Jestliže zamýšlíte realizovat obnovu movité či nemovité kulturní památky nebo nemovitosti, která se nachází na památkově chráněném území, je třeba předem žádat Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče (MHMP OPP) o závazné stanovisko.


Kde

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče

Adresa: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 29/35, 111 2

Odbor památkové péče bude posuzovat všechny zásahy a záměry, ke kterým je vyžadováno závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy (př. územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení, změna v účelu užívání stavby, kolaudační souhlas, dodatečné povolení stavby, zvláštní užívání komunikace – umisťování restauračních zahrádek aj.), nebo kde povinnost vyžádat si závazné stanovisko stanoví zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (restaurování movité kulturní památky, úprava dřevin apod.)

V případě kulturní památky (movité, nemovité) může o závazné stanovisko žádat výlučně její vlastník. V případě nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně, ochranném pásmu může o závazné stanovisko žádat vlastník, správce, uživatel.

Na základě písemné žádosti a po předchozím vyjádření odborné organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav) vydá Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy závazné stanovisko.

Závazné stanovisko MHMP OPP je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci samé, nebo samostatným správním rozhodnutím v případě, že následně není dána pravomoc jiného správního orgánu o věci rozhodnout.

Příslušné formuláře, odborné materiály apod. naleznete na stránkách Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Právní předpisy

Postup vyřízení věci dle § 11, § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů