Oddělení stavební (OST) je vaším nejbližším kontaktem se stavbou, zajišťuje odborné agendy na úseku stavebního řádu včetně agendy speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Laicky řečeno vydává zejména stavební povolení,  souhlasy s ohlášením stavby a kolaudace. Vykonává také stavební dozor a kontroly staveb včetně kontrol závěrečných.


Oddělení stavební – OST

 • Přijímá ohlášení ve smyslu ustanovení § 104 až 107 SZ.
 • Provádí stavební řízení včetně rozhodování o prodloužení platnosti stavebního povolení (§109 – 115 SZ).
 • Vede společná územní a stavební řízení (§ 94a SZ).
 • Uzavírá veřejnoprávní smlouvy (§116 SZ).
 • Zpracovává certifikáty autorizovaného inspektora (§117 SZ).
 • Povoluje změny stavby před jejím dokončením (§118 SZ).
 • Přijímá oznámení záměru o užívání dokončené stavby (§120 SZ), vydává kolaudační souhlasy (§122 SZ), provádí závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
 • Rozhoduje o předčasném užívání stavby (§ 123 SZ) a o zkušebním provozu (§ 124 SZ).
 • Ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby (§125 SZ).
 • Nařizuje vlastníku stavby provedení dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace – pasportu (§125 SZ), pokud vlastník stavby neplní povinnosti dle §125/1 SZ.
 • Povoluje změny v účelu užívání stavby (§126 a 127 SZ).
 • Povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení na základě ohlášení jejich vlastníků (§128 SZ).
 • Nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení (§129 + §130 SZ).
 • Rozhoduje o dodatečném povolení stavby prováděné nebo provedené bez povolení stavebního úřadu nebo opatření stavebního úřadu (§129 SZ).
 • Podle §133 a 134 SZ provádí kontrolní prohlídky rozestavěných staveb dle podmínek stavebního povolení a plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby. V případě zjištění závad vyzývá povinné osoby ke zjednání nápravy, vydává rozhodnutí k odstranění závad.
 • Nařizuje neodkladné odstranění stavby a zabezpečovacích prací (§135 + 136 SZ).
 • Nařizuje provedení nezbytných úprav, rozhoduje o výši stavebního příspěvku (§137, 138 SZ).
 • Nařizuje vlastníkovi stavby provedení udržovacích prací (§139 SZ).
 • Nařizuje vyklizení stavby (§140 SZ).
 • Ukládá povinnost vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb umožnit provedení prací ze svých pozemků nebo staveb (§141 SZ).
 • Rozhoduje o výjimkách z obecných požadavků na využívání území a z technických požadavků na stavby (§169 SZ).
 • Provádí státní dozor ve věcech stavebního řádu (§171, §172, §173 SZ).
 • Zajišťuje postup při odstraňování důsledků živelních pohrom ve smyslu §177 SZ.
 • Vyměřuje správní poplatky za provedené úkony dle zákona o správních poplatcích.
 • V rámci vedených řízení dále vydává rozhodnutí o:
  • i. ustanovení opatrovníka,
  • ii. prodloužení platnosti rozhodnutí,
  • iii. zamítnutí žádosti,
  • iv. spojení řízení podle §140 odst. 1 správního řádu.
  • Na základě ust. § 121, odst. 2) stavebního zákona vydává výzvy pro přidělení čísla popisného, čísla orientačního nově vzniklé budově.
  • Provádí zápisy do ISÚI včetně řešení reklamací, oprav.

 

Speciální stavební úřad – komunikace

 • Působí jako příslušný speciální stavební úřad ohledně pozemních komunikací. Podle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad - oddělení stavební
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Volfová Jana, Ing.

vedoucí oddělení
tel. +420220144129
gsm. +420770122694
VolfovaJ@Praha7.cz
dveře 3.15

Hálová Vlasta, Ing.

referentka
tel. +420220144122
gsm. +420778499601
HalovaV@Praha7.cz
dveře 3.12

Stonavská Zdeňka

referentka
tel. +420220144134
gsm. +420777481458
StonavskaZ@Praha7.cz
dveře 3.13

Vavřinová Markéta, Ing.

referentka
tel. +420220144215
gsm. +420770122693
VavrinovaM@Praha7.cz
dveře 3.14

Šefarová Irena

referentka
tel. +420220144076
gsm. +420605442939
SefarovaI@Praha7.cz
dveře 3.15

Fišnarová Kateřina, Ing. Arch.

referentka
tel. +420220144131
gsm. +420773762995
FisnarovaK@Praha7.cz
dveře 3.14

Slavíčková Martina, Ing.

referentka
tel. +420220144130
gsm. +420603457831
SlavickovaM@Praha7.cz
dveře 3.13

Pavelková Lucie, Ing.

referentka
tel. +420220144124
gsm. +420777364631
PavelkovaL@Praha7.cz
dveře 3.12