Rozsáhlé povodně 1997 a 2002, které způsobily škody na majetku v řádech miliard a vyžádali si několik obětí na životech, iniciovaly vybudování účinného protipovodňového systému hl. m. Prahy.


Kde

Co

Výstavba protipovodňové ochrany byla zahájena již v roce 1999 a probíhala v osmi etapách. Tvoří ji železobetonové zdi s možností instalace mobilního hrazení, zemní hutněné valy a opatření na kanalizaci.

Mobilní hrazení je vyrobeno z lehkých slitin a umožňuje poměrně rychlou montáž. Pro celou Prahu byl použit systém od firmy EKO-SYSTÉM, jehož technologie se ověřila v sousedním Rakousku a Německu.

Na stokové síti byly vybudovány hradidlové komory, zpětné klapky, pevné uzávěry na výpustech do vodních toků a přečerpávací systémy, které umožňují odčerpávat vodu ze zaplněného kanalizačního potrubí.

Jak

Protipovodňová ochrana Prahy 7 byla realizována v následujících etapách: přečerpávací systémy, které umožňují odčerpávat vodu ze zaplněného kanalizačního potrubí.

Etapa 0004 – Holešovice, Stromovka

Tato etapa byla dokončena v roce 2006. Z části se jednalo o zvýšení stávající protipovodňové ochrany o 30 cm nad úroveň povodní 2002. Holešovice jsou chráněny od Hlávkova mostu podél Holešovické tržnice přes pozemek Českých přístavů, až po ulici Varhulíkova mobilním hrazením, které se instaluje na hluboko zapuštěnou železobetonovou linii (tzv. milánská zeď). Území parku Stromovka je chráněno železničním náspem a oba podchody pod železniční tratí se hradí dle harmonogramu výstavby povodňového plánu hlavního města Prahy. K zajištění podjezdů v ulici Partyzánská a Za Elektrárnou a obou průjezdů v ulici Vaculíkova slouží ocelová hradla, jejichž umístění probíhá pomocí těžké techniky.

Bubenské nábřeží – mobilní protipovodňové hrazení

Zahrazení vjezdu v ulici Varhulíkové

Etapa 0007 – Troja

Protipovodňovou ochranu od mostu Barikádníků k vyústění tunelu Blanka tvoří původní hráz řeky, která byla zvýšena milánskou zdí na úroveň Q2002 + 30 cm. Realizaci stavby zajistilo Povodí Vltavy, státní podnik. Stavba navazuje na nově vybudovanou masivní zemní hráz, která je v ul. Pod Havránkou u Trojské lávky zakončena železobetonovou zdí. S ohledem na projektovanou výšku tohoto úseku stavby byla horní část zdi nahrazena mobilním hrazením.
Součástí projektu je i úprava kanalizační sítě. Výstavba hradidlových komor, instalace uzávěrů a zpětných klapek.

Etapa 0007, Troja, byla zahájena v roce 2007 a v roce 2012 byla dokončena.

Troja – Trojská lávka – Stavba protipovodňové zdi přechází v hutněný val.

Mapa záplavového území při Q2002 s instalací PPO (není zohledněna výstavba PPO-Troja)

Rozsah povodně v roce 2013 na území MČ Praha 7