Volby do Senátu Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020. Případné druhé kolo se uskuteční o týden později, tj. 9. a 10. října 2020.

Městská část Praha 7 je pro volby do Senátu PČR součástí volebního obvodu č. 27, který zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha – Suchdol, Praha – Troja, část území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a  k. ú. Vyšehrad, část území městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5, a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6. Sídlem volebního obvodu č. 27 je Praha 1. 

MČ Praha 7 je rozdělena do 36 volebních okrsků, jejich územní členění s adresami volebních místností je zveřejněno na úřední desce a webových stránkách městské části.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a u něhož nenastaly překážky výkonu volebního práva. Na území MČ Praha 7 je oprávněn volit občan s trvalým bydlištěm v příslušném volebním okrsku.  

I pro tyto volby lze požádat o vydání voličského průkazu, s nímž však lze volit jenom v rámci senátního obvodu č. 27, tj. v místech výše uvedených. O voličský průkaz lze požádat písemně do 25. 9. 2020  16,00 hod. nebo osobně nejpozději do 30. 9. 2020 do 16.00 hod. na detašovaném pracovišti odboru správních agend, U Průhonu 11, Praha 7 v úředních hodinách nebo po dohodě.

Na stejném pracovišti si voliči s trvalým pobytem na území MČ Praha 7 mohou ověřit, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, a to osobně v úředních hodinách, nejpozději do uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 30. 9. 2020 do 16.00 hod.

Všichni oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky pro první kolo voleb do svých poštovních schránek do 29. 9. 2020. Hlasování ve volební místnosti probíhá tak, že volič v určeném prostoru vloží jeden hlasovací lístek do úřední obálky, kterou po prokázání své totožnosti obdrží od volební komise. V případě konání druhého kola se hlasovací lístky nedoručují, volič je obdrží ve volební místnosti.

 

Popis volebních okrsků 

Voličský průkaz

Informace k delegování členů okrskových volebních komisí