Ochrana přírody a krajiny znamená ochranu rozmanitosti druhů, přírodních hodnot, přírodních krás, obnovu přírodní rovnováhy, ale také ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů. Je zajišťována ve třech úrovních: obecná ochrana území, obecná ochrana druhová a obecná ochrana neživé části přírody a krajiny. Ochranou některých složek přírody a krajiny na území Prahy 7 se zabývá Odbor životního prostředí. Dalšími orgány státní správy ochrany životního prostředí na území Prahy 7 jsou Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a Česká inspekce životního prostředí. 


Kde

Obor životního prostředí:

  •  povoluje kácení dřevin, ukládají náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
  •  vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu
  •  může uložit vlastníkům, aby provedli nezbytné zásahy, včetně pokácení dřevin v případě výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými vážnými nemocemi
  •  přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin
  •  vykonává státní dozor nad ochranou přírody a krajiny
  •  kontroluje dodržování zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny a kontroluje také zda jsou dodržována rozhodnutí a závazná stanoviska.
  •  v rozsahu své působnosti ukládá podmínky pro výkon nebo zákaz činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (stav k novele č. 281/2009 Sb.), s výjimkou území NP, NPR, NPP, PR, PP a jejich ochranných pásem.