MČ Praha 7 nechala zpracovat koncepční studii k ulici Přívozní v Holešovicích. Studie navrhuje úpravy a nové uspořádání této ulice s ohledem na plánovaný rozvoj lokality i připravované projekty městské části situované v blízkosti ulice.

 

 

V ulici Přívozní jsou evidovány záměry soukromých vlastníků, které by měly vést ke změně využití stávajících objektů. Současně jsou připravovány projekty městské části v nedalekém sousedství, jako je nový park U Vody nebo ZŠ Jana Vodňanského, s jejichž realizací význam ulice dále vzroste. Koncepční studie ulice Přívozní navrhuje rozšíření chodníků, bezbariérové úpravy přechodů, doplnění cyklopruhů, založení nového oboustranného stromořadí a další úpravy.

Zpracovávaná studie byla během června 2022 formou kulatého stolu konzultována s dotčenými orgány a organizacemi i s vlastníky a správci inženýrských sítí. Stejně tak proběhlo v lednu a v červnu 2022 setkání s vlastníky nemovitostí v ulici.

S koncepční studií se můžete seznámit zde:

Studie Přívozní – současný stav

Studie Přívozní – koncept

Studie Přívozní – návrh