Městská část Praha 7 podporuje organizátory akcí formou programových dotací, které se vyhlašují zpravidla jednou ročně, a jsou primárním dotačním pilířem, anebo prostřednictvím individuálních dotací, které jsou sekundárním dotačním pilířem. O individuální dotace lze požádat v průběhu celého roku. Podporu je možné získat na bezpečnostní, kulturní, sportovní, vzdělávací, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost. Žádosti se nově podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.


Zákonná úprava

Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno dle zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000, dle § 89 odst. 2, písm. b) rozhodovat o: poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Rada městské části dle zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000, dle § 94, odst. 3 rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí.

Typy dotací

§ 10a odst. 2 zákona č. 24/2015 Sb. stanoví tři možné typy dotací a NFV poskytovaných z územních rozpočtů, a to na účel:

a) určený poskytovatelem v programu (viz § 10c) – „programová“ dotace,

b) určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace – „individuální“ dotace,

c) stanovený zvláštním právním předpisem.

Ad a) Dotace na účel určený poskytovatelem v programu – „programová“ dotace

Jedná se o typ dotace, která byla dříve nazývána grantem. Jedná se o dotace na předem stanovený účel – téma, dotační období, termín pro podání přihlášek, podmínky výběrového řízení.

§ 10c

(1) Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní program na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

(2) Program obsahuje alespoň:

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,

b) důvody podpory stanoveného účelu,

c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu,

d) maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace,

e) okruh způsobilých žadatelů,

f) lhůtu pro podání žádosti,

g) kritéria pro hodnocení žádosti,

h) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,

i) podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,

j) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh.

Ad b) Dotace na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace – „individuální“ dotace

Jedná se o typ dotace, která byla dříve nazývána finančním příspěvkem.

Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

Právní předpisy

zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 320/2001Sb. o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.