Sedmá městská část si nechá zpracovat koncepci uličních stromořadí, která se bude věnovat péči o stromy v ulicích a také obnově uličních stromořadí a možnostem nové výsadby. V návaznosti na vyhlášený stav klimatické nouze chce Sedmička touto cestou přispět ke zmírnění dopadů klimatických změn, zlepšení životního prostředí i zvýšení estetického potenciálu ulic.

Centrální části Prahy, mezi které patří i Praha 7, se nacházejí v tzv. městském tepelném ostrově. Městské tepelné ostrovy jsou čím dál tím větším problémem, který negativně ovlivňuje kvalitu zastavěného městského prostředí a tím i kvalitu života samotných obyvatel. Vyznačují se teplotami až o 8 °C vyššími než v přírodě ve stejném klimatickém pásu a zhoršují nejen stav životního prostředí, ale ovlivňují i psychiku a produktivitu člověka. Jednou z možností řešení je funkční zeleň v ulicích – ideálně stromy, které zastíní chodníky a přilehlé části ulic. Umisťováním zelených ploch (stromy s hustými korunami, živé ploty, keře, tráva) se snižují teplotní rozdíly. Strom svým stínem a odpařováním vody chladí své okolí a zlepšuje mikroklima. Mimo to má zeleň estetický potenciál – pozitivně dotváří ráz města.

Na území Prahy 7 je v současné době přes 30 jednostranných či oboustranných stromořadí. Stromy v ulicích jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a spravuje je Technická správa komunikací. Zájmem městské části je zajistit, aby stromy, které v ulicích již rostou, měly optimální podmínky, prospívaly a plnily všechny své funkce. Zároveň chce Praha 7 zvyšovat množství zeleně na svém území a tam, kde je to možné, doplňovat stromy do ulic.

Koncepce péče, obnovy a rozvoje stromořadí v ulicích Prahy 7 bude zpracována ve dvou etapách.

První etapa se bude věnovat současnému stavu stromů v ulicích, jejich kondici, funkci, perspektivě i estetickému významu. Na základě těchto podkladů bude zhodnocen stav stromořadí, popsány charakteristické problémy pro jednotlivé úseky s komentářem, návrhem opatření a postupem, jak o stromy pečovat, aby došlo k jejich ideálnímu vývoji či zlepšení stavu a funkčnosti. Tato část koncepce by měla být zpracována do konce roku 2021.

Druhá etapa se bude zabývat návrhem nových stromořadí na území městské části. V ní budou vytipovány a popsány ulice, kde by mohly být nové stromy vysazovány. Využita bude také mapa kategorizace ulic, kterou již městská část zpracovala na základě charakteru, vytíženosti a významu jednotlivých lokalit. Ve spolupráci s dendrologem bude navržena vhodná druhová skladba stromů pro lokální podmínky.

Získaná data bude Praha 7 sdílet a využívat společně s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s. Koncepce bude sloužit jako podklad pro další nastavení optimální péče o zeleň a zpracování projektových dokumentací.

O úskalích výsadby nových stromů v ulicích si můžete více přečíst také ZDE.