Hlavní úkoly Stavebního úřadu Úřadu MČ vyplývají ze Zákona o hl. m. Praze na úseku výstavby a úlohu obecného a speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona číslo  183/2006 Sb., stavební zákon, zákona čís. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona čís. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů a dále plní další povinnosti vyplývající z  obecně platných předpisů a nařízení.


ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ

Oddělení administrativně právní

Oddělení stavební

Oddělení územního rozhodování

Oddělení vodohospodářské


ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

Katastrální území Holešovice, část katastrálních území Bubeneč, Troja a Libeň.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Lubasová Helena, Ing.

vedoucí odboru
dveře 3.11b
tel. +420220144128
gsm. +420736519842
LubasovaH@Praha7.cz

NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORU

Náplň a činnost obecného stavebního úřadu příslušného podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona:

1) Vydává územní rozhodnutí včetně jejich změn a prodloužení doby jejich platnosti, dále vydává územní souhlasy, uzavírá veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a vydává vyjádření podle §15 stavebního zákona, která jsou podkladem pro rozhodnutí speciálního stavebního úřadu.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

2)  Vydává společná územní rozhodnutí a stavební povolení.

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

3)  Vydávání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona.

4) Vydává stavební povolení včetně jejich změn a prodloužení doby jejich platnosti, dále vydává sdělení k ohlášení stavby, uzavírá veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, zpracovává certifikáty autorizovaných inspektorů.

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

5) Vydává kolaudační souhlasy a souhlasy se změnou v užívání stavby.

Oznámení o užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby

6) Vydává předčasné užívání stavby, povoluje zkušební provoz.

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

7) Ověřuje dokumentaci skutečného provedení

8) Povoluje odstranění staveb

Ohlášení odstranění

9) Provádí další postupy podle hlavy IV. stavebního zákona, zejména:

  • Provádí stavební dozor,  státní dozor a kontrolní prohlídky staveb
  • Nařizuje údržbu staveb, provedení nezbytných úprav a dále nařizuje odstranění nepovolených staveb
  • Nařizuje neodkladné odstranění stavby
  • Nařizuje opatření na sousedním pozemku
  • Ukládá sankce za přestupky a jiné správní delikty

10)  Vydává koordinovaná stanoviska.

11)  Podává informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  zákon o svobodném přístupu k informacím.

Náplň a činnost speciálního stavebního úřadu příslušného podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, který povoluje vybrané komunikace v rozsahu pravomocí vyplývajících ze Statutu hl. m. Prahy:

1) Vydává stavební povolení včetně jejich změn a prodloužení doby jejich platnosti, dále vydává sdělení k ohlášení stavby, uzavírá veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, zpracovává certifikáty autorizovaných inspektorů.

Žádost o stavební povolení

2) Vydává kolaudační souhlasy a souhlasy se změnou v užívání stavby.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Oznámení změny v užívání stavby

3) Vydává předčasné užívání stavby, povoluje zkušební provoz.

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

4) Ověřuje dokumentaci skutečného provedení.

5) Povoluje odstranění staveb.

Ohlášení odstranění

6) Provádí další postupy podle hlavy IV. stavebního zákona, zejména:

  • Provádí stavební dozor,  státní dozor a kontrolní prohlídky staveb.
  • Nařizuje údržbu staveb, provedení nezbytných úprav a dále nařizuje odstranění nepovolených staveb.
  • Nařizuje neodkladné odstranění stavby.
  • Nařizuje opatření na sousedním pozemku.
  • Ukládá sankce za přestupky a jiné správní delikty.

Náplň a činnost speciálního stavebního úřadu příslušného podle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, který vykonává činnost vodoprávního úřadu:

Zajišťuje výkon působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 105 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2010 Sb. v rozsahu působnosti svěřené Statutem hl. m. Prahy a to především:

1) Vede vodoprávní řízení.

2) Vydává stavební povolení k vodním dílům dle § 15 vodního zákona a provádí jejich kolaudace.

3) Vydává souhlas s ohlášením vodních děl a vodohospodářských úprav dle § 15a vodního zákona.

4) Vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami dle § 8 vodního zákona.

5) Vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace dle § 16 vodního zákona.

6) Vydává souhlas ke stavbám, zařízením a činnostem, na které není třeba povolení, ale které mohou ovlivnit vodní poměry dle § 17 vodního zákona.

7) Vydává vyjádření dle § 18 vodního zákona.

8) Vydává závazná stanoviska dle § 104 odst. 9 vodního zákona.

9) Vykonává vodoprávní dozor.

10) Ukládá sankce za přestupky a jiné správní delikty.

11) Zajišťuje vedení a předávání vodoprávní evidence na Ministerstvo zemědělství.

12) Zajišťuje předávání všech vodoprávních rozhodnutí v elektronické podobě na Ministerstvo zemědělství a správci povodí.

13) Zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

INFORMACE O NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISECH ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB

Aktuální právní předpisy vždy v platném znění:

Obecně vzato, vyskytne-li se ve věcech stavebního práva procesní otázka, odpověď  hledáme nejprve ve stavebním zákoně a předpisech souvisejících, a teprve když nenajdeme odpověď, nahlédneme do správního řádu.

V této souvislosti připomínáme, že veškerá podání adresovaná stavebnímu úřadu musí obsahovat následující údaje u žadatele: jméno, příjmení datum narození a bydliště, případně doručovací adresu. U právnických osob identifikační číslo (obdobně u fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů).


SPRÁVNÍ POPLATKY

Poplatky se vybírají podle přílohy č. 1 položka č. 17 a 18 případně 20 zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.