Městská část Praha 7 podporuje organizátory akcí formou programových dotací, které se vyhlašují zpravidla jednou ročně, a jsou primárním dotačním pilířem, anebo prostřednictvím individuálních dotací, které jsou sekundárním dotačním pilířem. Podporu je možné získat na bezpečnostní, kulturní, sportovní, vzdělávací, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost. Žádosti se podávají v elektronické podobě prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.


Programové dotace (primární dotační pilíř) jsou vypisovány zpravidla jednou ročně, a to na podzim roku pro rok následující. Žádosti se podávají v pevně stanoveném termínu. O programovou dotaci by měli žádat všichni žadatelé, kteří realizují pravidelnou činnost nebo pořádají plánované akce (akce, které vyžadují dlouhodobou přípravu či akce pravidelné).

V jakém případě požádat o programovou dotaci?

 • Když máte v plánu pořádat akci/činnost v příštím roce na území Prahy 7.

Proč požádat o programovou dotaci?

 • Protože se jedná o transparentní řízení s účelově alokovanými finančními prostředky.

Kdy požádat o programovou dotaci?

 • V termínu pro podání žádostí v rámci vyhlášeného řízení pro daný kalendářní rok. Řízení je zpravidla vypisováno na podzim roku pro rok následující.

S čím musíme u programových dotací počítat?

 • Finanční prostředky na programové dotace jsou omezené.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Individuální dotace (sekundární dotační pilíř) jsou otevřené v daném kalendářním roce a žádosti lze podávat průběžně. Individuální dotace jsou určeny jako doplňkový, sekundární dotační pilíř k programovému dotačnímu řízení (primární dotační pilíř), a to především pro neplánované a nahodilé akce vzniklé v průběhu daného kalendářního roku. Pokud byla daná akce podpořena plně či částečně programovou dotací, již nelze na danou akci žádat o dotaci individuální.

V jakém případě požádat o individuální dotaci?

 • Pokud jste žádali o programovou dotaci a nebyli jste úspěšní.
 • Pokud jste neměli možnost podat žádost prostřednictvím programového dotačního řízení, neboť rozhodnutí o realizaci akce na území Prahy 7 padlo po uzávěrce programového dotačního řízení či v průběhu daného roku.

Proč požádat o individuální dotaci?

 • Protože chceme realizovat akci, která by bez finační podpory byla nerealizovatelná či obtížně realizovatelná.
 • Protože se jedná o tzv. rychlé dotace.

Kdy požádat o individuální dotaci?

 • Kdykoliv během daného kalendářního roku.

S čím musíme u individuálních dotací počítat?

 • Finanční prostředky na individuální dotace jsou omezené.
 • Výše finanční podpory úspěšných projektů není závratná, zpravidla se jedná o nižší podporu než v programových dotacích.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Zákonná úprava

Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno dle zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000, dle § 89 odst. 2, písm. b) rozhodovat o: poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Rada městské části dle zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000, dle § 94, odst. 3 rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí.


Typy dotací

§ 10a odst. 2 zákona č. 24/2015 Sb. stanoví tři možné typy dotací a NFV poskytovaných z územních rozpočtů, a to na účel:

a) určený poskytovatelem v programu (viz § 10c) – „programová“ dotace,

b) určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace – „individuální“ dotace,

c) stanovený zvláštním právním předpisem.

Ad a) Dotace na účel určený poskytovatelem v programu – „programová“ dotace

Jedná se o typ dotace, která byla dříve nazývána grantem. Jedná se o dotace na předem stanovený účel – téma, dotační období, termín pro podání přihlášek, podmínky výběrového řízení.

§ 10c

(1) Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní program na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

(2) Program obsahuje alespoň:

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,

b) důvody podpory stanoveného účelu,

c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu,

d) maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace,

e) okruh způsobilých žadatelů,

f) lhůtu pro podání žádosti,

g) kritéria pro hodnocení žádosti,

h) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,

i) podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,

j) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh.

Ad b) Dotace na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace – „individuální“ dotace

Jedná se o typ dotace, která byla dříve nazývána finančním příspěvkem.

Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.


Právní předpisy

zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 320/2001Sb. o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.