Kroky vedoucí k řádnému výběrovému řízení

Na internetových stránkách MČ Praha 7 si stáhněte příslušný formulář*, vyplňte jej a včetně příloh vložte do obálky.

Dále je nutné uhradit peněžitou jistotu na bankovní účet MČ Praha 7 č. 6015-2000870339/0800 složenkou, vkladem na účet nebo převodem z účtu, a to ve výši, která je uvedena u NBP nabízených ve výběrovém řízení, a to včetně příslušného variabilního symbolu, který je uveden u každého nabízeného NBP zvlášť.

Vaše nabídka bude hodnocena veřejně členy KMBN v termínu vyhlášeném minimálně 15 dní předem na úřední desce a webových stránkách Prahy 7. Obálky budou otevírány a hodnoceny v pořadí, v jakém byly evidovány na podatelně Úřadu MČP7.

Další potřebné informace naleznete v Pravidlech pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory


Informace o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem NBP


Termíny hodnocení došlých nabídek – občané budou informováni vždy minimálně 14 dní předem na úřední desce ÚMČ Praha 7.

Na veřejné části zasedání Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 7 dne:
hodnocení nabídek – 14.1.2019 od 17 hodin v zasedací místnosti  č.d. 225 Úřadu MČ Praha 7.

Obálky je nutno doručit do podatelny MČ Praha 7  do 9.1.2019 do 8.45 hodin a v 9 hodin téhož dne proběhne veřejné otevírání došlých obálek v zasedací místnosti  č.d. 227 Úřadu MČ Praha 7. 

Na začátku jednání budou hodnoceny došlé nabídky do soutěže o pronájem viz Přehled zveřejněných NBP. Přičemž veřejné zasedání Komise bude hodnotit veškeré nabídky k výše  uvedeným NBP doručené do 09.01.2018 do 9.00 hod. na podatelnu ÚMČ Praha 7.

Ostatní nebytové prostory na které budou doručeny nabídky v uzavřených obálkách budou hodnoceny v následujícím termínu.

Zveřejněno: od 21.12.2018 do 14.01.2018 do 12 hodin

MČ Praha 7 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu zrušit. Žadatel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o pronájem předmětného nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 7. Složená kauce bude neúspěšným uchazečům vrácena.