Kde

Zákon č. 201/0212 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  •  vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení včetně vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu
  •  dle potřeby ukládá opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele tohoto typu stacionárního zdroje
  •  provádí dozor nad dodržováním povinností u provozovatelů těchto stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu písm. b) – tzn. kontroluje, zda tmavá barva kouře a obtěžování zápachem nepřesahuje přípustnou mez a v opačném případě ukládá pokuty
  •  aktivně zpřístupňuje srozumitelné informace veřejnosti bez zbytečného odkladu