Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, a to v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod., v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hod.

Na území městské části Praha 7 se budou konat volby do Zastupitelstva MČ Praha 7 a Zastupitelstva hlavního města Prahy. Volby do Senátu Parlamentu ČR se na území MČ Praha 7 v tomto termínu nekonají. Pro volby do zastupitelstev obcí je městská část Praha 7 členěna do 36 volebních okrsků.

Oddělení přestupků odboru správních agend ÚMČ Praha 7, které odpovídá za organizačně technické zabezpečení voleb, registruje kandidátní listiny, vede stálý seznam voličů a jeho dodatek atd., sídlí v detašovaném pracovišti v Praze 7, U Průhonu 11 (roh ulic Komunardů a U Průhonu).


Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Chramostová Zuzana, JUDr.

vedoucí odboru
dveře č. U Průhonu 11
gsm. +420603863878
ChramostovaZ@Praha7.cz
dveře U Průhonu 11

Informace pro voliče – voličské průkazy, zápis v seznamu voličů v zahraničí

Při volbách do zastupitelstev obcí  nelze volit na  voličský průkaz, proto se voličské průkazy nevydávají. Stejně tak v těchto volbách nelze volit na zastupitelských úřadech v zahraničí. Každý volič může volit pouze tam, kde je zapsán do stálého seznamu voličů, případně do dodatku stálého seznamu (pro voliče z členských států EU) tj. v místě svého trvalého bydliště.

Občanům, kteří jsou zapsáni např. z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí v seznamu voličů na zastupitelském úřadě, doporučujeme, aby pro případ, že budou v době konání komunálních voleb v místě svého trvalého bydliště v ČR, požádali ZÚ o vyškrtnutí a s originálem potvrzení  ZÚ se dostavili na odbor správních agend – detašované pracoviště U Průhonu 11 (event. ve dny voleb  předložili uvedené potvrzení přímo ve  volební místnosti). Po dobu zápisu v seznamu voličů v zahraničí jsou totiž ze stálého seznamu vedeného v místě trvalého bydliště vyškrtnuti a neměli by tak možnost volit.

Oznámení o konání voleb do zastupitelstev obcí

podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31. května 2018, volby do zastupitelstev obcí, tento den je dnem vyhlášení voleb.

Volby se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, a to v pátek 5. října 2018 od 14,00 do 22,00 hod., v sobotu 6. října od 8,00 do 14,00 hod. Na území městské části Praha 7 se budou konat volby do Zastupitelstva MČ Praha 7 a Zastupitelstva hlavního města Prahy. Volby do Senátu Parlamentu ČR se na území MČ Praha 7 v tomto termínu nekonají. Pro volby do zastupitelstev obcí je městská část Praha 7 členěna do 36 volebních okrsků.

 


Upozornění:

Oddělení přestupků odboru správních agend ÚMČ Praha 7, které odpovídá za organizačně technické zabezpečení voleb, registruje kandidátní listiny, vede stálý seznam voličů a jeho dodatek atd., sídlí v detašovaném pracovišti v Praze 7, U Průhonu 11 (roh ulic Komunardů a U Průhonu).

Informace pro voliče

Právo volit do zastupitelstev městské části a hlavního města Prahy má:

1) občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v příslušném volebním okrsku a nenastaly u něho překážky ve výkonu volebního práva, jimiž jsou  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí, a

2) státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu v městské části Praha 7 a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, nenastaly u něho překážky ve výkonu volebního práva (překážky volebního práva viz výše) a byl na vlastní žádost zapsán do dodatku stálého seznamu voličů ve smyslu § 77 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Dodatek stálého seznamu voličů vede Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení přestupků. Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého seznamu pro účely voleb do zastupitelstev obcí pouze v případě, že o to sám požádá a splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR.

Znamená to, že údaje o státních občanech jiných členských států EU, kteří splňují

podmínky pro výkon práva volit, ale sami o zápis do dodatku nepožádali, se z evidence cizinců do dodatku stálého seznamu voličů automaticky nepřenášejí.

O zápis do dodatku stálého seznamu voličů lze požádat až do jeho uzavření 2 dny přede dnem voleb, tj. 3. října 2018 v 16.00 hodin – osobně nebo písemně na výše uvedeném pracovišti.

Podrobnosti o volebním právu občanů EU a zápisu do dodatku stálého seznamu naleznete v metodice Ministerstva vnitra.

 


Informace o registraci kandidátních listin

Pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 7 konané ve dnech 5. a 6. října 2018 byly zaregistrovány kandidátní listiny těchto volebních stran:

1.      ANO  2011 – politické hnutí

2.      Piráti a Zelení Praha 7 – sdružení politických stran České pirátské strany a Strany zelených a nezávislých  kandidátů

3.      Komunistická strana Čech a Moravy – politická strana

4.      Občanská demokratická strana ve spolupráci se Stranou svobodných občanů a se Stranou soukromníků České republiky – koalice politických stran

5.      TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 7 – koalice politické strany a politického hnutí

6.      PRAHA 7 SOBĚ – sdružení nezávislých kandidátů

7.      STAROSTOVÉ PRO PRAHU a SNK Evropští demokraté – koalice politické strany SNK Evropští demokraté a hnutí Pro Prahu

8.      Česká strana sociálně demokratická, politická strana

Zaregistrované volební strany jsou uvedeny v pořadí, které vylosoval registrační úřad, v tomto pořadí budou uvedeny na hlasovacím lístku. 

 

Přehled volebních okrsků naleznete zde.
Telefonní spojení do volebních místností zde.