Stavební úřad (SÚ) plní úkoly Úřadu MČ vyplývající ze Zákona o hl. m. Praze na úseku výstavby a úlohu obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona čís. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona čís. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů a dále plní další povinnosti vyplývající z obecně platných předpisů a nařízení. Situace, ve kterých je nutné se obrátit na Stavení úřad, naleznete v sekci Povolení stavby. 


oddělení administrativně právní

oddělení stavební

oddělení územního rozhodování

oddělení vodohospodářské

Hlavní úkoly:
Pro MČ Praha 7, sestávající z katastrálních území Holešovice, části k. ú. Bubeneč, Libeň a Troja, zajišťuje výkon státní správy ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1, písm. c) a § 15, odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon, dále jen SZ) a Statutu hlavního města Prahy.

Dále plní úlohu obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona čís. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona čís. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů.

Plní další povinnosti vyplývající z obecně platných předpisů a nařízení.

Územní působnost:
Katastrální území Holešovice, část katastrálních území Bubeneč, Troja a Libeň.

Náplň činnosti:
Provádí veškeré procesní úkony související s výkonem pravomoci stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad
U Průhonu 1338/38
placeholder

Lubasová Helena, Ing.

vedoucí odboru
tel. +420220144128
gsm. +420736519842
LubasovaH@Praha7.cz
dveře 3.11b