Modernizace trati Praha–Kladno s připojením Letiště Václava Havla je prioritní dopravní stavbou české vlády a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR.

Dne 12. 1. 2023 byla oficiálně zahájena realizace úseku Bubny – Výstaviště.

V tomto článku pravidelně aktualizujeme informace o postupu stavby, omezení v dopravě, zásazích v zeleni a další důležitá opatření a sdělení pro veřejnost.

Zájemci o bližší informace o průběhu stavby se mohou obracet na Správu železnic prostřednictvím e-mailu:  Schreierova@spravazeleznic.cz

Plánovaný vývoj stavby a související omezení

Aktuálně probíhající a plánované práce:

  • V první etapě proběhly přípravné práce, zejména budování staveniště, odstranění stávajících kolejí, budov a dotčené zeleně.
  • Provozu vlaků ve směru na Kralupy nad Vltavou bude zachován po provizorní koleji. 
  • Od 12. března začala výluka na kladenské trati.
  • Od 20. března bude v ulici Strojnická omezeno parkování na straně u valu. Zhruba do konce března dojde k odstranění dřevin a zapojených porostů náletového typu a k oplocení drážního pozemku. Poté bude část parkovacích stání u valu opět k dispozici.  Následně proběhne odtěžování nejdříve štěrkového lože a poté železničního náspu. Tyto práce by měly být dokončeny do 9. května
  • V prostoru mezi nádražím Bubny a ul. Bubenská koncem března začnou vrtné práce pro zřízení  pilotových základů estakád.
  • Zhruba od poloviny dubna do začátku května dojde k dopravním omezením souvisejícím s uzavřením křižovatky Strojnická, Dukelských hrdinů a U Výstaviště z důvodu snesení železničního mostu a vybudování provizorního ochranného rámu, kde budou podvěšeny troleje.

Správa železnic se zhotoviteli průběžně finalizuje podrobný harmonogram prací, návazných uzavírek a dopravních opatření. Cílem úzké koordinace stavební činnosti je, aby práce probíhaly maximálně efektivně a s co nejmenším dopadem na obyvatele městské části Praha 7.

 

Zde uvádíme přehled plánovaných prací na křižovatce Strojnická, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, které pro Prahu 7 budou znamenat nejvýznamnější dopravní omezení. Termíny jsou v tuto chvíli pouze orientační, harmonogram se bude upravovat a data upřesňovat. 

KOMIKS_stavba_Dukelskych_hrdinu
 

Dokument v pdf najdete také ZDE.

 

Zásahy v zeleni

S rozsáhlou a významnou dopravní stavbou, jako je modernizace železniční trati, se bohužel nevyhnutelně pojí také kácení dřevin a další zásahy v zeleni.

V rámci realizace stavby dojde ke zdvoukolejnění trati směrem do Dejvic a vybudování nové zastávky Praha – Výstaviště, která je situována na hranici přírodní a kulturní památky Královská obora. Veškeré související práce v dotčených oblastech jsou projednány, odsouhlaseny a kontrolovány příslušnými orgány ochrany životního prostředí. Jednotlivé dřeviny byly před zahájením prací označeny a zapojené porosty geodeticky vytyčeny. Na dotčených místech proběhla kontrolní a koordinační setkání za účasti arboristů a pracovníků ochrany prostředí, na nichž bylo potvrzeno, že stavba nezasahuje mimo nezbytnou oblast a nachází se v režimu povolení.

Rámcový harmonogram zásahů v zeleni:

  • Od 6. 2. proběhla realizace kácení v Bubnech v oblasti budoucí provizorní koleje.
  • Do konce února probíhaly práce podél trati vedoucí na Kralupy nad Vltavou až k podjezdu v ulici Za elektrárnou. V tomto období byly realizovány také práce v oblasti od stanice metra Vltavská po stávající železniční stanici Praha – Bubny.
  • V polovině března byly zahájeny práce v úseku trati vedoucí na Kladno. Zde budou káceny dřeviny a zapojené porosty náletového typu po obou stranách náspu. Během kácení dřevin v blízkosti ulice Strojnická bude z důvodů bezpečnosti od 20. 3. omezena možnost parkování vozidel v části ulice. Nutnost kácení dotčené zeleně vychází z důvodu prostorového posunu a rozšíření železničního tělesa.
  • V návaznosti na výluku na kladenské trati od 12. března je pod dozorem arboristů realizováno nezbytné kácení u tělesa dráhy okolo nové zastávky Výstaviště. Zde v první fázi proběhlo označení jednotlivých dotčených dřevin za účasti odborníků a zainteresovaných stran. Po celou dobu příprav byly hledány cesty, jak tuto oblast maximálně ochránit a dosáhnout co nejmenších zásahů v zeleni. Dřeviny menšího vzrůstu zde byly přesazeny v předstihu tak, aby nebyly v kolizi se stavbou. Práce v této oblasti jsou prováděny co nejcitlivěji, dřeviny jsou káceny tzv. postupnou metodou, následně jeřábem přeneseny na drážní těleso, kde dochází ke štěpkování a odvážení dřevní hmoty. Práce včetně frézování pařezů zde budou probíhat do konce března. Více informací najdete ZDE

Nová výsadba

Součásti stavby je také výsadba zeleně a sadové úpravy v oblasti nové železniční stanice Praha – Bubny, Památníku ticha a ulice Strojnická, které vznikly na základě architektonických studií. S další náhradní výsadbou se počítá ve Stromovce a v areálu Výstaviště a bude prováděna dle výsadbových plánů parku.

 

Více informací o projektu modernizace železnice najdete ZDE.