Hlavní město Praha je jednou z několika rozsáhlejších oblastí České republiky, které se vyznačují problematickou kvalitou ovzduší. Zlepšování kvality ovzduší napomáhá Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 2020+ (PZKO 2020+), druhá část – podpůrná opatření

 


Aktuální zprávy najdete na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy


Informace o závazných opatřeních vyplývajících z Akčního plánu PZKO 2020+, I. část

 • v rámci dotačních programů je možnost využít dotačních titulů na výměnu kotle a instalaci akumulační nádrže z programů „Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace, Čistá energie Praha“ (opatření PZKO_2020_1_ Kontrola plnění povinnosti provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší po topné sezóně 2021/2022 (KTSaP)
 • pravidelně bude doplňován seznam o adresy nahlášené občany na úřad ORP (obec s rozšířenou pravomocí) v rámci stížností obtěžování zápachem, kouřem, tytoinformace budou pravidelně zasílány na e-mailovou adresu kontaktního koordinačního místa Magistrátu hl. města Prahy tomas.kral@praha.eu (opatření PZKO_2020_1_ Identifikace a mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP)
 • pro všechny ZSJ (základní sídelní jednotka) s počtem stacionárních zdrojů na pevná paliva vyšším než 20 v ZSJ a procentuálním zastoupením vyšším než 25 % z celkového počtu bytů v ZSJ je povinnost  doložit „Žádost o předložení potvrzení o KTSaP“ (kontrola technického stavu a provozu stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) s upozorněním na možné pokuty při nesplnění KTSaP nebo nepředložení potvrzení o KTSaP na vyžádání příslušnému ORP, výzvu k předložení příslušnému ORP „Čestné prohlášení provozovatele“, že jako zdroj, který složí jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění využívá jiný než spalovací stacionární zdroj na pevná paliva (opatření PZKO_2020_1_ Kontrola plnění povinnosti provedení pravidelné kontroly  technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší po topné sezóně 2021/2022 (KTSaP), pro všechny ZSJ s počtem stacionárních zdrojů na pevná paliva vyšším než 20 v ZSJ a procentuálním zastoupením vyšším než 25 % z celkového počtu bytů v ZSJ je povinnost instalace akumulační nádrže (opatření PZKO_2020_1_ Kontrola plnění povinnosti provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší po topné sezóně 2021/2022 (KTSaP)
 • je povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby KTSaP s tím, že jsou možné pokuty při nesplnění kontrol kotle nebo nepředložení zprávy o revizi kotle na vyžádání ORP (opatření PZKO_2020_1_Kontrola plnění povinnosti provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší po topné sezóně 2021/2022 (KTSaP)
 • byla zřízena infolinka +420 236 00 4974 koordinačního kontaktního místa Magistrátu hl. města Prahy pro dotazy provozovatelů ohledně provozu a výměny spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva, infolinka bude v provozu každý týden v pondělí, středa a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin a zároveň byla zřízena e-mailová adresa tohoto koordinačního kontaktního místa Magistrátu hl. města Prahy tomas.kral@praha.eu (opatření PZKO_2020_2_ Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva_ Komunikace s veřejností a provozovateli stacionárních zdrojů na pevná paliva o celkovém jmenovitém příkonu od 10 do 300 kW, zřízení komunikačních portálů)

Informace o podpůrných opatřeních vyplývajících z Akčního plánu PZKO 2020+, II. část

 • na celém území hlavního města Prahy se bude vydávat souhlasné závazné stanovisko k umístění, provedení stavby a uvádění do provozu pouze kotlů na pevná paliva splňující „Ekodesign“ dle Nařízení Komise 2015/1189 (opatření PZKO_2020_P_ 1_Požadavky na nově umisťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Zpřísnění požadavků pro vydávání závazného stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje, jehož provozem by mohlo dojít v území k ohrožení cílů ochrany kvality ovzduší)
 • na celém území hlavního města Prahy se bude vydávat nesouhlasné závazné stanovisko k umístění zdroje na pevná paliva v případě, že by měl být zdroj umístěn v městské části, ve které dochází v aktuálním období k překračování imisních limitů stanovených v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 sb., dle pětiletých průměrných koncentrací (dle § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012), v bezprostřední blízkosti citlivé zástavby (školy, školky, nemocnice…), v místech se zhoršenými rozptylovými podmínkami, v místech možného dopadu na velký počet obyvatel (např. lokality pro hromadné bydlení) (opatření PZKO_2020_P_ 1_ Požadavky na nově umisťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Vydání nesouhlasného závazného stanoviska1 v případech, kdy dochází k náhradě stávajícího způsobu vytápění využívajícího jiná než pevná paliva za pevná paliva)
 • na celém území hlavního města Prahy se bude požadovat uvádění do provozu pouze pro krby a krbová kamna (zdroje k příležitostnému vytápění) na pevná paliva splňující „Ekodesign“ dle Nařízení Komise 2015/1189 a na základě individuálního posouzení se bude vydávat nesouhlasné závazné stanovisko k umístění zdroje na pevná paliva v případě, kdy dochází k náhradě stávajícího způsobu vytápění využívajícího jiná než pevná paliva za pevná paliva, především pak v případech, kdy se jedná o odpojení od soustavy centrálního zásobování tepelnou energií nebo bezemisního zdroje (opatření PZKO_2020_P_ 1_ Požadavky na nově umisťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Vydání nesouhlasného závazného stanoviska1 v případech, kdy dochází k náhradě stávajícího způsobu vytápění využívajícího jiná než pevná paliva za pevná paliva)
 • budou stanoveny adekvátní požadavky na umisťování a emisní parametry stacionárních motorů v případech instalace zcela nového zdroje, kdy hrozí, že by instalací spalovacího motoru došlo oproti stávajícímu řešení tepelných potřeb k navýšení emisí oxidů dusíku do ovzduší (opatření PZKO_2020_P_ 1_Požadavky na nově umisťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Stanovit adekvátní požadavky na umisťování a emisní parametry stacionárních motorů případně jejich umístění v odůvodněných případech nepřipustit, vyjma záložních zdrojů energie)
 • v rámci stanovených adekvátních požadavků bude požadována aplikace nejlepší dostupné techniky (BAT) dosahující u stacionárních motorů na zdroje paliva emisních úrovní: Nox – 100 mg/Nm3 , HCHO (formaldehyd) – 20 mg/Nm3 , CO (oxid uhelnatý) – 200 mg/Nm3, TOC (celkový organický uhlík) – pro motory s chudou směsí 1 300 mg/Nm3, pro motory se stechiometrickým spalováním 300 mg/Nm3 , NH3 (čpavek) – 30 mg/Nm3 (uvedené emisní úrovně jsou definovány pro normální stavové podmínky (teplota spalin 0 °C, tlak 101,325 kPa), suchý plyn, 5 % kyslíku ve spalinách) (opatření PZKO_2020_P_ 1_ Požadavky na nově umisťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_Stanovit adekvátní požadavky na umisťování a emisní parametry stacionárních motorů případně jejich umístění v odůvodněných případech nepřipustit, vyjma záložních zdrojů energie)
 • na základě individuálního posouzení nebude povoleno umístění stacionárních motorů (vyjma záložních zdrojů) v případě, že v konkrétní zóně dochází k překročení imisního limitu oxidu dusičitého za předchozích 5 kalendářních let (opatření PZKO_2020_P_ 1_ Požadavky na nově umisťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Stanovit adekvátní požadavky na umisťování a emisní parametry stacionárních motorů případně jejich umístění v odůvodněných případech nepřipustit, vyjma záložních zdrojů energie)
 • při povolování diesel agregátových záložních zdrojů se bude požadovat plnění emisní normy minimálně Stage III A dle směrnice 2004/26/ES 
 • pro netto výkon P [kW] 130 ≤ P ≤ 560, CO 3,5 g/kWh, HC (nespálené uhlovodíky) + NOx 4,0 g/kWh, PM 0,2 g/kWh, pro netto výkon P [kW] 75 ≤ P <130, CO 5 g/kWh, HC + NOx 4,0 g/kWh, PM 0,3 g/kWh, pro netto výkon P [kW] 37 ≤ P <75, CO 5,0 g/kWh, HC + NOx 4,7 g/kWh, PM 0,4 g/kWh, pro netto výkon P [kW] 19 ≤ P <37, CO 5,5 g/kWh, HC + NOx 7,5 g/kWh, PM 0,6 g/kWh, (opatření PZKO_2020_P_ 1_ Požadavky na nově umisťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Plošně stanovit plnění emisní normy minimálně EU Stage III A u diesel agregátových záložních zdrojů)
 • budou zpřísněny specifické emisní limity při vydávání povolení provozu a vyjádření podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší pro nové stacionární zdroje nebo při změnách stávajících zdrojů (opatření PZKO_2020_P_ 5_ Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší_ Zpřísnění požadavků na emisní parametry spalovacích zdrojů uvedených pod kódem 1.1. až 1.4. při vydávání závazných stanovisek dle § 11 odst. 2 b) a c) zákona o ochraně ovzduší)
 • budou zpřísněny hodnoty emisních limitů uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. při povolovacím procesu pro nejčastější typy stacionárních zdrojů, jako jsou kotle a teplovzdušné přímotopy na zemní plyn obecně – NOx max. 80 mg/m3 , kotle a teplovzdušné přímotopy na kapalná paliva obecně – NOx max. 120 mg/m3 , plynové turbíny obecně – NOx max. 50 mg/m3 , kotle na tuhá paliva (mimo biomasu) obecně – TZL max. 30 mg/m3 (tepelný příkon zdroje >1MW <5 MW), jiné (technologické) zdroje s emisemi TZL – TZL obecně max. 10 mg/m3 , (vztažné podmínky odpovídající emisnímu limitu dle relevantního právního předpisu), zároveň také pro pístové spalovací motory na plynná paliva (kogenerační jednotky) NOx – 100 mg/Nm3 , HCHO – 20 mg/Nm3 , CO – 200 mg/Nm3 , TOC – pro motory s chudou směsí 1300 mg/Nm3, pro motory se stechiometrickým spalováním 300 mg/Nm3, TOC – 150 mg/Nm3, NH3 – 30 mg/Nm3, náhradní zdroje energie (dieselagregáty) pro netto výkon P [kW] 130 ≤ P ≤ 560, CO 3,5 g/kWh, HC + NOx 4,0 g/kWh, PM 0,2 g/kWh, pro netto výkon P [kW] 75 ≤ P <130 CO 5 g/kWh, HC + NOx 4,0 g/kWh, PM 0,3 g/kWh, kdy rozhodujícím parametrem, zda příslušný zdroj spadá pod opatření, je instalovaný tepelný příkon (opatření PZKO_2020_P_ 5_ Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší_ Zpřísnění požadavků na emisní parametry spalovacích zdrojů uvedených pod kódem 1.1. až 1.4. při vydávání závazných stanovisek dle § 11 odst. 2 b) a c) zákona o ochraně ovzduší)
 • při vydávání povolení provozu a vyjádření podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší pro nové stacionární zdroje nebo při změnách stávajících zdrojů se bude postupovat v souladu s Přílohou č. 6 „Pravidla pro povolování kogeneračních jednotek na území hl. m. Prahy“  (opatření PZKO_2020_P_ 5_ Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší_Pravidla pro povolování kogeneračních jednotek na území hl. m. Prahy)

Informace o průběžném plnění některých opatření Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+) za rok 2022