Oddělení sociální práce (OSP) řeší sociální služby a poradenství, zprostředkovává cílené vyhledávání a zajištění pomoci občanům v nouzi. Pomáhá klientům s ubytováním a zajištěním životních potřeb. Zajišťuje výkon funkce kurátora pro dospělé osoby, kterým hrozí sociální vyloučení. Podílí se na plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Zajišťuje sociální pohřby u zcela osamělých občanů. Zajišťuje výkon opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti.


Oddělení sociální práce – OSP

 • Zabezpečuje činnost v oblasti sociálních věcí ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a v rámci Statutu hl. m. Prahy. Zajišťuje činnosti sociální agendy na obecní úrovni zejména v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními platnými zákony.
 • Zajišťuje odborné sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizinci, senioři, osoby v hmotné nouzi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a krizové situaci, osoby bez přístřeší a osoby omezené ve svéprávnosti.
 • Vykonává depistážní činnosti zaměřené na cílené a včasné vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci za účelem poskytnutí pomoci a všech dostupných služeb a informací.
 • Pomáhá klientům při hledání ubytování, zajišťuje azylové, případně krizové ubytování, v případě potřeby řeší s klientem úhradu za ubytování, doprovází klienty do ubytoven.
 • Ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními řeší akutní situace související s propuštěním či přemístěním klientů a zajištěním následné péče.
 • Provádí místní sociální šetření a zajišťuje podklady pro bytovou komisi, poradní sbor pro posuzování žádostí o ubytování v bytě určeném k řešení naléhavých sociálních a bytových problémů a poradní sbor pro posouzení žádostí o nájem bytu zvláštního určení.
 • Zajišťuje výkon funkce kurátora pro dospělé osoby, kterým hrozí sociální vyloučení, pro osoby bez přístřeší, pro osoby ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Provádí samostatný výkon specializovaných agend pro tyto klienty a jejich rodinné příslušníky.
 • Spolupracuje se všemi státními i nestátními organizacemi, soudy, notáři a orgány činnými v trestním řízení.
 • Zajišťuje vedení standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.
 • Vykonává analytickou, koncepční a metodickou činnost v individuální a skupinové sociální práci, uplatňuje samostatné i skupinové metody práce (socializace, resocializace, jednání s institucemi).
 • Zajišťuje sociální pohřby u zcela osamělých občanů, včetně následného uplatnění pohledávek vzniklých se zajištěním pohřbení.
 • Zajišťuje agendu zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění. Úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním a s ustanovením zvláštního příjemce souhlasí.
 • Zabezpečuje vydávání a výměnu parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Podílí se na plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování s cílem zlepšit dostupnost sociálních služeb pro občany.
 • Zajišťuje výkon opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu. Veřejný opatrovník poskytuje poradenství v této oblasti, má povinnost chránit prospěch dané osoby, pomáhá těmto osobám řešit složité životní situace a orientovat se v běžném životě. Spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, s rodinou, soudy, ubytovateli, úřady a zvláště se samotným opatrovancem, kterému je nápomocen při řešení jednotlivých životních situací. Zastupuje klienty při jednáních u soudů ve věcech opatrovnických, civilních i trestních a spravuje jejich majetek.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz
dveře 2.14

Vaňásek Bohumil, Bc.

veřejný opatrovník
tel. +420220144070
gsm. +420737845760
VanasekB@Praha7.cz
dveře 2.18

Fafílek Ivo, DiS.

kurátor pro dospělé
gsm. +420739553158
FafilekI@Praha7.cz
dveře 2.07

Slimáková Zuzana, DiS.

sociální pracovnice
tel. +420220144243
gsm. +420739553172
SlimakovaZ@Praha7.cz
dveře 2.17

Muricová Larisa, Bc.

veřejný opatrovník
tel. +420220144006
gsm. +420739553138
MuricovaL@Praha7.cz
dveře 2.18

Havránková Zuzana, Mgr.

sociální kurátorka pro dospělé
tel. +420220144188
gsm. +420734521839
HavrankovaZ@Praha7.cz
dveře 2.16

Maráková Jana, Mgr.

sociální pracovnice
tel. +420220144234
gsm. +420778534981
MarakovaJ@Praha7.cz
dveře 2.16

Pášová Eva, Bc.

sociální pracovnice
tel. +420220144096
gsm. +420739553142
PasovaE@Praha7.cz
dveře 2.17

Snopek Tomáš, DiS.

sociální pracovník
tel. +420220144258
gsm. +420739553131
SnopekT@Praha7.cz
dveře 2.15

Rusnáková Věra

sociální pracovnice
tel. +420220144087
gsm. +420739553152
rusnakovav@praha7.cz
dveře 2.15