O povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les žádá vlastník či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka příslušný orgán ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení je také součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí.


Závazné stanovisko Odboru životního prostředí ke kácení dřevin je nezbytné pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li stanovena, vydává Stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízením s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivu na životní prostředí. Žádost o závazné stanovisko musí mít stejné náležitosti jako povolení o kácení dřevin.

CO MUSÍM PŘEDLOŽIT

fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště nebo jiná adresa pro doručování, kontakt (tel. číslo)

 1. podnikatel (fyzická osoba oprávněná k podnikání): jméno, příjmení, IČ, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popř. jiná adresa pro doručování, kontakt (tel. číslo)
 2. právnická osoba: název, IČ, adresa sídla popř. jiná adresa pro doručování, kontakt (tel. číslo)

Jde o obecné náležitosti podání podle správního řádu (§ 37 odst. 2, zákon č. 500/2004 Sb.)


CO MUSÍM DÁLE PŘEDLOŽIT

označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, stručný popis umístění dřevin a situační zákres

 • doložení vlastnického či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení souvislých keřových porostů lze namísto počtu kácených dřevin uvést, o jaký druh se jedná a jaká je výměra souvisle zapojené kácené plochy
 • zdůvodnění žádosti

Při ústním jednání a místním šetření je nezbytná osobní účast popřípadě zplnomocněná osoba.

Náležitosti, jež musí obsahovat oznámení o kácení dřevin, jsou uvedeny v § 4 odst. 2, vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění.


Lhůta pro vyřízení

Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les vám vydáme do 60 dnů od podání žádosti, ve zvláště složitých případech do 90 dnů.


Upozornění

V případě nejasností svou žádost konzultujte přímo s referentem Odboru životního prostředí.


FORMULÁŘE KE STAŽENÍ


Kdy není nutné podávat žádost

Pokud dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b, zákon č. 114/1992 Sb.) nebo stromořadí, žádost nemusíte podávat, když chcete kácet:

 • dřeviny o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm, u kterých je obvod kmene menší než 80 cm (§ 8 odst. 3, zákon č. 114/1992 Sb., § 3 písm. a vyhláška č. 189/2013 Sb.)
 • souvislé keřové porosty, pokud jejich celková souvisle zapojená plocha nepřesahuje 40 m2 (§ 8 odst. 3, zákon č. 114/1992 Sb., § 3 písm. b, vyhláška č. 189/2013 Sb.)
 • ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku, zahrada,  zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň (§ 8 odst. 3, zákon č. 114/1992 Sb., § 3 písm. d, vyhláška č. 189/2013 Sb.)
 • dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin (§ 8 odst. 3, zákon č. 114/1992 Sb., § 3 písm. c, vyhláška č. 189/2013 Sb.)
 • z důvodů pěstebních, kvůli obnově porostů nebo výchovné probírce porostů a z důvodů zdravotních nebo při úkonech dle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem odboru životního prostředí, který jej může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění (§ 8 odst. 2, zákon č.114/1992 Sb.)
 • dřeviny v takovém stavu, že zřejmě bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo mohou způsobit škodu značného rozsahu. Pokud takové dřeviny pokácíte, je třeba to oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od kácení (§ 8 odst. 4, zákon č. 114/1992 Sb.).
 • kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (vyhláška č. 189/2013 Sb.).

Náhradní výsadba

Podle § 9 zákona může být žadateli uložena přiměřená náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může být žadateli uložena také náhradní péče po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.


Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností

 • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 10 000 Kč za nesplnění ohlašovací povinnosti (§ 87 odst. 1 písm. e zákona č. 114/1992 Sb.)
 • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20 000 Kč za pokácení bez povolení nebo poškození dřeviny rostoucí mimo les (§ 87 odst. 2 písm. e zákona č. 114/1992 Sb.)
 • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 100 000 Kč za pokácení bez povolení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les (§ 87 odst. 3 písm. d zákona č. 114/1992 Sb.)
 • uložení pokuty právnické a fyzické osobě oprávněné k podnikání při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 Kč za poškození nebo nepovolené pokácení dřevin rostoucích mimo les (dle § 88 odst. 1 písm. c zákona č. 114/1992 Sb.), za nesplnění ohlašovací povinnosti nebo nesplnění povinnosti náhradní výsadby (§ 88 odst. 1 písm. h zákona č. 114/1992 Sb.)
 • uložení pokuty fyzické osobě až do výše 10 000 Kč za to, že neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin podle § 9 (§ 87 odst. 1 písm. g zákona č. 114/1992 Sb.)
 • uložení pokuty právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě až do výše 1 000 000 Kč za to, že neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin podle § 9 (§ 88 odst. 1 písm. h zákona č. 114/1992 Sb.)

Dalšími účastníky řízení v případě kácení dřevin (§ 70 zákona č. 114/1992 Sb.) mohou být neziskové organizace (spolky, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti), jejichž hlavní posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny. Tyto organizace mohou u příslušných orgánů státní správy požadovat, aby byly předem informováni o všech zásazích a zahajovacích řízeních, u nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Žádat mohou prostřednictvím podané žádosti, která platí 1 rok ode dne podání (tj. doručení příslušnému orgánu státní správy). Neziskové organizace se mohou řízení účastnit, pokud oznámí svou účast do 8 dní ode dne, kdy bylo příslušným orgánem zahájení řízení oznámeno (lhůta se počítá ode dne doručení či první den zveřejnění na úřední desce).  

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Bittnerová Marie, Ing.

odborná referentka
dveře 4.05
tel. +420220144152
gsm. +420605385373
BittnerovaM@Praha7.cz