Upozornění – změna otevírací doby úřadu zde

Oddělení stavební (OST) je vaším nejbližším kontaktem se stavbou, zajišťuje odborné agendy na úseku stavebního řádu včetně agendy speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Laicky řečeno vydává zejména stavební povolení,  souhlasy s ohlášením stavby a kolaudace. Vykonává také stavební dozor a kontroly staveb včetně kontrol závěrečných.


Oddělení stavební – OST

 • Přijímá ohlášení ve smyslu ustanovení § 104 až 107 SZ.
 • Provádí stavební řízení včetně rozhodování o prodloužení platnosti stavebního povolení (§109 – 115 SZ).
 • Vede společná územní a stavební řízení (§ 94a SZ).
 • Uzavírá veřejnoprávní smlouvy (§116 SZ).
 • Zpracovává certifikáty autorizovaného inspektora (§117 SZ).
 • Povoluje změny stavby před jejím dokončením (§118 SZ).
 • Přijímá oznámení záměru o užívání dokončené stavby (§120 SZ), vydává kolaudační souhlasy (§122 SZ), provádí závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
 • Rozhoduje o předčasném užívání stavby (§ 123 SZ) a o zkušebním provozu (§ 124 SZ).
 • Ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby (§125 SZ).
 • Nařizuje vlastníku stavby provedení dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace – pasportu (§125 SZ), pokud vlastník stavby neplní povinnosti dle §125/1 SZ.
 • Povoluje změny v účelu užívání stavby (§126 a 127 SZ).
 • Povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení na základě ohlášení jejich vlastníků (§128 SZ).
 • Nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení (§129 + §130 SZ).
 • Rozhoduje o dodatečném povolení stavby prováděné nebo provedené bez povolení stavebního úřadu nebo opatření stavebního úřadu (§129 SZ).
 • Podle §133 a 134 SZ provádí kontrolní prohlídky rozestavěných staveb dle podmínek stavebního povolení a plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby. V případě zjištění závad vyzývá povinné osoby ke zjednání nápravy, vydává rozhodnutí k odstranění závad.
 • Nařizuje neodkladné odstranění stavby a zabezpečovacích prací (§135 + 136 SZ).
 • Nařizuje provedení nezbytných úprav, rozhoduje o výši stavebního příspěvku (§137, 138 SZ).
 • Nařizuje vlastníkovi stavby provedení udržovacích prací (§139 SZ).
 • Nařizuje vyklizení stavby (§140 SZ).
 • Ukládá povinnost vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb umožnit provedení prací ze svých pozemků nebo staveb (§141 SZ).
 • Rozhoduje o výjimkách z obecných požadavků na využívání území a z technických požadavků na stavby (§169 SZ).
 • Provádí státní dozor ve věcech stavebního řádu (§171, §172, §173 SZ).
 • Zajišťuje postup při odstraňování důsledků živelních pohrom ve smyslu §177 SZ.
 • Vyměřuje správní poplatky za provedené úkony dle zákona o správních poplatcích.
 • V rámci vedených řízení dále vydává rozhodnutí o:
  • i. ustanovení opatrovníka,
  • ii. prodloužení platnosti rozhodnutí,
  • iii. zamítnutí žádosti,
  • iv. spojení řízení podle §140 odst. 1 správního řádu.
  • Na základě ust. § 121, odst. 2) stavebního zákona vydává výzvy pro přidělení čísla popisného, čísla orientačního nově vzniklé budově.
  • Provádí zápisy do ISÚI včetně řešení reklamací, oprav.

 

Speciální stavební úřad – komunikace

 • Působí jako příslušný speciální stavební úřad ohledně pozemních komunikací. Podle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
pouze na objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad - oddělení stavební
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Volfová Jana, Ing.

vedoucí oddělení
tel. +420220144129
gsm. +420770122694
VolfovaJ@Praha7.cz
dveře 3.15

Hálová Vlasta, Ing.

referentka
tel. +420220144122
gsm. +420778499601
HalovaV@Praha7.cz
dveře 3.12

Stonavská Zdeňka

referentka
tel. +420220144134
gsm. +420777481458
StonavskaZ@Praha7.cz
dveře 3.13

Vavřinová Markéta, Ing.

referentka
tel. +420220144215
gsm. +420770122693
VavrinovaM@Praha7.cz
dveře 3.14

Šefarová Irena

referentka
tel. +420220144076
gsm. +420605442939
SefarovaI@Praha7.cz
dveře 3.15

Zemanová Kateřina, Ing. Arch.

referentka
tel. +420220144131
ZemanovaK@Praha7.cz
dveře 3.14

Slavíčková Martina, Ing.

referent
tel. +420220144130
gsm. +420603457831
SlavickovaM@Praha7.cz
dveře 3.13

Haltmar Aleš

referent stavebního oddělení
tel. +420220144124
gsm. +420778739164
HaltmarA@Praha7.cz
dveře 3.12