Informační centrum je součástí oddělení služeb občanům. Zajišťuje stejné služby jako pracoviště U Průhonu 38. Ověřování listin a podpisů, kontaktní místo Czech POINT, výdej parkovacích oprávnění, reprografické služby, a další). Veškeré poskytované služby se provádí tzv. na počkání, proto je přítomnost žadatele nezbytná.


Oddělení služeb občanům – OSO

  • Poskytuje v rámci systému Czech POINT, pracoviště informačních center jsou kontaktním místem Czech POINT.
  • Vede evidenci agendy spojené se službou Czech POINT.
  • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu na pracovištích IC Úřadu a M. Horákové. Ověřování upravuje zákon č. 21/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
  • Vybírá správní poplatky za zpoplatněné úkony podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • Poskytuje reprografické služby pro občany za úhradu a evidenci počtu rozmnožených materiálů pro občany se zřetelem na respektování autorského zákona č. 121/2000 Sb.
  • Zajišťuje agendu oběživa a styk s bankou.
  • Vyřizuje žádosti občanů o ústní, telefonické a písemné informace.
  • Zodpovídá za přístupnost materiálů MČ Praha 7 v IC Praha 7 M. Horákové.
  • Spolupracuje se všemi odbory s cílem seznámit se s jejich pracovní náplní a z toho vyplývajících povinností a nabízených služeb občanům.
  • Na základě takto nabytých znalostí poskytuje operativně a s dostatečnou vypovídací hodnotou občanům informace i příslušné formuláře.
  • Sděluje veřejnosti způsob vyřizování žádostí na Úřadě a informace o MČ Praha 7.
  • Poskytuje k nahlédnutí přehled nejdůležitějších zákonů, nařízení apod., kterými se MČ Praha 7 řídí.
  • Úzce spolupracuje s informačními centry MHMP a ostatních městských částí.
  • Denně monitoruje informace z internetu a denního tisku týkající se obyvatel hl. m. Prahy, především pak občanů Prahy 7.
  • Získává aktuální informace z oblasti služeb (ROPID, DP hl. m. Prahy, PIS aj.).
  • Na základě získaných podkladů zpracovává písemné materiály (letáky) pro zajištění informovanosti návštěvníků IC.
  • Průběžným vzděláváním a týmovou prací zajišťuje efektivní komunikaci a dialog s občanem. Aktivně se podílí na informačních kampaních MČ Praha 7 (veřejně prospěšné stavby, kulturní události aj.).
  • Řeší problematiku dopravy v klidu – zón placeného stání a zajišťuje veškerou související administrativní činnost.
  • Zajišťuje prodej parkovacích oprávnění dle metodiky pro vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání vydané HMP.
  • Zajišťuje evidenci vydaných oprávnění dle jednotlivých typů.
  • Zabezpečuje výkon odborné, kvalifikované kontrolní a analytické činnosti v oblasti zón placeného stání.
  • Zajišťuje předávání vybraných finančních prostředků dle příslušných předpisů.
  • Spolupracuje se správcem zóny placeného stání na zabezpečení bezproblémového fungování zóny placeného stání.
  • Ve spolupráci se správcem zóny placeného stání poskytuje poradenství v otázkách týkajících se zóny placeného stání.
  • Vede evidenci došlých stížností, oznámení a podnětů občanů k zóně placeného stání a zajišťuje jejich analýzu a komunikaci s HMP.
  • Zajišťuje provoz příjmové pokladny pro příjem poplatků za parkovací oprávnění v zónách placeného stání.

pracoviště IC Milady Horákové 2

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–15.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–18.00
pátek
7.30–12.00
13.00–14.00

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - pracoviště IC M. Horákové 2
Milady Horákové 2
Praha 7

placeholder

Vostárková Jana, Ing.

vedoucí oddělení
tel. +420233376732
gsm. +420603707337
VostarkovaJ@Praha7.cz
Informační centrum M. Horákové 2

Frišová Daniela

referentka
gsm. +420233376732
FrisovaD@praha7.cz
Informační centrum M. Horákové 2

Žáková Gabriela

referentka
tel. +420233376732
gsm. +420776321090
ZakovaG@praha7.cz
Informační centrum M. Horákové 2

Tvarůžková Bohumila

referentka
tel. +420220144265
gsm. +420730187066
TvaruzkovaB@Praha7.cz
Informační centrum M. Horákové 2