Modernizace trati Praha–Kladno s připojením Letiště Václava Havla je prioritní dopravní stavbou české vlády a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR.

Dne 12. 1. 2023 byla oficiálně zahájena realizace úseku Bubny – Výstaviště.

V tomto článku pravidelně aktualizujeme informace o postupu stavby, omezení v dopravě, zásazích v zeleni a další důležitá opatření a sdělení pro veřejnost.

Zájemci o bližší informace o průběhu stavby se mohou obracet na Správu železnic prostřednictvím e-mailu:  Schreierova@spravazeleznic.cz

Zde najdete přehled plánovaných dopravních opatření v roce 2024.

Veřejná prezentace koncepční studie okolí estakády u Výstaviště se uskutečnila v pondělí 19. února 2024 od 17 hodin v prostorách přízemí hotelu Mama Shelter. Více zde

 

Plánovaný vývoj stavby a související omezení

Aktuálně probíhající a plánované práce

 • Od 15. 5. 2023 došlo k částečné uzavírce ul. Strojnická od ul. Dukelských hrdinů ke hřbitovu, opačný směr zůstává zachován.  Důvodem je zajištění přístupu ke stavbě vlakové zastávky Výstaviště. Více informací ZDE.
 • V rámci instalace ochranného rámu pro výstavbu nového železničního mostu u Výstaviště a dalších souvisejících prací zůstává  uzavřen průjezd automobilové dopravy mezi ul. Dukelských hrdinů a U Výstaviště. Další opatření budou záviset na vývoji a následné koordinaci prací v dané oblasti. Průjezd pod ochranným rámem povolen pouze tramvajím a cyklistům. Více informací ZDE.
 • od 3. 7. 2023 do 18. 2. 2024 budou ve dvou etapách probíhat práce v ul. Za Viaduktem, které se týkají vybudování odvodňovacích šachet. Zde je třeba počítat se záborem chodníku pro stavbu a záborem pravého jízdního pruhu pro umístění ochranného ostrůvku a dočasného přechodu pro chodce. Více informací najdete ZDE.
 • O půlnoci z úterý 5. prosince na středu 6. prosince 2023 skončila tramvajová výluka mezi Výstavištěm a Nádražím Holešovice, která probíhala kvůli rekonstrukci tramvajové trati, opravě železničního mostu a rekonstrukci vodovodu. S ohledem na pokračující práce na modernizaci železnice a dalších přidružených akcí v úseku mezi ulicemi Bubenská a Na Zátorách nadále platí uzavírka pro automobilovou dopravu. Opatření bude dále upraveno s ohledem na pokračování prací. Více ZDE.

Vzhledem k tomu, že další významná omezení začnou již v průběhu ledna 2024, připravili jsme pro vás přehled, na co je třeba se připravit. Uvádíme nyní pouze předběžné rámcové termíny, vše budeme postupně upřesňovat v jednotlivých etapách, jakmile budeme mít konkrétní informace od Správy železnic, Dopravního podniku, TSK, Pražské vodohospodářské společnosti a dalších zhotovitelů.

Dopravní uzavírky v roce 2024

 

 • V první etapě proběhly přípravné práce, zejména budování staveniště, odstranění stávajících kolejí, budov a dotčené zeleně.
 • Provozu vlaků ve směru na Kralupy nad Vltavou bude zachován po provizorní koleji. 
 • Od 12. března začala výluka na kladenské trati.
 • Od 20. března bylo v ulici Strojnická omezeno parkování na straně u valu. Zhruba do konce března dojde k odstranění dřevin a zapojených porostů náletového typu a k oplocení drážního pozemku. Poté bude část parkovacích stání u valu opět k dispozici.  Následně proběhne odtěžování nejdříve štěrkového lože a poté železničního náspu. Tyto práce by měly být dokončeny do 9. května
 • V prostoru mezi nádražím Bubny a ul. Bubenská koncem března začaly vrtné práce pro zřízení  pilotových základů estakád.
 • Od začátku dubna probíhají pod dohledem památkářů práce na úpravě zdi Královské obory. 
 • Od 15. 4. došlo k dopravním omezením souvisejícím s uzavřením křižovatky Strojnická, Dukelských hrdinů a U Výstaviště z důvodu snesení železničního mostu a vybudování provizorního ochranného rámu, kde budou podvěšeny troleje. Termín větší části omezení byl zkrácen do 20. 4. Zůstává uzavírka části ul. Strojnická k ul. Janovského do 4. 6. Pěší průchodu k Výstavišti je nadále zajišťován provizorním koridorem od křižovatky Strojnická x Janovského Více ZDE
 • Od 2. 5. do 7. 5. byl uzavřen ve směru do centra most přes železniční trať v ul. Železničářů. Více ZDE.
 • V termínu od 15. 5. do 22. 6. probíhaly úpravy ve spodní části ul. Veletržní a v křižovatce s ul. Bubenská. Od 22. 5. do 26. 6. bylo levé odbočení z ul. Veletržní dočasně vedeno po objízdné trase: U Smaltovny, Šimáčkova. Více informací ZDE.
 • Od 10. 7. do 30. 7. 2023 byla omezena doprava v ulici Bubenská z důvodu budování základů mostních pilířů a odstranění pozůstatků vedení parovodu. V místě bývalého železničního přejezdu byla ulice Bubenská jednosměrná ve směru jízdy z centra. Ve směru do centra byla doprava vedena po objízdné trase: Železničářů, Plynární, Argentinská, nábřeží Kapitána Jaroše. Více informací ZDE.
 • Od 31. 7. 2023 do 25. 8. 2023 byl z důvodu instalace ochranného rámu pro výstavbu nového železničního mostu přerušen provoz tramvají i automobilů v úseku Strossmayerovo náměstí – Výstaviště. Křižovatka u Výstaviště zůstává uzavřena pro automobilovou dopravu dle předpokladu alespoň do konce roku 2023 . Více informací ZDE.
 • Od soboty 4. listopadu 2023 (přibližně od 0.00 hodin) do neděle 5. listopadu 2023 (přibližně do 4.30 hodin) dochází z důvodu betonáže nosné konstrukce estakády ke krátkodobému přerušení provozu tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí – Výstaviště. Více informací ZDE
 • Od 27. října do 5. prosince 2023 proběhne rekonstrukce tramvajové trati mezi Nádražím Holešovice a Výstavištěm v úseku mezi ulicemi Bubenská a Na Zátorách, tedy v místě podjezdu pod železniční tratí na Kralupy. Během stavebních prací dojde ke změnám ve vedení tramvajových linek. Automobilová doprava bude svedena z Trojského mostu do Vrbenského ulice a dále na Argentinskou. Dočasně omezeno bude parkování v ulici U Papírny. Více informací ZDE.

 

Správa železnic se zhotoviteli průběžně finalizuje podrobný harmonogram prací, návazných uzavírek a dopravních opatření. Cílem úzké koordinace stavební činnosti je, aby práce probíhaly maximálně efektivně a s co nejmenším dopadem na obyvatele městské části Praha 7. Konkrétní data jsou postupně upřesňována a uzavírky podrobněji popsány v samostatných článcích, na které budeme z výše uvedeného přehledu vždy odkazovat. 

 

Rámcový přehled plánovaných prací najdete zde. *

* Uvedené termíny se mohou během realizace stavby měnit, aktuální informace uvádíme výše.

 

Zde uvádíme schéma prací na křižovatce Strojnická, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, které pro Prahu 7 znamenají nejvýznamnější dopravní omezení. Termíny již nejsou platné, aktualizovaný harmonogram je uveden výše.

KOMIKS_stavba_Dukelskych_hrdinu
 

Dokument v pdf najdete také ZDE.

 

Zásahy v zeleni

S rozsáhlou a významnou dopravní stavbou, jako je modernizace železniční trati, se bohužel nevyhnutelně pojí také kácení dřevin a další zásahy v zeleni.

V rámci realizace stavby dojde ke zdvoukolejnění trati směrem do Dejvic a vybudování nové zastávky Praha – Výstaviště, která je situována na hranici přírodní a kulturní památky Královská obora. Veškeré související práce v dotčených oblastech jsou projednány, odsouhlaseny a kontrolovány příslušnými orgány ochrany životního prostředí. Jednotlivé dřeviny byly před zahájením prací označeny a zapojené porosty geodeticky vytyčeny. Na dotčených místech proběhla kontrolní a koordinační setkání za účasti arboristů a pracovníků ochrany prostředí, na nichž bylo potvrzeno, že stavba nezasahuje mimo nezbytnou oblast a nachází se v režimu povolení.

Rámcový harmonogram zásahů v zeleni:

 • Od 6. 2. proběhla realizace kácení v Bubnech v oblasti budoucí provizorní koleje.
 • Do konce února probíhaly práce podél trati vedoucí na Kralupy nad Vltavou až k podjezdu v ulici Za elektrárnou. V tomto období byly realizovány také práce v oblasti od stanice metra Vltavská po stávající železniční stanici Praha – Bubny.
 • V polovině března byly zahájeny práce v úseku trati vedoucí na Kladno. Zde budou káceny dřeviny a zapojené porosty náletového typu po obou stranách náspu. Během kácení dřevin v blízkosti ulice Strojnická bude z důvodů bezpečnosti od 20. 3. omezena možnost parkování vozidel v části ulice. Nutnost kácení dotčené zeleně vychází z důvodu prostorového posunu a rozšíření železničního tělesa.
 • V návaznosti na výluku na kladenské trati bylo od 12. března pod dozorem arboristů realizováno nezbytné kácení u tělesa dráhy okolo nové zastávky Výstaviště. Zde v první fázi proběhlo označení jednotlivých dotčených dřevin za účasti odborníků a zainteresovaných stran. Po celou dobu příprav byly hledány cesty, jak tuto oblast maximálně ochránit a dosáhnout co nejmenších zásahů v zeleni. Dřeviny menšího vzrůstu zde byly přesazeny v předstihu tak, aby nebyly v kolizi se stavbou. Práce v této oblasti jsou prováděny co nejcitlivěji, dřeviny jsou káceny tzv. postupnou metodou, následně jeřábem přeneseny na drážní těleso, kde dochází ke štěpkování a odvážení dřevní hmoty. Práce včetně frézování pařezů zde probíhaly do konce března. Více informací najdete ZDE

Nová výsadba

Součásti stavby je také výsadba zeleně a sadové úpravy v oblasti nové železniční stanice Praha – Bubny, Památníku ticha a ulice Strojnická, které vznikly na základě architektonických studií. S další náhradní výsadbou se počítá ve Stromovce a v areálu Výstaviště a bude prováděna dle výsadbových plánů parku.

 

Více informací o projektu modernizace železnice najdete ZDE.