Informace o době a místě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky

1.  Druhé kolo voleb se bude konat ve dnech:

                        9. října 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod.

                       10. října 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

2.  Místem konání voleb v okrscích č. 7001 – 7036 jsou místnosti ve školách pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v těchto okrscích. Seznamy volebních místností zde.

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním pasem, cestovním průkazem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

4.   Hlasovací lístky pro 2. kolo se nedoručují, budou k dispozici ve volební místnosti.

S ohledem na současnou situaci v rámci ochrany zdraví voličů i členů komisí dodržujte prosím hygienická pravidla: vstup do objektu, kde volby probíhají, i do volební místnosti je možný pouze se zakrytými dýchacími cestami, na ruce laskavě využijte hned po příchodu do volební místnosti dezinfekci, která bude všude k dispozici. Při ověřování totožnosti, kdy je nutno na malou chvíli sundat roušku, dodržte prosím odstup od komise dle pokynů člena komise. Bezpečná vzdálenost bude na podlaze vyznačena páskou.

Děkujeme předem za respektování výše popsaných opatření.


Městská část Praha 7 je pro volby do Senátu PČR součástí volebního obvodu č. 27, který zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha – Suchdol, Praha – Troja, část území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a  k. ú. Vyšehrad, část území městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5, a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6. Sídlem volebního obvodu č. 27 je Praha 1. 

MČ Praha 7 je rozdělena do 36 volebních okrsků, jejich územní členění s adresami volebních místností je zveřejněno na úřední desce a webových stránkách městské části. Příslušnost do volebního okrsku a navigaci do volebních místností snadno vyhledáte zadáním své adresy do interaktivní mapy.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a u něhož nenastaly překážky výkonu volebního práva. Na území MČ Praha 7 je oprávněn volit občan s trvalým bydlištěm v příslušném volebním okrsku.  

I pro tyto volby lze požádat o vydání voličského průkazu, s nímž však lze volit jenom v rámci senátního obvodu č. 27, tj. v místech výše uvedených. O voličský průkaz lze požádat písemně do 25. 9. 2020 16.00 hod. nebo osobně nejpozději do 30. 9. 2020 do 16.00 hod. na detašovaném pracovišti odboru správních agend, U Průhonu 11, Praha 7 v úředních hodinách nebo po dohodě.

Na stejném pracovišti si voliči s trvalým pobytem na území MČ Praha 7 mohou ověřit, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, a to osobně v úředních hodinách, nejpozději do uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 30. 9. 2020 do 16.00 hod.

Všichni oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky pro první kolo voleb do svých poštovních schránek do 29. 9. 2020. Hlasování ve volební místnosti probíhá tak, že volič v určeném prostoru vloží jeden hlasovací lístek do úřední obálky, kterou po prokázání své totožnosti obdrží od volební komise. V případě konání druhého kola se hlasovací lístky nedoručují, volič je obdrží ve volební místnosti.


Seznam kandidátů pro volby do Senátu PČR

Popis volebních okrsků

Voličský průkaz

Informace k delegování členů okrskových volebních komisí

Oznámení starosty o 1. zasedání okrskových volebních komisí

Informace o době a místě konání voleb

Hlasování do přenosné volební schránky (kromě karantény a izolace)

Hlasování drive in nebo z domova pro lidi v karanténě a v izolaci


Instrukce pro 1. kolo voleb

Vážení voliči,

v pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020 proběhnou volby do Senátu Parlamentu České republiky. První  den máte možnost volit v době od 14,00 do 22,00 hod., v sobotu od 8,00 do 14,00 hod. Volební místnosti jsou tradičně ve školách. Volba probíhá tak, že po prokázání totožnosti volební komisi vložíte v místě k tomu určeném, za zástěnou, jeden volební lístek s vybraným kandidátem do úřední obálky. Lístek se nijak neupravuje. Věnujte prosím pozornost tomu, zda máte správné volební lístky s označením 27 Praha 1 (číslo a název senátního volebního obvodu, do něhož spadá MČ Praha 7).

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
pouze na objednání
placeholder

Chramostová Zuzana, JUDr.

vedoucí odboru
dveře č. U Průhonu 11
gsm. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz