Anotace projektu

Projekt je zaměřen na revitalizaci brownfieldu park U Vody v pražských Holešovicích. Předmětem projektu je přeměna bývalého překladiště tvořeného betonovými objekty, plochami a rampami, které bylo součástí holešovického přístavu na přírodě blízký park. V roce 2019 došlo k demolici rozsáhlých zpevněných ploch a v současné době se hledá budoucí podoba tohoto zeleného ostrůvku v kompaktní zástavbě města. Řešené území je součástí rozsáhlého liniového nábřežního parku celoměstského charakteru a příměstského parku Trojská kotlina. Jeho poloha ho předurčuje být nejen lokálním parkem, ale i spojnicí centrální části města směrem dále na sever pro pěší, běžce i cyklisty. Současně je však tento pozemek jedinečný ve struktuře okolního města a má tak výrazný potenciál posílení sousedských a komunitních vztahů a vazeb. V době boje proti klimatické změně je přeměna této plochy z původního betonového překladiště na zelenou oázu možností uplatnit prvky modré a zelené infrastruktury, které mají prokazatelný přínos při zadržování dešťové vody a ochlazování centrální části města, která trpí efektem městského tepelného ostrova. Součástí projektu je výběr zhotovitele projektu, který probíhá formou Soutěže o návrh, jedním z klíčových posuzovaných kritérií jsou i opatření týkající se boje proti klimatické změně.

Projekt podporuje dlouhodobý strategický přístup MČP7 v boji proti klimatické změně a přizpůsobování se této změně na lokální úrovni a na úrovni významných ekosystémových či krajinných prvků a celků (povodí).

Cílem projektu je mj. zvýšit odolnost regionu a jeho okolí proti negativním dopadům změny klimatu a snižovat negativní vliv této změny na obyvatele.

 

The project is focused on the revitalization of the U Vody park brownfield in Prague’s Holešovice. The subject of the project is the transformation of the former transhipment yard formed by concrete objects, areas and ramps, which was a part of the Holešovice port into a nature park close to nature, which it will connect. In 2019, large paved areas were demolished and the future appearance of this green island in the compact development of the city is currently being sought. Its location predestines it to be not only a local park, but also a connection to the central part of the city further north for pedestrians, runners and cyclists. At the same time, however, this land is unique in the structure of the surrounding city and thus has a significant potential to strengthen neighborhood and community relations and ties. Part of the project is the selection of a contractor, which takes place in the form of a design competition, one of the key criteria considered are measures to combat climate change.

The project supports the long-term strategic approach of MČP7 in the fight against climate change and adaptation to this change at the local level and at the level of important ecosystem or landscape elements and units (basin).

The goal of the project is, among other things, to increase the resistance of the region and its surroundings against to the negative effects of climate change and to reduce the negative impact of this change on the population.

 

Výstupy projektu

Plánovaným výstupem předloženého projektu jsou sadové úpravy, doplnění mobiliáře, podpora komunitního využívání parku, práce s dešťovou vodou, zlepšení přístupu k vodě a zlepšení prostupnosti území.  Výstupy projektu navazují na usnesení MČ Praha 7, kterým vyhlásila stav klimatické nouze. V usnesení je obsažen závazek naplňovat opatření, která pomohou zlepšit klimatickou situaci a mohou inspirovat další městské části, města a obce ke společné změně chování a jednání ve vztahu k životnímu prostředí. Konkrétně se jedná mj.  snahu dostat do ulic městské části více zeleně a maximálně rozšířit výsadbu stromů a další zeleně ve veřejném prostoru. Projekt zohledňuje také vsakování, retenci a využití dešťové vody. Souvisejí projekt řešící cyklostezky má pak pozitivní vliv na snižování dopadů dopravy na znečištění ovzduší a prašnost, stejně jako podpora pěší dopravy, kterou projektové aktivity zahrnují. Veškeré aktivity se odehrávají v úzké součinnosti veřejné správy a obyvatel území.  


Komunikační plán projektu revitalizace brownfieldu Park U Vody