Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024 publikovaném ve Sbírce zákonů č. 38/2024 Sb., dne 27. 2. 2024 byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. Termín voleb byl stanoven na: pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobotu 8. června 2024 od 08.00 hodin do 14.00 hodin


UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE

Státní občané ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha 7
Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v určených hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha 7 vede pro všechny druhy voleb na území ČR Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení přestupků, detašované pracoviště – U Průhonu 1493/11, Praha 7 – Holešovice. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu je sestavován 40 dnů před prvním dnem voleb, tedy počínaje 28. dubnem 2024 si volič může v určených hodinách na výše uvedené adrese ověřit, zda byl zanesen do tohoto seznamu voličů.Občané jiného členského státu EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha 7

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a že od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Ostatní občané jiného členského státu EU nejsou zaneseni do seznamu voličů automaticky. Tito voliči musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit tak, že osobně v určených hodinách podají žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do dne 28. dubna 2024, 16:00 hodin na Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení přestupků, detašované pracoviště – U Průhonu 1493/11, Praha 7 – Holešovice, vchod B


VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo na určených zastupitelských úřadech v zahraničí.

Voličský průkaz vydává úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče (tj. ten, kde je volič zapsán v seznamu voličů).

Žádost o vydání voličského průkazu lze od 27. února 2024 podávat několika způsoby:

  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, žádost zaslaná poštou nebo nepředaná osobně musí být doručena Úřadu městské části Praha 7 nejpozději 31. 5. 2024;
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: r44b2x7); žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 7 nejpozději 31. 5. 2024;
  • osobně v určených hodinách odbor správních agend, oddělení přestupků.

ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ


Osobně je možno o voličský průkaz požádat nejpozději do 5. 6. 2024 16:00, žádosti o vystavení voličského průkazu podané jiným způsobem musí být doručeny Úřadu městské části Praha 7 nejpozději 31. 5. 2024. Voličské průkazy budou vydávány nebo předávány k poštovní přepravě dle volby žadatele nejdříve dne 23. 5. 2024. Při osobní podání žádost ve dnech 23. 5. 2024 až 5. 6. 2024 do 16:00 budou voličské průkazy předávány žadateli na místě. Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Za vystavené voličské průkazy není možné v případě jejich ztráty či poškození vystavit duplikát. Ověřování podpisů na žádostech o voličských průkaz provádí správní orgány (nikoliv notáři, Česká pošta apod.) bezplatně.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů, pro kontrolu stálého seznamu voličů, pro kontrolu seznamu voličů do Evropského parlamentu a pro žádosti občanů jiného členského státu EU:
Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení přestupků, detašované pracoviště – U Průhonu 1493/11, Praha 7 – Holešovice, vchod B

PO: 8.00 – 11.45, 13.00 – 17.45
ÚT: 8.00 – 11.45
ST: 8.00 – 11.45, 13.00 – 17.45 (dne 5. 6. 2024 jen do 16.00)
ČT: 8.00 – 11.45  (po předchozí telefonické domluvě na tel. 778 110 015)
PÁ: 8.00 – 11.45  (po předchozí telefonické domluvě na tel. 778 110 015)SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ


placeholder

Janáčková Alexandra, Ing.

vedoucí odboru
U Průhonu 11B
gsm. +420770168333
JanackovaA@Praha7.cz