~please scroll down for the english version~

Městská část Praha 7 ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pod záštitou Velvyslanectví Norského království a náměstka primátora hl. m. Prahy Petra Hlaváčka, připravila mezinárodní konferenci Město a řeka 2022.

Pokud Vás konference zajímá, ale nemůžete se osobně zúčastnit, lze sledovat také online přenos nebo si poslechnout o zajímavých projektech z několika evropských měst ze záznamu:

Česky: www.youtube.com/MCPraha7

English: https://www.youtube.com/c/CAMPPRAHA/videos

 

Konference je věnovaná vztahu města a řeky, koncepci a rozvoji nábřeží i šetrnému přístupu k původním technickým a architektonickým prvkům v cenném přírodním prostředí. Stěžejní téma reflektuje snahu o revitalizaci říční krajiny jakožto rozlivového území, které se může stát dalším rekreačním potenciálem města.

Za Prahu 7 zde budou představeny zejména projekty říční krajiny Trojské kotliny, jejíž součástí je i nově vznikající park U Vody. Tyto projekty jsou zasazeny do širších souvislostí jiných tuzemských a zahraničních expertních prezentací, které přináší inspiraci a příležitost pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými účastníky.  

Na programu naleznete projekty z Amsterodamu, Kodaně, Lublaně, Osla, Brna, Pardubic, Ostravy či Prahy.

Konference je simultánně tlumočena z/do angličtiny a zajištěn její stream a následný záznam na youtubovém kanálu Praha 7 (anglická verze na youtube CAMPu). Bezplatnou registraci lze provést přes GoOut.  


CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Praha 2

13. 5. 2022, 16–21 hod

Úvodní slovo: Lenka Burgerová (P7), velvyslanec Norského království v České republice, Jeho Excelence Robert Kvile, Petr Hlaváček (HMP), Jakub Stárek (P6)


I. Město a řeka (od 16.00)

Město Kodaň, Marcus Vesterager – Vodní cesty a městské kvality
MAPPA Ostrava, Ondřej Vysloužil – Malá Kodaň
IPR Praha, Marek Kundrata – Vznikající celoměstský přístup PROGRAM ŘEKA (jednotlivé městské revitalizace od severu na jih)


II. Koncepce a správa území podél řeky (od 17.30)

Spolek PP Trojská kotlina, Tomáš Drdácký
Město Amsterodam, Mirjana Milanovic – Rozmanitost identit na amsterodamském nábřeží
Město Kodaň a Klimakverter, Matias Hede – Klimaticky odolná čtvrť Kodaně


III. Stavby v objetí řeky (od 19.00)

ATELIERarhitekti, Tanja Paulin – Renovace nábřeží řeky Lublanice
Šépka architekti, Jan Šépka – Centrální polytechnické dílny v Pardubicích
Pražská vodohospodářská společnost, Jiří Rosický – Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod


IV. Rozlivová území jakožto rekreační potenciál města (od 20.00)

LINK Arkitektur, Adrian Lombardo – Obnova řek Osla
KAM Brno, Bibiana Janebová – Proměna nábřeží řeky Svratky
Atelier YYYY, Tereza Mácová – Park U Vody v Praze 7


  


Konference je realizována díky grantu z Norských fondů na revitalizaci parku U Vody v Praze 7. Více informací o Norských fondech na odkazech:

Stránky Státního fondu životního prostředí ČR
Stránky Ministerstva financí České republiky
Oficiální stránky Fondů EHP a Norska


                    

 

         


V sobotu 14. 5. 2022 tematicky navážeme 4. ročníkem akce pro veřejnost Den pro Trojskou kotlinu 2022. Převážná část aktivit MČ P7 se bude odehrávat na Císařském ostrově s nově vybudovanou Novou vodní linkou Ústřední čistírny odpadních vod.International Urban Conference CITY AND RIVER 2022

The City District of Prague 7 in cooperation with the Institute of Planning and Development of the Capital City of Prague, under the auspices of the Embassy of the Kingdom of Norway and the Deputy Mayor of Prague Petr Hlaváček, prepared the international conference City and River 2022. The conference is dedicated to the relationship between the city and the river, the concept and development of the embankment, as well as a gentle approach to the original technical and architectural elements in a valuable natural environment. The main theme reflects the effort to revitalize the river landscape as a floodplain, which can become another recreational potential of the city. For Prague 7, the projects of the Troja Basin river landscape will be presented here, which also includes the newly emerging U Vody Park. These projects are set in the broader context of other domestic and foreign expert presentations, which provides inspiration and an opportunity to share experiences between participants. 

The program includes projects from Amsterdam, Copenhagen, Ljubljana, Oslo, Brno, Pardubice, Ostrava and Prague.

The conference is simultaneously translated from / into English and its stream and recording are provided at https://www.youtube.com/c/CAMPPRAHA/videos. Free online registration at GoOut.  


CAMP – Center for Architecture and Metropolitan Planning

Vyšehradská 51, Prague 2

13/05/2022, 4pm – 9pm

Foreword: Lenka Burgerová (P7), Ambassador of Norway to the Czech Republic, His Excellency Mr. Robert Kvile, Petr Hlaváček (MHMP), Jakub Stárek (P6)


I. City and river (from 4pm)

City Copenhagen, Marcus Vesterager – Waterways and Urban Qualities

MAPPA Ostrava, Ondřej Vysloužil – Malá Kodaň

IPR Prague, Marek Kundrata – Emerging city-wide approach RIVER PROGRAM (individual urban revitalizations from north to south)


II. Conception and management of the area along the river (from 5:30pm)

PP Troja Basin Association, Tomáš Drdácký

City Amsterdam, Mirjana Milanovic – Layering Identities on Amsterdam Waterfront

City Copenhagen and Klimakverter, Matias Hede – The Climate resilient neighborhood of Copenhagen


III. Building embraced by the river (from 7pm)

ATELIERarhitekti, Tanja Paulin – City & River, Ljubljana & Ljubljanica

Šépka architekti, Jan Šépka – Central polytechnic workshops in Pardubice

Prague Water Management Company, Jiří Rosický – New Water Line of the Central Wastewater Treatment Plant


IV. Floodplains as a recreational potential of the city (from 8pm)

LINK Arkitektur, Adrian Lombardo – Restoring the Rivers of Oslo

KAM Brno, Bibiana Janebová – Transformation of the Svratka embankment

Atelier YYYY, Tereza Mácová – U Vody Park in Prague 7


  


The conference is realized thanks to a grant from Norwegian funds for the revitalization of the U Vody Park in Prague 7. More information about Norwegian funds, sees:

Website of the State Environmental Fund of the Czech Republic

Website of the Ministry of Finance of the Czech Republic 

Official site of the EEA and Norway Funds


                              

 

              

 

Organized by Prague City District 7, IPR Prague

With the support of the City of Prague, the Norwegian Embassy, Norwegian funds


On Saturday, May 14 2022, we will thematically establish the 4th annual event for the Troja Basin 2022. Most of the activities of the P7 district will take place on Císařský Island with the newly built New Water Line of the Central Wastewater Treatment Plant.