Upozornění – změna otevírací doby úřadu zde

Vážení, občané, stavebníci, účastníci řízení,

děkuji vám všem, kteří vzhledem k narůstajícímu počtu aktivních případů pozitivních COVID pacientů na území hl. m. Prahy využíváte bezkontaktní způsoby řešení stavební agendy. Chráníte tím nejen nás, ale také především sebe, protože při běžném provozu je frekvence osob na stavebním úřadu značná a nemůžete vědět, zda Váš předchůdce nebyl nositelem nákazy.

Ke snížení možnosti šíření nákazy a zachování provozu stavebního úřadu i v případě, že by byla nařízena karanténa některým zaměstnancům, byla učiněna tato opatření:

  • V budově radnice v souladu s vládním nařízením prosím používejte roušky a desinfekci rukou, nevstupujte bez vyzvání do jednotlivých kanceláří, udržujte při jednání pokud možno bezpečnostní odstupy.
  • Stavební úřad byl rozdělen do dvou směn, které se střídají v kanceláři obden. Pokud se tedy nedovoláte svému referentovi, vydržte prosím do následujícího pracovního dne, určitě ho zastihnete. Nejjistějším kontaktem je v danou chvíli mailová korespondence.
  • U většiny řízení (s výjimku těch, kde to zákon neumožňuje, nebo tento způsob není k řešení problému možný) budeme preferovat stanovení lhůt k vyjádření účastníkům řízení v souladu s §87, §94m, §112 a dalšími před ústním jednáním, nebo se budou ústní jednání konat přednostně na místě stavby ve venkovních prostorách.
  • Doložky právní moci a štítek STAVBA POVOLENA a ověřenou projektovou dokumentaci budeme zasílat přednostně poštou, pokud se nedohodnete s jednotlivými referenty jinak.
  • Poplatky stavebnímu úřadu plaťte prosím pokud možno převodem z účtu. Platbu si sami dohledáme a bezprostředně po jejím obdržení rozhodnutí zašleme. Pokud chcete mít jistotu, můžete nás na zaplacení poplatku mailem upozornit.
  • Pokud se bude situace nadále zhoršovat, doporučuji konzultovat další postup vždy s příslušným referentem, který stanoví podmínky a postupy dle charakteru úkonu a stavby tak, aby ochrana všech zúčastněných byla maximální a přitom byl dodržen zákonný postup úřadu.

Zatím se daří udržet provoz stavebního úřadu bez omezení. Vaše podání kontinuálně zpracováváme. Prosím proto všechny zúčastněné o maximální spolupráci, ohleduplnost a pochopení, abychom ve své práci mohli pokračovat bez jakýchkoliv dalších omezení.

Helena Lubasová
Vedoucí stavebního úřadu

Stavební úřad (SÚ) plní úkoly Úřadu MČ vyplývající ze Zákona o hl. m. Praze na úseku výstavby a úlohu obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona čís. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona čís. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů a dále plní další povinnosti vyplývající z obecně platných předpisů a nařízení. Situace, ve kterých je nutné se obrátit na Stavení úřad, naleznete v sekci Povolení stavby. 


Hlavní úkoly

Pro městskou část Praha 7, sestávající z katastrálních území Holešovice, části k. ú. Bubeneč, Libeň a Troja, zajišťuje výkon státní správy ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1, písm. c) a § 15, odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon, dále jen SZ) a Statutu hlavního města Prahy.

Dále plní úlohu obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona čís. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona čís. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů.

Plní další povinnosti vyplývající z obecně platných předpisů a nařízení.

Náplň činnosti

Provádí veškeré procesní úkony související s výkonem pravomoci stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
pouze na objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad
U Průhonu 1338/38
placeholder

Lubasová Helena, Ing.

vedoucí odboru
tel. +420220144128
gsm. +420736519842
LubasovaH@Praha7.cz
dveře 3.11b

oddělení administrativně právní

oddělení stavební

oddělení územního rozhodování

oddělení vodohospodářské