Oddělení vodohospodářské (OV) zajišťuje odborné agendy na úseku stavebního řádu včetně agendy speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Laicky řečeno řeší zejména vodní stavby, stavby, nakládání s vodami a vyjadřuje se ke všem stavbám v záplavovém území a to bez ohledu na to, zda je území chráněno protipovodňovou zábranou nebo není.


Oddělení vodohospodářské – OV

Náplň a činnost speciálního stavebního úřadu příslušného podle §15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, který vykonává činnost vodoprávního úřadu.

Zajišťuje výkon působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle §105 a §106 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2010 Sb. v rozsahu působnosti svěřené Statutem hl. m. Prahy a to především:

 • Vede vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona.
 • Vydává stavební povolení k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění dle §15 vodního zákona a provádí jejich kolaudace.
 • Vydává souhlas s ohlášením vodních děl a vodohospodářských úprav dle § 15a vodního zákona.
 • Vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami dle § 8 vodního zákona.
 • Vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace dle § 16 vodního zákona.
 • Vydává souhlas ke stavbám, zařízením a činnostem, na které není třeba povolení, ale které mohou ovlivnit vodní poměry dle § 17 vodního zákona.
 • Vydává vyjádření dle § 18 vodního zákona.
 • Vydává závazná stanoviska dle § 104 odst. 9 vodního zákona.
 • Vykonává vodoprávní dozor dle § 110 vodního zákona.
 • Ukládá sankce za přestupky a jiné správní delikty dle příslušných § vodního zákona.
 • Zajišťuje vedení a předávání vodoprávní evidence na Ministerstvo zemědělství.
 • Zajišťuje předávání všech vodoprávních rozhodnutí v elektronické podobě na Ministerstvo zemědělství a správci povodí.
 • Zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění zákona č. 275/2013 Sb.
 • Zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu v přenesené působnosti dle § 26 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění zákona č. 275/2013 Sb. o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci dle § 3 odst. 8.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad - oddělení vodohospodářské
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Beach Gabriela, Ing.

vedoucí oddělení
tel. +420220144221
gsm. +420770109021
BeachG@Praha7.cz
dveře 3.16

Novotná Eva, RNDr.

referentka
tel. +420220144220
gsm. +420778739164
NovotnaE@Praha7.cz
dveře 3.16