Městská část Praha 7 v průběhu celého roku nabízí řadu nebytových prostor k pronájmu. Nabídku zveřejňujeme na webových stránkách a pokud budete mít zájem se do výběrového řízení zapojit, kontaktujte Odbor majetku.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor majetku

pondělí
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
středa
8.00 – 12.00
13.30 – 17.00

pořadové číslo

adresa

plocha (m²)

číslo dle PV nebo iDES

NBP – doporučený způsob užívání

kauce

minimální nájemné za m²/rok

měsíční nájemné odvozené od min. nájemného za m²/rok

Termín pro otevírání obálek

technik SF

775

U Smaltovny 20G/1335

90,50 m²

1335/59

ateliér

3.000,- Kč

1.200,- Kč/m²/rok

9.050,- Kč

NENÍ VYHLÁŠEN

P.Oulík

789

Bubenská 3/421

19,40 a 64,60 m2

421/102 a 107

sklad a kancelář

3.000,- Kč 

1.500,- Kč/m²/rok

10.500,- Kč

NENÍ VYHLÁŠEN

A.Ljapin

795

Osadní 38/932

6 m2

932/275

sklad

3.000,- Kč

1.200,- Kč/m²/rok

600,- Kč

NENÍ VYHLÁŠEN

Z.Kosťová

799

U Smaltovny 20HH/1335

155,40 m²

1335/87

sklep – možnost rekolaudace

3.000,- Kč

900,- Kč/m²/rok

11.655,- Kč

NENÍ VYHLÁŠEN

P.Oulík

808

Čechova  17/236

77,70  m2

236/102

klubovna,učebna,kancelář

3.000,- Kč

2.700,- Kč/m²/rok

17.482,- Kč

NENÍ VYHLÁŠEN

A.Ljapin

809

Kostelní 8/360

34,40 m2

360/110

sklad

3.000,- Kč

1.200,- Kč/m²/rok

3.440,- Kč

NENÍ VYHLÁŠEN

A.Ljapin

Při osobním převzetí garážového stání Osadní 38/932 hradí nájemce kauci v hodnotě 1.200,-Kč oproti převzetí vjezdového čipu do garáží. Po ukončení nájmu a odevzdání čipu mu bude tato kauce vrácena. Vjezdový čip lze také zakoupit.

samooprava = nájemce zajistí uvedení předmětu nájmu do řádného stavu a po kontrole provedení dohodnutých prací dostane dočasnou slevu z nájmu

Pokud prostor nájemce odevzdá ve stanoveném termínu a řádném stavu, bude v soutěži nabízen za cca 6 měsíců.

Pokud prostor zmizí a není uveden mezi nabízenými prostory k pronájmu, je možné, že došlo k dohodě s nájemcem na nových podmínkách v pokračování nájemního vztahu.

V případě, že máte o nebytový prostor zájem a status se nemění, detailnější informace Vám poskytne odd. pronájmů odboru majetku, tel. 220144232 (4191)

NBP-adresa m2 č. NBP účel užívání

ukončení k datu

Malířská 6/231 46,60 231/101 kancelář

30.6.2018

Dukelských hrdinů 40/902 54,30 902/104 prodejna

31.5.2018

nebytový prostor bude opraven v horizontu 12-24 měsíců od zveřejnění

NBP-adresa m2 č. NBP účel užívání

zveřejněno od data

Františka Křížka 27/1394 57,20 1394/101 prodejna 

5.5.2017

Čechova 236/17 77,70 236/102 klubovna 24.4.2018
Přístavní 44/1112 43,00 101 kancelář

5.5.2017

Umělecká 2/310 154,40 310/103 sklad (bude užívání MČP7)

5.5.2017

v tomto prostoru ze závažných technických nebo právních důvodů nelze odhadnout dobu uvedení prostor do řádného stavu

NBP-adresa m2 č. NBP účel užívání

zveřejněno od data

Dělnická 34/1044 48,70 1044/101 atelier

5.5.2017

Dobrovského 19/537 45,30 278 atelier

5.5.2017

Janovského 10/1116 25,50 1116/101 dílna

5.5.2017

Jirečkova 4/1073 242,50 z 390,00 1073/101    část; označeno 101.1 sklad

5.5.2017

Komunardů 10/430 28,00 430/104 kancelář

5.5.2017

Tusarova 7/1263 70,70 1263/101 atelier

5.5.2017

V háji 35/1243 51,01 1243/101 dílna

5.5.2017

V háji 35/1243 110,72 1243/104 dílna

5.5.2017

Veverkova 10/1418 1 343,55 302 garáže a kanceláře

5.5.2017

NBP-adresa m2 č. NBP účel užívání

zveřejněno od data

Bubenská 3/421 35,80 421/106 MČP7

5.5.2017

Dělnická 44/1437 153,00 117 MČP7

18.8.2017

Komunardů 12/431 22,90 431/101 MČP7

5.5.2017

Kostelní 8/360 20,50 360/105 garáž

22.6.2017

Kostelní 8/360 34,40 360/110 sklad

5.10.2017

Letohradská 7b/939 299,30 939/101 MČP7

5.5.2017

Na Ovčinách 4/970 130,11 970/105 MČP7

5.5.2017

Na Královskou oborou 17/269 163,90 269/101 MČP7

5.5.2017

Tusarova 7/1263 91,90 1263/104 MČP7

5.5.2017

U letenského sadu 9/133 24,93 133/103 MČP7

5.5.2017

U letenského sadu 9/133 55,87 133/104 MČP7

5.5.2017

U Pergamenky 9/454 82,00 454/101 MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 33,30 1493/1 (4) MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 22,60 1493/2 (10) MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 68,00 1493/101 MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 23,00 1493/102 MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 128,00 1493/103 MČP7

5.5.2017

U průhonu 11/1493 68,30 1493/104 MČP7

5.5.2017

Umělecká 2/310 154,40 310/103 MČP7

5.5.2017

Veletržní 39/1396 15,00 gar.stání č. 23 dočasné užívání MČP7

22.8.2017

Na internetových stránkách MČ Praha 7 si stáhněte příslušný formulář*, vyplňte jej a včetně příloh vložte do obálky. Dále je nutné uhradit peněžitou jistotu na bankovní účet MČ Praha 7 č. 6015-2000870339/0800 složenkou, vkladem na účet nebo převodem z účtu, a to ve výši, která je uvedena u NBP nabízených ve výběrovém řízení, a to včetně příslušného variabilního symbolu, který je uveden u každého nabízeného NBP zvlášť.

Obálku pečlivě zalepte a označte ji nápisem „NEOTEVÍRAT“ a číslem NBP, o který se ucházíte (např. „NEOTEVÍRAT – NBP č. 111“). Číslo NBP je uvedeno na nabídce volného NBP, která je zveřejněna na úřední desce Úřadu MČ P7 a na internetových stránkách spolu s ostatními důležitými informacemi. Obálku odevzdejte nejpozději v 12:00 v den hodnocení nabídek o příslušný NBP do podatelny Úřadu MČ P7 (dveře č. 17). *Pozn.: formulář i tyto pokyny můžete také získat na podatelnách Úřadu MČ P7 i všech informačních centrech MČ P7.

Při výběrovém řízení jsou upřednostněni žadatelé z Prahy 7. Rovněž se klade důraz na vámi nabízené služby a připravený projekt. Při posuzování nabídky na garáž/garážové stání je posuzována také její vzdálenost od bydliště, resp. sídla žadatele; držitelé karet TP, ZTP, ZTP/P z Prahy 7 jsou také zvýhodněni (detaily o bodování jsou uvedeny níže).

Datum prohlídek je možné si domluvit s příslušným technikem správní firmy (telefon je uveden v nabídce). Prohlídky se účastní technik správní firmy, který vám zodpoví případné dotazy týkající se technických požadavků uvedeného NBP. Tato prohlídka je nezávazná a není třeba na této prohlídce předložit doklad o uhrazení kauce.
Na webu, podatelně a v informačních centrech MČ Praha 7 jsou k nahlédnutí vzorové nájemní smlouvy na NBP schválené Radou MČ Praha 7. Žádáme vás o pozorné prostudování VZORU smluv, jsou standardní a jejich obsah je neměnný.

Podmínkou pro přijetí žádosti do výběrového řízení je vyplnění údajů v nabídkovém formuláři, zejména uvedení přesné výše vámi nabízeného měsíčního nájemného za celý NBP – POZOR, u nabízených prostor je stanoveno tzv. minimální nájemné. Nabídka s nižším než minimálním nájemným bude okamžitě vyřazena. Nabídkový formulář musí být datován a podepsán. Neúplné a/nebo nepřesné údaje mohou mít za následek vyřazení vaší nabídky z výběrového řízení.

Po ukončení výběrového řízení Komise pro majetek, byty a nebytové prostory Rady MČ Praha 7 (dále „KMBN“) provede vyhodnocení a doporučí výsledky ke schválení Radě MČ Praha 7. Ta svým usnesením vydá souhlas s uzavřením nájemní smlouvy. Tato procedura trvá cca 4 týdny. Poté obdrží každý žadatel o NBP písemné či telefonické vyrozumění. Následně jsou vráceny složené peněžité jistoty těm, kteří neuspěli. Vybranému zájemci se peněžitá jistota vrátí až po podpisu nájemní smlouvy. Pokud však zájemce odmítne nájemní smlouvu podepsat, peněžitá jistota zůstává pronajímateli jako smluvní pokuta a smlouvy budou uzavřeny s dalším v pořadí. Budoucí nájemce bude vyzván k úhradě jistoty na účet pronajímatele a to ve výši trojnásobku nabídnutého nájemného.

KMBN jedná obvykle jedenkrát měsíčně, Rada MČ Praha 7 se koná každé úterý (změna není vyloučena). MČ Praha 7 si vyhrazuje právo výběrové řízení v jakékoliv jeho fázi zrušit.       

Další poučení pro zájemce: Hodnotícími kritérii pro obecný NBP jsou PROJEKT (až 20 bodů), SÍDLO na MČ Praha 7 (10 nebo 0 bodů), OBOR (až 30 bodů), NÁJEMNÉ (až 40 bodů), celkem tedy 100 bodů od každého člena KMBN. V případě garáží/garážových stání držitelé karet TP, ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem na Praze 7 (30 bodů), VZDÁLENOST (až 10 bodů), NÁJEMNÉ (až 20 bodů), celkem tedy 60 bodů od každého člena KMBN.

Vaše nabídka bude hodnocena veřejně členy KMBN v termínu vyhlášeném minimálně 15 dní předem na úřední desce a webových stránkách Prahy 7. Obálky budou otevírány a hodnoceny v pořadí, v jakém byly evidovány na podatelně Úřadu MČP7.

Aby nabídka byla hodnocena, musí obsahovat tyto povinné přílohy:

  • potvrzení o složení peněžní jistoty – kopie útržku složenky nebo kopie potvrzení o vkladu na účet
  • výpis z evidence obyvatel je možno nahradit kopií OP s podpisem a souhlasem s kopií, např. „Souhlasím s kopií OP, podpis.“
  • v případě garáží/garážových stání kopie malého technického průkazu 

 

Formuláře ke stažení: