Veřejná prostranství (náměstí, vozovky, chodníky) na území Hlavního města Prahy jsou z velké většiny v majetku Hlavního města Prahy a jsou ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy.


Téměř všechny organizované aktivity ve veřejném prostoru (chodník, ulice, park) jsou chápány jako zvláštní užívání komunikace, pro které je třeba získat povolení, tzv. „zábor“. Povolení vydává Odbor dopravy městské části po předchozím souhlasu vlastníka dotčené komunikace (obvykle Technické správy komunikací). V případech, kdy žádáte o povolení záboru na vozovce, je nutný i souhlas Policie ČR. Pokud organizujete akci v parku nebo na zelených náměstích, je nutný také souhlas Odboru životního prostředí.

Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě.


CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT

1. Povolení akce tzv. zábor

V rámci zajištění povolení organizovaných aktivit ve veřejném prostoru na pozemních komunikacích doporučujeme postupovat v následujících krocích:

  2. Místní poplatky 

   Pokud je na akci vybíráno vstupné, máte ohlašovací povinnost a jste povinni uhradit poplatek ze vstupného. Obraťte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení najdete zde.

   Ohlášení a vyúčtování poplatku ze vstupného

   Pokud se akce koná na veřejném prostranství, máte ohlašovací povinnost a jste povinni uhradit poplatek za zábor veřejného prostranství. Obraťte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení najdete zde.

   Ohlašovací povinnost k MP za užívání veřejného prostranství


   3. Ohlášení povolené akce

   Po vydání povolení pořádání akce ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7,  který informuje Policii ČR, MP a HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde.

   Ohlášení proveďte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce), a to na Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7. Formulář můžete podat v listinné formě  na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře  na e-mail: podatelna@praha7.cz.


   MANUÁL PRO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

   Jak na kulturní a komunitní akce ve veřejném prostoru? 

   Manuál pořádání akcí ve veřejném prostoru    UPOZORNĚNÍ

   U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

   Kontakt

   Úřad městské části Praha 7
   Odbor dopravy
   U Průhonu 1338/38
   Praha 7

   Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

   pondělí a středa
   7.30–12.00
   13.00–18.00
   úterý, čtvrtek a pátek
   po předchozí domluvě / po objednání
   placeholder

   Kovařík Jan, Ing.

   vedoucí odboru
   dveře 4.13
   tel. +420220144024
   gsm. +420739686422
   KovarikJ@Praha7.cz

   Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.
   Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

   Monika Heimeová
   telefon: 257 015 144
   e-mail: monika.heimeova@tsk-praha.cz

   (předzahrádky, tržní místa, stánky, filmování, kulturní a sportovní akce, parkování, volby)