Projekt podpory sociálního bydlení v Praze 7 si klade za cíl zlepšit dostupnost sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi a pro ty, kdo na bydlení vynakládají téměř polovinu svých příjmů.  MČ Praha 7 má nastavený systém sociálního bydlení (krizový byt, azylové bydlení, sociální byty, podporované bydlení), avšak během práce s cílovými skupinami naráží na předčasné ukončení práce ze strany cílových skupin a také na nízké kapacity sociálních bytů. Aby se předešlo těmto jevům, vyhledává MČ Praha 7 mimo jiné příležitosti pro navýšení kapacit sociálních bytů.


Název projektu: „Podpora sociálního bydlení v Praze 7“
Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000565
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Ukončení projektu: 31. 3. 2018

Základní informace o projektu

Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu sociálních bytů na území hl. m. Prahy, konkrétně na území MČ Prahy 7, a zajistit tak přístup k bydlení osobám v bytové nouzi a osobám, které vynakládají na bydlení více než 40 % svých disponibilních příjmů a zároveň patří do některé z těchto skupin:

 • osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
 • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou
 • senioři
 • osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
 • příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
 • oběti domácího násilí
 • osoby po (ve) výkonu trestu
 • osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči.

MČ Praha 7 je z dlouhodobého hlediska atraktivní lokalitou pro oblast bydlení. Z demografické studie městské části Praha 7 z roku 2016 vyplývá, že v průběhu několika let vzroste počet obyvatel městské části z důvodu rozsáhlé výstavby o více než polovinu. Se vzrůstajícím počtem obyvatel, kteří žijí v této městské části, roste i počet žadatelů o sociální bydlení a přibývá počet osob ohrožených bezdomovectvím a ztrátou bydlení

MČ Praha 7 má nastavený systém sociálního bydlení (krizový byt, azylové bydlení, sociální byty, podporované bydlení), avšak během práce s cílovými skupinami naráží na předčasné ukončení práce ze strany cílových skupin a také na nízké kapacity sociálních bytů. Aby se předešlo těmto jevům, vyhledává MČ Praha 7 mimo jiné příležitosti pro navýšení kapacit sociálních bytů.

Cílem investiční fáze projektu je navýšit počet sociálních bytů na území MČ Praha 7 o 6 bytů, formou rekonstrukce existujících bytů ve správě MČ P7, o celkové kapacitě cca 18 osob.  Předpokládá se totiž průměrná obsazenost bytu 3 osobami v provozní fázi. Nájemníci těchto bytů tak budou moci dočasně řešit svou situaci využitím poskytnutého bydlení, které jim bude nabídnuto za nákladovou cenu. Zároveň budou těmto osobám poskytovány potřebné sociální služby Odborem sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ P7, kde je předpoklad navýšení celkových úvazků sociálních pracovníků po celou dobu životnosti projektu, kterou MČ P7 očekává v délce 20 let, dle zájmu cílových skupin a vlivu externích faktorů (zejména aktuálně platné legislativy).

Fyzická realizace projektu proběhne na šesti místech, aby realizací projektu nebylo navýšeno riziko vzniku sociálně vyloučené lokality. Konkrétně se jedná o byty na těchto adresách:

 • Janovského 59/708 (1 + 1, 34,8 m2)
 • Malířská 4/291 (1 + 1, 42,22 m2)
 • U městských domů 9/1554 (2 + 0, 41,8 m2)
 • U Měšťanského pivovaru 9/35 (1 + 1, 40 m2)
 • Antonínská 8/424 (1 + 1, 29,4 m2)
 • U Průhonu 1242/52 (2 + 1, 74,3 m2).

V provozní fázi projektu (od 1. 4. 2018) budou byty přidělovány uchazečům. Přidělování bytů bude mít na starosti speciálně zřízená komise ÚMČ Prahy 7. Hlavním kritériem bude sociální naléhavost.


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY