Oddělení územního rozhodování (OÚR) řeší především stavby takového charakteru, které vyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Jsou to zejména všechny novostavby, přístavby a nástavby bez ohledu na jejich velikost. Komplexně zajišťuje výkon státní správy včetně koncepční a koordinační činnosti na úseku územního rozhodování v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Provádí územní řízení na území k.ú. Holešovice a  v části  k.ú. Bubeneč, Troja a  Libeň. 


Oddělení územního rozhodování – OÚR

 • Zajišťuje proces územního rozhodování ve spolupráci s ostatními odbory MČ Praha 7.
 • Vydává podle §15 odst. 2 stavebního zákona souhlas s vydáním stavebního povolení pro speciální stavební úřady.
 • Vydává územně plánovací informace (§21 stavebního zákona).
 • Vydává územní souhlas (§96 stavebního zákona).
 • Vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí včetně jeho změn podle § 76–95 stavebního zákona) a včetně ověření že:
  • na předmětné území nebo stavbu nebylo již dříve vydáno jiné UR,
  • navrhované umístění je v souladu s ÚPn hl. m. Prahy,
  • navrhované umístění vyhovuje požadavkům právních předpisů v platném znění, zejména obecným technickým požadavkům na stavby.
 •  rámci územního řízení vydává rozhodnutí o:
  • ustanovení opatrovníka,
  • prodloužení platnosti rozhodnutí,
  • změně rozhodnutí,
  • zamítnutí žádosti,
  • umístění stavby, změně využití území, dělení nebo scelování pozemků.
 •  V rámci územního řízení vydává usnesení o:
  • spojení řízení podle § 140 odst. 1 správního řádu
  • provedení územního řízení podle § 96 odst. 5 stavebního zákona
  • přerušení řízení podle § 88 stavebního zákona nebo podle § 64 správního řádu
  • zastavení řízení podle § 86 odst. 5 stavebního zákona nebo podle § 66 správního řádu.
 •  Vede společná územní a stavební řízení (§ 94a SZ).
 • Uzavírá veřejnoprávní smlouvu podle §78a stavebního zákona nahrazující podle § 78 SZ územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a změně vlivu stavby na území.
 • Vede řízení a vydává rozhodnutí o povolení výjimek z obecných technických požadavků na výstavbu.
 • Informuje o zahájených územních řízení dotčená občanská sdružení.
 • Vydává sdělení pro potřeby zvláštních právních předpisů (§ 2 zák. 95/1999 Sb. a zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP).

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad - oddělení územního rozhodování
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Vomlelová Dagmar, Ing. arch.

vedoucí oddělení
tel. +420220144127
gsm. +420778110013
VomlelovaD@Praha7.cz
dveře 3.08

Schumacher Andrea, Ing. arch.

referentka
tel. +420220144271
gsm. +420770160898
SchumacherA@Praha7.cz
dveře 3.10

Lobanová Naděžda, Arch.

referentka
tel. +420220144125
gsm. +420770110421
LobanovaN@Praha7.cz
dveře 3.09