Oddělení silničního správního úřadu (SSÚ) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací II.-IV. Třídy. Vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací pro pořádání akcí, stavební činnost, předzahrádky apod. Na spravovaných komunikacích stanovuje úpravy dopravního režimu, provádí kontrolní činnost na komunikacích, vede správní řízení o přestupcích na komunikacích.


Oddělení silničního správního úřadu – SSÚ

V samostatné působnosti:

 • Navrhuje a spolupracuje s majetkovým správcem komunikace a silničním správním úřadem, dle zákona, na realizaci nových krytů komunikací nebo drobných dopravních staveb z finančních prostředků uvolněných MČ Praha 7.
 • Dává podněty a vyjadřuje se k plánu organizace dopravy (ROPID). Posuzuje provoz městské hromadné dopravy na území MČ Praha 7 a předává MHMP a ROPIDu návrhy na zlepšení a změny v jejím provozu.
 • V případě zájmu MČ Praha 7 na změně koncepce dopravy zajišťuje dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení, které předává příslušnému silničnímu správnímu úřadu s návrhem na realizaci.
 • Sestavuje podklady k návrhu rozpočtu odboru; s přidělenými finančními prostředky účelně hospodaří a v rámci rozborové činnosti pravidelně vyhodnocuje výsledky čerpání finančních prostředků odboru svěřených.
 • Spolupracuje s TSK hl. m. Prahy, a.s., Eltodo a.s., a MHMP při realizaci zón placeného stání za MČ Praha 7.
 • Vede spisovou agendu celého odboru.
 • Provádí soustavnou kontrolní činnost na komunikacích.
 • Spolupracuje s Komisí dopravy Rady MČ Praha 7.
 • Povoluje vjezdy do lokalit v Praze 7, označených zákazovými značkami s podtabulkou E13 – mimo vozidel se souhlasem MČ Praha 7.
 • Vydává stanovisko k průjezdu vozidel nad 6 t do ul. Veletržní jako podklad pro MHMP.

 

V přenesené působnosti:

 • Vykonává v územním obvodu Praha 7 funkci silničního správního úřadu, ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a v rozsahu, daném Statutem (místní komunikace II. – IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace).
 • Požaduje zlepšení stavu komunikací a údržby dopravního značení a přenáší požadavky v souladu se zájmy MČ Praha 7 na majetkového správce komunikace.
 • Úzce spolupracuje s nadřazeným silničním správním úřadem, Policií ČR a Městskou policií.
 • Eviduje veškerá vydaná rozhodnutí.
 • Vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací se zásahem do tělesa komunikace /výkopová povolení/.
 • Vydává dodatečná rozhodnutí o zvláštním užívání na havárie poduličních zařízení.
 • Vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací pro stavební činnost (lešení, stav. ohrady, umístění kontejnerů atd.).
 • Vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací pro umístění stánků, prodejních stolků, předsunutá prodejní místa a místa pro nabídku zboží v souladu s tržním řádem, podává návrhy na změny v tržním řádu.
 • Vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací pro zřízení předzahrádek.
 • Vydává rozhodnutí o povolení reklamních poutačů, propagačních a jiných reklamních zařízení, včetně rozhodnutí o jejich odstranění.
 • Vydává rozhodnutí o povolení zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby těžce tělesně postižené. Vydává stanovení pro zřízení hlídaných veřejných parkovišť.
 • Vydává rozhodnutí o povolení audiovizuální tvorby.
 • Vyjadřuje se a dle zák. č. 13/1997 Sb. vydává rozhodnutí k pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí na komunikacích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.
 • Vyjadřuje se a vydává rozhodnutí k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.
 • Navrhuje umístění staničních přístřešků, laviček, WC a dalšího mobiliáře na komunikacích.
 • Stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích II.-IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích II.-IV. třídy / zák. č. 361/2000 Sb./ ve znění pozdějších předpisů.
 • Předává požadavky městské části k umístění zařízení a další návrhy vyplývající z kontrolní činnosti pro realizaci akcí vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na pozemních komunikacích II.-IV. třídy a stanoví jejich realizaci předáním majetkovému správci komunikace.
 • Projednává změny dopravního režimu.
 • Při zvláštním užívání komunikace stanovuje úpravu dopravního režimu.
 • Vydává rozhodnutí o napojování komunikací.
 • Vydává rozhodnutí o napojování objektů na komunikace.
 • Projednává dopravní návrhy MČ Praha 7 a jednotlivých investorů s Policií ČR, KŘ hl. m. Prahy, OSDP a organizacemi z dopravního hlediska.
 • Vydává stanoviska k řešení dopravy v klidu a stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení.
 • Projednává s PČR SHMP-DI výsledky dopravních průzkumů a zajišťuje vydání stanovení pro realizaci.
 • Pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle zákona č. 361/2000 Sb. ve znění p.p.
 • Provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na místních komunikacích II.-IV. třídy.
 • Spolupracuje se Správou služeb hl. m. Prahy a Městskou policií hl. m. Prahy ve věci odstraňování vraků z komunikací.
 • Vznáší požadavky na likvidaci a náhradní výsadbu silniční zeleně.
 • Dává vyjádření z dopravního hlediska k územním a stavebním řízením s ohledem na zájmy městské části.
 • Projednává správní delikty a přestupky ve věcech místních komunikací /s výjimkou vozovek místních komunikací I. třídy/ a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a přestupky řidičů taxislužby podle o přestupcích, v platném znění a zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě.
 • Projednává přestupky fyzických, právnických a podnikajících osob fyzických podle ustanovení § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Provádí pravidelné kontroly plnění podmínek vydaných rozhodnutí.
 • Provádí soustavnou kontrolní činnost na komunikacích celého obvodu.
 • Zjišťuje a sankčně postihuje nepovolené užívání komunikací, znečištění, poškození komunikace, nařizuje nápravu.
 • Stanovuje výši pokut dle zákona č. 13/1997 Sb. ve znění p. p., 111/1994 Sb. a zákona o přestupcích v platném znění, č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Eviduje pokutové bloky a další ceniny.
 • Vede agendu správních poplatků svých rozhodnutí.
 • Shromažďuje podklady pro místní poplatky a poznatky předává OFI.
 • Spolupracuje se Štábem zimní služby MHMP.
 • Vydává souhlasy s uzávěrou komunikací v zimním období, navrhuje změny vyhlášky o zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací v zimním období.
 • Provádí soustavný výkon státního odborného dozoru nad komunikacemi MČ P7.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz
dveře 4.14

Hally Martin, Bc.

referent
tel. +420220144029
gsm. +420732477247
HallyM@Praha7.cz
dveře 4.16

Zalabák Tomáš, Bc.

referent
tel. +420220144026
gsm. +420732457378
ZalabakT@Praha7.cz
dveře 4.15

Kubíčková Michaela

referentka
tel. +420220144028
gsm. +420770110052
kubickovam@praha7.cz
dveře 4.14

Mikyšková Petra

referentka
tel. +420220144025
MikyskovaP@Praha7.cz
dveře 4.15

Batěk Tomáš

administrativní pracovník
gsm. +420603721206
batek@praha7.cz