Jestliže chcete na chodníku či na vozovce umístit reklamní stojan (stojku), musíte podat žádost o zvláštní užívání veřejné komunikace.


Adresa Příslušnost Datum
Dukelských hrdinů 48 reklamní stojka Bar Letec 01.02.-30.04.2020           
Milady Horákové 12 reklamní stojka 23. 5. 2019–22. 5. 2020
Milady Horákové 20 reklamní stojka 15. 5. 2019–14. 5. 2020
Strossmayerovo nám. 12 reklamní stojka „Optika Pěkná“ 29. 5. 2019–28. 5. 2020
Milady Horákové 60    reklamní stojka „DM Drogerie“ 18. 6. 2019–17. 6. 2020
Jirečkova x Nad Štolou reklamní stojka „ Hangár“ 10. 7. 2019–9. 7. 2020
Jirečkova x Ovenecká, Jirečkova x Nad Štolou Reklamní stojka  – Papírnictví 13.01.2020 – 12.01.2021
Milady Horákové 25 reklamní stojka „ Maso, uzeniny, drůbež“ 8. 7. 2019–30. 6. 2020
Milady Horákové 62 reklamní stojka „ Drogerie Rossmann“ 8. 7. 2019–7. 7. 2020
Milady Horákové 52 reklamní stojka „ La Capannina“ 7. 8. 2019-6. 8.2020
Argentinská 22 reklamní socha Sanu Babu 5. 3.–31. 12. 2020

 

Zvláštní užívání veřejné komunikace – povolení záboru komunikace je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 25 odst. 6 písm. c) až e) tohoto zákona. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (chodníku) předkládá silničnímu správnímu úřadu fyzická nebo právnická osoba, která chce reklamní stojan (stojku) své provozovny umístit, případně její zástupce, pověřený plnou mocí. Předpokladem je, že dotčená komunikace se nachází na území MČ Praha 7 nebo MČ Praha – Troja.

Jak

Co potřebuji, když chci podat žádost

Písemnou žádost o umístění reklamního stojanu musíte doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem, kdy ji chcete instalovat.

Co musím přiložit k žádosti

  • 2x situační plánek (okótovaná šíře chodníku, zakreslení umístění reklamní stojky). Musí být splněny podmínky vyhlášky č.398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (vždy je třeba předem konzultovat s pracovníky odboru dopravy).
  • nájemní smlouvu s vlastníkem komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1
  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy.) – v textu je nutné závěrem uvést znění: „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení.“
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

Jaké potřebuji formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací – povolení záboru“ pro umístění reklamní stojky v Praze 7 a „Plná moc“ je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odboru dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky

  • při umístění reklamní stojky v délce trvání do 10 dnů činí správní poplatek ve výši 100 Kč
  • při umístění reklamní stojky v délce trvání do ½ roku činí správní poplatek 500 Kč
  • při umístění reklamní stojky v délce trvání do 1 roku činí správní poplatek 1 000 Kč

Správní poplatek se platí v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy.

Lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, maximálně 60 dnů u složitých případů.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Reklamní stojka

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz
dveře 4.14