8.00 – 11.45  (po předchozí telefonické domluvě na tel. 778 110 015)SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

 

Nemohu se k volbám dostavit, mohu i přesto volit?

V odůvodněných případech, především ze zdravotních důvodů, je možné požádat o vyslání členů okrskové volební komise ve dnech voleb do místa bydliště. Žádost o doručení přenosné schránky lze předem nahlásit na Odboru správních agend Úřadu MČ Praha 7 na telefonním čísle: 778 499 608. Ve volební dny je možné si přenosnou schránku domluvit také přímo ve volebních místnostech podle okrsku, do kterého náležíte (číslo okrsku najdete na obálce s hlasovacími lístky). Telefonní kontakty do volebních místností budou zveřejněny. 


placeholder

Janáčková Alexandra, Ing.

vedoucí odboru
U Průhonu 11B
gsm. +420770168333
JanackovaA@Praha7.cz