Úřad Prahy 7 je do odvolání otevřen v pondělí 8:00–11:00 hodin a ve středu 13:00–16:00 hodin. 

Vážení, občané, stavebníci, účastníci řízení,

děkuji vám všem, že v souladu s nařízením vlády využíváte bezkontaktní způsoby řešení stavební agendy. Chráníte tím nejen nás, ale také především sebe, protože při běžném provozu je frekvence osob na stavebním úřadu značná a nemůžete vědět, zda Váš předchůdce nebyl nositelem nákazy.

Ke snížení možnosti šíření nákazy byla učiněna tato opatření:

  • Stavební úřad byl rozdělen do dvou směn, které se střídají v kanceláři obden. Pokud se tedy nedovoláte svému referentovi, vydržte prosím do následujícího pracovního dne, určitě ho zastihnete s výjimkou některých referentů důchodového věku, kteří pracují ve zvláštním režimu. Nejjistějším kontaktem je v danou chvíli mailová korespondence.
  • U všech řízení (s výjimku těch, kde to zákon neumožňuje) nebudeme vypisovat nová ústní jednání, ale budeme účastníkům řízení v souladu s §87, §94m, §112 a dalšími dávat lhůty k vyjádření.
  • Doložky právní moci a štítek STAVBA POVOLENA a ověřenou projektovou dokumentaci budeme zasílat poštou, pokud se nedohodnete s jednotlivými referenty jinak.
  • Vzhledem k tomu, že zatím nemáme dostatečně účinné ochranné pomůcky (trojkové respirátory) omezujeme práci v terénu (zejména §133 a §134) jen na opravdu nezbytné úkony tj. zejména v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví osob.
  • Probíhající již zahájená řízení konzultujte vždy s příslušným referentem, který stanoví podmínky a postupy dle charakteru úkonu a stavby tak, aby ochrana všech zúčastněných byla maximální a přitom byl dodržen zákonný postup úřadu.
  • Poplatky stavebnímu úřadu plaťte prosím pokud možno převodem z účtu. Platbu si sami dohledáme a bezprostředně po jejím obdržení rozhodnutí zašleme. Pokud chcete mít jistotu, můžete nás na zaplacení poplatku mailem upozornit.

Ačkoliv je mnoho aktivit omezeno, stavby zastaveny nebyly a zdejší stavební úřad pracuje. Vaše podání zatím kontinuálně zpracováváme. Prosím proto všechny zúčastněné o maximální spolupráci, ohleduplnost a pochopení, abychom ve své práci mohli pokračovat. Případné další změny budu průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách.

 

                                                                                                        Helena Lubasová

                                                                                             Vedoucí stavebního úřadu

 

Stavební úřad (SÚ) plní úkoly Úřadu MČ vyplývající ze Zákona o hl. m. Praze na úseku výstavby a úlohu obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona čís. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona čís. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů a dále plní další povinnosti vyplývající z  obecně platných předpisů a nařízení. Situace, ve kterých je nutné se obrátit na Stavení úřad, naleznete v sekci Povolení stavby. 


Hlavní úkoly

Pro městskou část Praha 7, sestávající z katastrálních území Holešovice, části k. ú. Bubeneč, Libeň a Troja, zajišťuje výkon státní správy ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1, písm. c) a § 15, odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon, dále jen SZ) a Statutu hlavního města Prahy.

Dále plní úlohu obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona čís. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona čís. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů.

Plní další povinnosti vyplývající z obecně platných předpisů a nařízení.

Náplň činnosti

Provádí veškeré procesní úkony související s výkonem pravomoci stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad
U Průhonu 1338/38
placeholder

Lubasová Helena, Ing.

vedoucí odboru
tel. +420220144128
gsm. +420736519842
LubasovaH@Praha7.cz
dveře 3.11b

oddělení administrativně právní

oddělení stavební

oddělení územního rozhodování

oddělení vodohospodářské