Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Bašniarová Michaela zaměstnanec poslat e-mail 22014 4158 OŽV
Baudyšová Šárka Mgr. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4166 OŽV
Poslušná Michaela Bc. pověřená vedením oddělení poslat e-mail 22014 4162 OŽV
Rathaus Silvestr Bc. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4165 OŽV
Viceníková Jarmila zaměstnanec poslat e-mail 22014 4163 OŽV

oddělení kontrolní

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

1.1.  Na úseku kontroly vykonává zejména následující činnosti:

  • zajišťuje výkon živnostenské kontroly podle § 60a a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o uložení koncese. Rovněž kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, zjistí-li porušení těchto povinností při výkonu své jiné působnosti, dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně.
  • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů, dozor nad dodržováním povinností stanovených některými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (§ 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 v oblasti obchodu a služeb).
  • rovněž provádí kontrolu dodržování nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 7, 8, 9 a 14 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
  • postup kontrolních orgánů při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

1.2.  Na úseku správního trestání

  • ukládá pokuty za porušení povinností stanovených výše uvedenými předpisy, a to buď v blokovém nebo správním řízení,
  • vede řízení o pozastavení provozování živnosti či o zrušení živnostenského oprávnění.

Související právní předpisy:

1.3.  Na úseku ochrany spotřebitele poskytuje poradenství v rámci projektu „spotřebitelský ombudsman“

Spotřebitelský ombudsman je označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní poškozeným spotřebitelům, především seniorům, efektivně, rychle a bezplatně se domoci svých spotřebitelských práv.

Důležité odkazy:
Copyright © 2012 Městská část Praha 7