Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanovil občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.


Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy.

Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech kontrolní komise apod.). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky listin rejstříku. Jde zejména o aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).

Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti i členům důležité informace. Spolek odpovídá za to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu: or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.

Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat návrh na zápis, který se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky na internetu. K návrhu je třeba přiložit zákonem stanovené přílohy např. stanovy, rozhodnutí o volbě statutárního orgánu. Návrh, tj. vyplněný formulář s přílohami, se podává k příslušnému rejstříkovému tj. krajskému soudu (k městskému soudu v Praze spolky se sídlem v Praze a středočeském kraji) podle sídla spolku. Návrh lze podat elektronicky, nebo i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba podepsat a podpis nechat ověřit). Návrh není zpoplatněn.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti a Portálu veřejné správy (viz užitečné odkazy níže).


Užitečné odkazy
Vyhledávání ve veřejném rejstříku – or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Inteligentní formulář pro návrh – or.justice.cz/ias/iform/index
Orientační seznam příloh k návrhu na zápis – or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky
Přehled rejstříkových soudů – or.justice.cz/ias/ui/soudy
Způsoby založení listin do sbírky listin – or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL
Podání do veřejného rejstříku – seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/verejne-rejstriky/podani-do-verejneho-rejstriku
Zrušení spolku – seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/obcanske-aktivity/zruseni-spolku


Kontaktní osoba:
Mgr. Alexandra McGehee
tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
tel. 296 153 478