Stavební povolení je výsledkem stavebního řízení. Určuje závazné podmínky realizace a využívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků stavebního řízení. Stavební povolení vyžadují stavby se zastavěnou plochou větší než 150 m², nebo když zasahují do nosných konstrukcí domu či jiného objektu. Při menších zásazích je potřeba činnost nahlásit, drobné úpravy staveb lze provádět bez povolení.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad
U Průhonu 1338/38

placeholder

Lubasová Helena, Ing.

vedoucí odboru
dveře 3.11b
tel. +420220144128
gsm. +420736519842
LubasovaH@Praha7.cz

Jak

Vyplníte Žádost o stavební povolení, kterou následně podáte na stavební úřad MČ Praha 7.

K žádosti je třeba doložit následující přílohy:

 • doklad o vlastnictví (výpis z katastru); pokud jste nájemcem, tak doklad prokazující právo stavbu provést
 • projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným architektem nebo inženýrem, případně technikem – pokud jste majitel, ve 2 kopiích, pokud jste nájemce, tak ve 3
 • závazná stanoviska orgánů podle typu a rozsahu stavby a její funkce (například Odbor památkové péče MHMP, Hygienická stanice HMP, Odbor životního prostředí MČ Praha 7 a další)

Zahájení stavby

Pokud obdržíte písemný souhlas stavebního úřadu, můžete začít se stavbou, ale teprve v době, kdy stavební povolení nabyde právní moci a účinnosti: to znamená, že bylo doručeno všem účastníkům řízení a nikdo z nich se (v zákonné lhůtě 15 dnů) proti rozhodnutí stavebního úřadu neodvolal.

Dokončení stavby

Po dokončení stavby musíte oznámit její užívání stavebnímu úřadu nebo podat na stavební úřad žádost o kolaudační souhlas. Stavbu můžete začít užívat až na základě tohoto oznámení – buďto den po prohlídce, kterou stavební úřad může vykonat, nebo pokud vám stavební úřad do 30 dní od oznámení užívání stavby nezakáže.

Stavby jako například nemocnice, školy, nájemní bytové domy, obchodní a průmyslové stavby a podobně mohou být užívány pouze na základě kolaudačního souhlasu, pouhé oznámení nestačí.

Žádost o kolaudační souhlas

Pro žádost použijte formulář Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

K formuláři přiložte následující:

 • identifikační údaje o stavbě (jednací číslo a datum vyhotovení stavebního povolení)
 • předpokládaný termín dokončení stavby
 • závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, případně i geometrický plán

K místnímu šetření kontrolní prohlídky se přikládají tyto dokumenty:

 • doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu
 • projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem během stavebního řízení nebo při povolení změny stavby před dokončením
 • výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během realizace stavby
 • zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
 • doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení

Co ještě je třeba hlásit stavebnímu úřadu:

 • stavební úpravy, které zasahují do nosných konstrukcí stavby, mění její vzhled nebo vyžadují posouzení ohledně vlivu na životní prostředí
 • udržovací práce, jejichž provedení může negativně ovlivnit lidské zdraví, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání
 • udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

Co stavebnímu úřadu hlásit nemusíte:

 • stavební úpravy, které nezasahují do nosných konstrukcí, nemění vzhled stavby a nevyžadují posouzení ohledně vlivu na životní prostředí
 • udržovací práce, které nemohou negativně ovlivnit lidské zdraví, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání. (To se týká pouze staveb, které nejsou kulturní památkou!)
 • zřízení technické infrastruktury a doprovodných technických zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, odtoků odpadních a dešťových vod, větrání a podobně, úpravy kanalizace a vodovodů, pokud neměníte jejich trasu

Formuláře ke stažení: