VEŘEJNÁ PODPORA
Podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.

4 definiční znaky veřejné podpory
Na základě uvedené definice je nutné u veřejné podpory zkoumat 4 základní kritéria definice veřejné podpory:

  • podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků
  • podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní
  • je ovlivněn obchod mezi členskými státy a
  • je narušena nebo hrozí narušení soutěže. 

Veřejná podpora je obecně zakázána. Její poskytnutí je možné tehdy, pokud najdeme právní titul (výjimku) k jejímu legálnímu poskytnutí. Mezi takové výjimky můžeme zařadit například poskytování podpory ve formě podpory de minimis, regionální podpory či vyrovnávací platby za výkon veřejné služby v souladu s příslušnými pravidly.

Podrobné informace k veřejné podpoře zde.


PODPORA DE MINIMIS
Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplňuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by ovlivnit obchod a narušit hospodářskou soutěž mezi členskými státy.

Podpora de minimis dle nařízení č. 2023/2831 je omezena na limit 300 000 eur pro jeden podnik v tříletém období, které se posuzuje průběžně (tj. při poskytnutí podpory se sledují podpory de minimis, které jeden podnik obdržel v období tří let předcházejících dni poskytnutí podpory). Podpora de minimis se považuje za poskytnutou ke dni, kdy právní akt zakládající její poskytnutí nabude právní moci či účinnosti.

Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč se používá kurz Evropské centrální banky platný ke dni poskytnutí podpory de minimis.

Podporu de minimis dle nařízení č. 2023/2831 nelze poskytnout: 

  • v oblasti prvovýroby produktů rybolovu a akvakultury;
  • podnikům činným v odvětví zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, a to za stanovených podmínek;
  • v oblasti prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie;
  • podnikům činným v odvětví zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, a to za stanovených podmínek;
  • na podporu exportu a podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Poskytovatelé podpory de minimis mají povinnost zaznamenat předepsané údaje o poskytnuté podpoře de minimis do centrálního registru de minimis. Zákonná lhůta pro záznam je pět pracovních dní ode dne poskytnutí podpory de minimis příjemci.

Kumulace podpory de minimis s jinou podporou ke stejným způsobilým nákladům je možná, avšak nesmí dojít k překročení maximální míry, která je daná pravidly pro jinou podporu (např. pravidla pro regionální investiční podporu). 

Podrobné informace k podpoře de minimis zde.

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) slouží od 1. ledna 2010 pro evidenci podpor de minimis poskytovaných na základě přímo použitelných předpisů EU viz zde.

Souhrnné informace o poskytnutých podporách malého rozsahu (de minimis) jsou k dispozici bez nutnosti registrace na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI na následující adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.