Programové dotace městské části Praha 7 na podporu paliativní péče jsou účelovým poskytnutím finančních prostředků na podporu činnosti nestátních organizací působících na území České republiky, které zajišťují péči ve formě lůžkového nebo mobilního hospice pro občany s trvalým pobytem na území městské části Praha 7. 


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0275/20-R dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora paliativní péče.

Dotační program je koncipován jako otevřený dotační program na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2020.

Žádosti se podávají vždy od 20. do 30. dne měsíce následujícího po skončení pololetí – tedy vždy 20.–30. července za I. pololetí a 20.–30. ledna následujícího roku za II. pololetí roku předcházejícího.

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti mohou žadatelé zpracovávat a připravovat v dotačním portálu MČ Praha 7 průběžně.

Podrobné informace k dotačnímu řízení a podmínkách programu naleznete v Pravidlech.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace
Zásady zpracování osobních údajů

Pravidla městské části Praha 7 pro poskytování dotací v programu Podpora paliativní péče
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci
Evidence skutečných majitelů – návod ke stažení úplného výpisu

Vzorová žádost o dotaci v programu Podpora paliativní péče
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od 50 do 250 tis. a nad 250 tis. Kč
Vzorový formulář finančního vypořádání dotace – vyúčtování

Prosíme, prostudujte důkladně Pravidla a manuál dotačního systému.

Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Fiala Jaroslav, Bc.

koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality
dveře 2.12
tel. +420220144240
gsm. +420603553524
FialaJ@Praha7.cz