O výpis z evidence zemědělského podnikatele lze zažádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


JAK

  • Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 7 naleznete v 1. patře budovy, příjem klientů probíhá v kancelářích č.  1.12 – 1.13 (pracoviště 14 a 15).

  • Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní příslušný formulář přímo na místě.

  • V úředních hodinách je funkční vyvolávací zařízení, na kterém si navolíte tlačítko Výdej podání učiněné na pracovištích 14 a 15.

  • Lze využít možnosti objednat se online na konkrétní den a hodinu.

  • Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 7, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID r44b2x7) nebo zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 7 se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail: podatelna@praha7.cz).

  • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

CO MUSÍM MÍT S SEBOU

  • Fyzická osoba: doklad totožnosti
  • Právnická osoba: doklad totožnosti osoby  oprávněné jednat jménem právnické osoby
  • Zmocněná osoba: doklad totožnosti zmocněné osoby; plnou moc k zastupování 

SPRÁVNÍ POPLATEK

15 Kč za každou i započatou stránku výpisu z evidence zemědělského podnikatele.


LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

Bez zbytečného odkladu, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Machálková Marie, Bc.

asistentka
dveře 1.04
tel. +420220144073
MachalkovaM@Praha7.cz

FORMULÁŘE

Formuláře k podání (Portál farmáře, eAGRI)
Plná moc k zastupování