archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Přinášíme vám aktuální přehled, jak žádat o ošetřovné a kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné.

Magistrát hl. m. Prahy spustil informační linku pro OSVČ k ošetřovnému. Od pondělí 6. dubna bude zprovozněna informační linka odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy k Programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ. Telefonní číslo 236 003 206 bude k dispozici v pracovní dny v čase 9:00-12:00 a 13:00-15:30 hodin.

Často kladené otázky – Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc (stránky Ministerstva financí)

Další informace a rady pro podnikatele a živnostníky najdete ZDE.

Kompenzační bonus ve výši 25 tisíc pro OSVČ

Základním předpokladem možnosti čerpat kompenzační bonus je, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v důsledku ohrožení zdraví nebo v důsledku výše zmiňovaných krizových opatření částečně či zcela utlumen. 

Žádost o kompenzační bonus (interaktivní pdf a webová aplikace)

Více informací na webu financnisprava.cz.

Ošetřovné pro OSVČ

Kdo může žádat

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření Vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • dítě/i, které navštěvuje/jí školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena (které bylo uzavřeno) na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
  • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
  • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19

Výše dotace: 424 Kč/den

Postup pro podání žádosti

Způsob příjmu žádostí

Podání žádosti

Žádost se podává včetně příloh (žádost o dotaci/čestné prohlášení  a doklad/potvrzení o uzavření předmětného zařízení – originál/prostá kopie – např.  dokument může být vyfotografován mobilním zařízením) učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to

  • prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uvést fpmpo20). Návod na založení datové schránky
  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: fpmpo20@mpo.cz  Předmět e-mailu fpmpfo2020
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
    Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
    obálka musí být označena „Neotvírat – fpmpo20“

Pro urychlení zpracování vaší žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít elektronického zaslání (datová schránka, e-mail).

Webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu s bližšími informacemi o ošetřovném.

Otázky a odpovědi

Jedná se o Finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správu ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

Definici malého a středního podniku najdete v příloze č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). ZDE

Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

 Ano, pokud jsou osobami samostatně výdělečně činnými ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Dotaci z uvedeného programu může získat i OSVČ, která svoji hlavní činnost vykonávala v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby.

 Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.

 O ošetřovné v tomto programu si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. O možnostech podpory pro DPP/DPČ se informujte na Úřadu práce.

 Jsou-li splněny základní podmínky (OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů), pak ano. Žádá se na ty dny, kdy provozování živnosti nebylo přerušeno.

 Jednatelé a majitelé právnických osob (běžných kapitálových společností) nebudou mít na ošetřovné nárok – dotace je určena pouze pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné. Výjimkou jsou společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností – ti se považují podle zákona o veřejném zdravotním pojištění za OSVČ.

 Ano. Ošetřovné pro OSVČ se žádá na jednotlivé dny, kdy měl OSVČ dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič, který ošetřovné pobírá ve standardním zaměstnaneckém režimu. Omezení je stanoveno pouze v tom, že ke střídání a pobírání příspěvku nemůže dojít v rámci jednoho kalendářního dne (např. by si OSVČ nahlásil ½ dne a další ½ zaměstnanec). Střídání rodičů se zaznamená do předepsaného tiskopisu dostupného na www.mpsv.cz, na kterém rodiče uvedou dny, během kterých se o dítě každý z nich staral.

Pokud OSVČ před aktuální mimořádnou situací měla dítě, respektive dotčenou osobu v zařízení, které je nyní v důsledku COVIV 19 uzavřené, může požádat o tzv. „ošetřovné“, viz citace z programu „Ošetřovné“ pro OSVČ, protože „…podpora je určena pro OSVČ, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat.“ V opačném případě NE.

Pokud OSVČ před aktuální mimořádnou situací měla dítě, respektive dotčenou osobu v zařízení, které je nyní v důsledku COVIV 19 uzavřené, může požádat o tzv. „ošetřovné“, viz citace z programu „Ošetřovné“ pro OSVČ, protože „…podpora je určena pro OSVČ, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat.“ V opačném případě NE.

Součástí podmínek programu není vyloučení ekonomických aktivit provozovaných z domu. Smyslem programu je pomoci OSVČ, které jsou se svými dětmi prokazatelně doma. Je možno pokračovat ve své ekonomické aktivitě z domova a vystavovat faktury/vykonávat činnost prostřednictvím zaměstnanců.

Ošetřovné je poskytováno nehledě na počet dětí pouze jedenkrát.

Odložení podání daňového přiznání bylo schváleno generálním pardonem ministryně financí. Na žadatele se tak nepohlíží jako na osobu, který by měla vůči finančnímu úřadu nedoplatky. Ano, obecně osoba, která má povolené splátky, či odklad je bezdlužná.

Dotace se vyplácí zpětně, dle podmínek je Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020. Období duben není prozatím řešeno.

Podpora je určena pro OSVČ, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat. Nelze tedy o ošetřovné žádat, pokud má pozastavenou činnost.

Ano, pokud je babička OSVČ hlavní a matka nečerpá jiné ošetřovné na to samé dítě.

Ošetřovné pro OSVČ poskytované přes MPO je určeno pouze pro OSVČ na hlavní činnost. Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí mj. výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů. Více na stránkách MPO: Podnikání/živnostenské podnikání/ Ošetřovné pro OSVČ – výzva I. Do formuláře lze uvést DIČ.

Bohužel to nejde, protože jako osoba nemocná nemůžete pečovat z důvodu své zdravotní indispozice o jinou osobu. Primární starostí nemocné osoby by mělo být vlastní vyléčení. Vhodné by bylo, aby o „Ošetřovné“ požádal někdo jiný z rodiny, který splní podmínky programu.

Pokud je spolupracující osoba na hlavní činnost tak ano, pokud však má ošetřovné ze zaměstnaneckého poměru, tak ne.

Jelikož je pobírán příspěvek na péči v prvním stupni, není možné o ošetřovné na další dvě děti žádat.

Bohužel nemá nárok, program “Ošetřovné” pro OSVČ primárně řeší důsledky vyplývající ze zavřených školských zařízení v ČR, ne v zahraničí.

Ano. Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 v současné době nevylučuje možnost čerpat ošetřovné pro OSVČ. Rovněž podmínky programu ošetřovného nevylučují možný příjem nárokovaný dle předmětného návrhu zákona. Doporučujeme však sledovat legislativní proces.

Ano. OSVČ žádá o ty dny, kdy měl dítě ve své péči.

Ne. Z podstaty věci, kdy je nutné autentizovat osobu žadatele. Pokud nemá datovou schránku ani zaručený podpis, může zaslat podepsanou žádost a příslušné přílohy poštou.

Dokládá se: doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby – originál/prostá kopie. Formuláře nejsou standardizované, forma není stanovena. Může se jednat o e-mail školy či dopis potvrzující, že došlo k zavření školského/dětského/sociálního zařízení. Je také možno použít formulář pro zaměstnanecké ošetřovné. Viz https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd

Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.

Vyplácení funguje připsáním na účet, jiný způsob výplaty dotace není možný.

Pokud je to OSVČ v hlavní činnosti, její podnikání bylo negativně ovlivněno pandemií COVID-19 a z důvodu péči o dítě nemůže vykonávat svou činnost, pak ano. Primárně jde o to, že je prokázáno, že byla zavřena škola a dítě tak zůstalo s rodičem doma.

Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň z pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.

Pokud jsou splněny ze strany OSVČ všechny základní podmínky a na dítě nečerpá ošetřovné či jiný příspěvek další osoba, pak je to možné, viz bod 2. Podporované Aktivity v Programu “Ošetřovné” pro OSVČ.

Osoba může uvést DIČ, ale musí ostatní údaje vyplnit ručně.

Všechny děti uvést, potvrzení pouze u těch, které chodí do školy či jiného zařízení.