Rozsáhlé povodně v letech 1997 a 2002, které způsobily škody na majetku v řádech miliard a vyžádaly si několik obětí na životech, iniciovaly vybudování účinného protipovodňového systému hl. m. Prahy. Výstavba protipovodňové ochrany byla zahájena již v roce 1999 a probíhala v osmi etapách. Tvoří ji železobetonové zdi s možností instalace mobilního hrazení, zemní hutněné valy a opatření na kanalizaci.


TŘI STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

 1. stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba)
 2. stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně)
 3. stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v zaplaveném území, podle plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce) 

O hrozbě či vzniku povodně mohou být občané informováni z různých zdrojů: sirénami, sdělovacími prostředky, místním rozhlasem, mobilními megafony apod. 

Další informace o povodňové situaci lze získat na:

 • televizní stanici ČT24
 • na internetové stránce ČHMÚ

Jak se připravit na příchod povodně (v případě včasné předpovědi)  

 • Informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní.
 • Dále se informujte o místě a způsobu evakuace, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni.
 • Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
 • Připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. (pytle s pískem fólie, desky, ucpávky kanalizace).
 • Proveďte povodňovou prohlídku svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku.
 • Buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku a rybníka či přehrady (může-li vás ohrozit).
 • Sledujte hromadné sdělovací prostředky a místní sdělovací prostředky (obecní rozhlas).
 • Řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů.
   


Jak se chovat během povodně

 • Jednejte v klidu a s rozvahou.
 • Dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů.
 • Pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem.
 • Zbytečně neriskujte. Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky.
 • Pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc.
 • V případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochrany vlastní silou a prostředky, včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce.
 • Nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou.
 • Buďte připraveni na evakuaci – upuštění domova.


Konkrétní informace o postupu při ohrožení i evakuaci získají občané u orgánů místní samosprávy – v případě ohrožení městské či obecní úřady standardně zřizují krizové linky. 


Jak se chovat při evakuaci 

 • Při evakuaci (a zaplavování domu) vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody.
 • Vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci.
 • Připravte si evakuační zavazadla pro svou rodinu.
 • Přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály do výše položených míst v bytě nebo do vyšších pater budovy.
 • Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky.
 • Odstraňte nebo řádně upevněte snadno odplavitelný materiál.
 • Uvolněte cestu domácímu a hospodářskému zvířectvu.
 • Uvědomte o evakuaci sousedy.
 • Dobře se oblečte a obujte.
 • Uzavřete a uzamkněte všechny vstupy a okna.
 • Při opuštění domácnosti dejte na dveře oznámení, kdo, kdy a kam se evakuoval, popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata.
 • Malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou.
 • Vezměte si s sebou evakuační zavazadlo.
 • Zbytečně neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou.
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou, opusťte ohrožený prostor.
   

Jak se chovat po povodni, při návratu do obydlí po opadnutí vody 

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku budovy, rozvody energií a kanalizaci.
 • Zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržujte základní hygienická pravidla.
 • Nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění.
 • Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost; vyhotovit soupis škod; zdokumentovat škody fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími aj.).
 • Pokud možno se aktivně zapojte při likvidaci následků povodní.
 • Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem.
 • Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů.
 • Na obecním úřadě se informujte o místech humanitární pomoci a v případě nouze si vyžádejte finanční, materiální, psychologickou nebo  sociální pomoc.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz