archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve dnech 2. a 3. října a v případě druhého kola ve dnech 9. a 10. října 2020 se v hlavním městě Praze uskuteční ve třech volebních obvodech volby do Senátu Parlamentu České republiky. Tyto volby podle zákona standardně řeší jednotlivé městské části. Na základě v srpnu schváleného zákona připadlo Magistrátu hl. m. Prahy řešení a organizace voleb pro osoby v nařízené karanténě a izolaci. Ty budou moci hlasovat u drive-in volebního stanoviště nebo doma do zvláštní přenosné volební schránky.

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 8. 10. 2020 do 20 hodin na těchto telefonních číslech: 773 026 008, 773 026 020,  773 026 689

Termín senátních voleb pro druhé kolo bude na drive-in místech ve středu 7. října od 7:00 do 15:00 hodin.  

Telefonní čísla pro podání žádosti: 773 026 008, 773 026 020 a 773 026 689 budou voličům k dispozici v těchto dnech a hodinách:

  • v pondělí a v úterý od 9 hodin do 16 hodin
  • ve středu od 9 hodin do 18 hodin
  • ve čtvrtek 8. 10. 2020, tj. v poslední den lhůty, od 9 hodin do 20 hodin
  • ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány.

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci MHMP:

  • jméno (jména) a příjmení,
  • datum narození,
  • adresu místa trvalého pobytu,
  • adresu místa, kde pobývá na území volebního obvodu, v němž je oprávněn hlasovat,
  • telefonní číslo.

Hlasování bude umožněno osobám, jimž nařídila karanténu nebo izolaci krajská hygienická stanice rozhodnutím nebo praktický lékař formou neschopenky či vydáním speciálního potvrzení. Zákon též umožňuje hlasování voličům umístěným v pobytových zařízeních sociálních služeb, školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a lůžkových zdravotnických zařízeních, která byla uzavřena rozhodnutím krajské hygienické stanice z důvodu ochrany před nemocí COVID-19.

Drive-in volební stanoviště

Pro osoby v karanténě a v izolaci Praha zřídí dvě volební stanoviště. Jedno stanoviště rozdělené na dvě části pro každý volební obvod zvlášť vznikne na parkovišti na Letné pro volební obvody č. 27 (Praha 1) a č. 21 (Praha 5). Další stanoviště vznikne na parkovišti za Poliklinikou Prosek pro volební obvod č. 24 (Praha 9).

Tato volební místa budou takzvaně drive-in a bude do nich možné zajet vozidlem stejně tak jako do drive-in testovacích míst na koronavirus. Volič nebude vystupovat z vozidla, ale jen otevře okénko. Přítomna bude volební komise, kterou tvoří zapisovatel a tři vojáci Armády ČR v činné službě. Termín senátních voleb bude na drive-in místech vždy ve středu, tedy 30. září pro první kolo a 7. října pro druhé kolo. V obou případech bude místo k dispozici od 7:00 do 15:00 hodin.  

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (v domácnosti)

Voliči v izolaci a v karanténě, kteří nemohou ze závažných důvodů hlasovat na volebním stanovišti, mohou podle zákona využít další způsob hlasování a pozvat si komisi domů. Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky podává volič telefonicky nejpozději do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb. 

Hlasování se uskuteční v místě pobytu voliče, vždy však na území volebního obvodu, v němž je volič oprávněn hlasovat. Hlasování je možné ve dvou dnech – 2. října od 7:00 do 22:00 hodin a 3. října od 7:00 do 14:00 hodin. Ve druhém kole pak ve dnech 9. října a 10. října ve stejných časech jako v prvním kole.

Hlasování při pobytovém zařízení

Volit mohou i osoby, které pobývají v pobytových zařízeních, která byla uzavřena kvůli ochraně před onemocněním COVID-19. Konkrétně se jedná o zařízení sociálních služeb, která poskytují pobytové služby, o školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo o zdravotnická zařízení poskytovatele lůžkové péče. Hlasování při uzavřeném pobytovém zařízení se uskuteční vždy ve dvou dnech. Pro první kolo 1. a 2. října, pro druhé kolo 8. a 9. října. Konkrétní místo a čas projedná komise pro hlasování s vedením pobytového zařízení.

Volební komise

Komise pro hlasování zůstávají v činnosti po celou dobu voleb. Nejprve budou mít na starosti drive-in, následně případná uzavřená pobytová zařízení a poté hlasování v místě pobytu jednotlivých voličů. Pro území hlavního města Prahy jsou zatím zřízeny tři komise pro hlasování, tedy pro každý volební obvod jedna komise. Magistrát hl. m. Prahy ale počítá s operativním navýšením počtu komisí pro případ zvýšeného počtu požadavků voličů v karanténě nebo v izolaci, kteří budou chtít hlasovat z domova.

Mimo komise pro hlasování Magistrát hl. m. Prahy zřizuje také sedmičlennou komisi pro sčítání, která bude společná pro všechny tři volební obvody a po ukončení hlasování provede sečtení odevzdaných hlasů.

Materiální a logistické zajištění zvláštních způsobů hlasování je rozděleno mezi Magistrát hl. m. Prahy a Armádu ČR. Armáda ČR zajišťuje vybavení volebního stanoviště, například stan pro drive-in a jeho vybavení. Magistrát hl. m. Prahy zajišťuje dopravu a další podmínky pro činnost komisí pro hlasování a sčítací komise. Jde například o výpočetní techniku, volební dokumentaci nebo o volební schránky.

Hlasování osobám v karanténě a v izolaci umožnilo přijetí zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (č. 350/2020 Sb.), který nabyl účinnosti 24. 8. 2020. Zákon umožňuje hlasovat osobám s nařízenou karanténou nebo izolací kvůli ochraně veřejného zdraví před nemocí COVID-19 ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020.


Hlasování do přenosné volební schránky (pro imobilní občany)