Více informací o mateřských školách naleznete na webových stránkách jednotlivých školek. Pokud potřebujete podrobnější informace, chcete si domluvit termín prohlídky či máte jakékoli jiné dotazy, neváhejte školku kontaktovat přímo.


Obecní mateřské školy

(s detašovanými pracovišti Školička a Letohrádek)

Vzdělávací program: Školka plná zábavy

Hlavním cílem školky je co nejlépe připravit všechny děti na přechod z MŠ do ZŠ tak, aby jim byl zajištěn úspěšný start povinné školní docházky. Tento cíl je neodlučitelně spjat s kvalitním rozvojem osobnosti dítěte, který zohledňuje jeho potřeby, zájmy i nadání. K realizaci cíle jsou využívány moderní výukové technologie a didaktické pomůcky. Bezpečnost v MŠ je zajištěna prostřednictvím kamerového systému, který se nachází jak u vchodu do budovy, tak i na chodbách školy. Zahrada je součástí vnitrobloku.

Kroužky a mimoškolní aktivity: logopedie, hra na flétnu, výtvarná výchova, hudebně-pohybová výchova, angličtina, sportovní hry, návštěvy divadel, galerií, výukové programy, projektové dny, workshopy, školy v přírodě, masopustní karneval, mikulášská nadílka, besídky, vycházky po Praze, výlety, oslava Mezinárodního dne dětí, zahradní slavnost.

Provozní doba: 7–17 hodin

Letohradská 370/1, msletohradska@tiscali.cz, www.msletohradska.cz

(spadající pod FZŠ Uměleckou, detašované pracoviště Lesní MŠ)

Vzdělávací program: Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima

V těsné blízkosti Stromovky objevíte historickou budovu MŠ U Studánky, která je součástí FZŠ PedF UK Umělecká, má vlastní zahradu i tělocvičnu. Její snahou je vytvořit pro děti i rodiče přátelskou atmosféru, úzce spolupracovat s rodinou a dbát na individuální přístup a osobnostní rozvoj dětí. Cílem je užít si dny všední i sváteční, dodržovat jak české zvyky a tradice našich předků, tak oslavy svátků novodobých (Halloween, mikulášská a vánoční nadílka, karneval, vynášení Morany, Velikonoce, pálení čarodějnic).

Kroužky a mimoškolní aktivity: návštěvy botanické a zoologické zahrady, muzeí, výstav a galerií, poznávací vycházky Prahou, divadelní představení, besedy s policií, záchranáři, besedy na téma zdravá výživa zábavnou formou, zahradní slavnosti pro rodiče, besídky ke Dni matek, ozdravné pobyty pro děti na jaře a na podzim, kroužek anglického jazyka, sportovní a výtvarný kroužek a tanečky, kroužek Malý Sparťan. MŠ spolupracuje s neziskovou organizací Mezi námi a v rámci mezigeneračních setkávání pravidelně navštěvuje seniory z Prahy 7. Všechna oddělení navštěvují v rámci dopoledního bloku jednou týdně lezeckou stěnu.

Provozní doba: 7–17 hodin

U Studánky 4, msustudanky@seznam.cz, www.msustudanky.webnode.cz

(při Fakultní základní škole PedF UK a MŠ U Studánky Praha 7, Umělecká 8)

Lesní mateřská škola s celotýdenním, celodenním provozem, s pobytem venku za každého počasí.

Hlavním cílem LMŠ je rozvoj základních kompetencí dětí, které jsou významné pro zachování zdravého a kvalitního životního prostředí a udržitelného rozvoje, s přihlédnutím k potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Častý pobyt v přírodě děti ve všech směrech rozvíjí srovnatelně s běžným režimem MŠ. Při každém pobytu v přírodě děti trénují na nerovném povrchu rovnováhu, mohou běhat, lézt, přeskakovat a nosit větve a kameny, klouzat po blátivém či zmrzlém povrchu atd. Děti se učí rozpoznat a respektovat hranice své fyzické zdatnosti. V přírodě vzniká celá řada situací vyžadujících spolupráci, respekt, řešení konfliktů dohodou, rozpoznání pocitů druhého a důležitou roli hraje vzájemná pomoc. Proto je vhodnější, že je kolektiv dětí věkově smíšený (3 – 6 let). Dospělí pomáhají tam, kde si o to děti samy řeknou.

Zázemí školky se nachází v bezprostřední blízkosti Královské obory Stromovka, na pozemku přiléhajícímu k FZŠ Umělecká. Zázemí je tvořeno dvěma maringotkami, přístřeškem s pergolou, kompostovacími toaletami a zahradou ve stínu stromů. Kapacita lesní školky je 20 dětí, které provází dvě paní učitelky a dvě chůvy. Lesní mateřská škola zahájila činnost 1. 9. 2020.

Provozní doba: 8.00–16.30 hodin

Umělecká 8, sandotka@gmail.comlesniskolkabobulka2.webnode.cz

Vzdělávací program: Přijďte se k nám schovat

MŠ je školou finského typu, budova byla postavena v roce 1979 v Letenských sadech a je po celkové rekonstrukci. Zaměřuje se zejména na tvořivost dětí. Hlavním cílem je citlivě a komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo a mohlo úspěšně zvládat nároky života. K MŠ přiléhá oplocená zahrada se třemi pískovišti a herními prvky. K pobytu dětí jsou využívány také Letenské sady a Stromovka.

Kroužky a mimoškolní aktivity: keramika, angličtina, sauna, hudebně-pohybový kroužek Kuřátka, plavání, drakiáda, Punčová sobota, mikulášská nadílka, vánoční posezení s rodiči, Štrúdlová sobota, karneval, čarodějnický rej, celodenní výlet, oslava dne dětí, divadla, školy v přírodě, zahradní slavnost

Provozní doba: 7–17 hodin

Kostelní 37/7, ms.kostelni@volny.cz, www.mskostelni.cz

(s detašovaným pracovištěm MŠ Janovského)

Vzdělávací program: Rok v mateřské škole s úsměvem

V MŠ se snaží o celkový rozvoj dítěte se zaměřením na jeho adaptaci, socializaci a estetickou výchovu. Školní vzdělávací program je přístupný všem dětem, vytváří příležitosti seberealizace, rozvoje talentu a nadání dětí tak, aby děti byly spokojené, vyrovnané a navštěvovaly školku s radostí. MŠ má zahradu ve vnitrobloku se vzrostlými stromy, které poskytují potřebný stín, travnaté plochy se zavlažováním a mlhovištěm.

Kroužky a mimoškolní aktivity: angličtina, keramika, výlety, divadelní a hudební představení, vánoční besídky, karneval, škola v přírodě, zahradní slavnost, Mikuláš, výstavy, rozloučení se školáky, návštěvy prvních tříd, olympiáda, MDD, návštěva Technického a Zemědělského muzea, Národní galerie, Rudolfina, tematické procházky Prahou

Provozní doba: 7–17 hodin

Nad Štolou 6, mts_nadstolou@volny.cz, www.msnadstolou.cz

(detašované pracoviště MŠ Nad Štolou)

Vzdělávací program: Rok v mateřské škole s úsměvem

MŠ je umístěna ve dvou soukromých domech v přízemí se samostatnými vchody pro první a druhou třídu z ulice Janovského 52 a se samostatným vchodem pro školní jídelnu z ulice Strojnická 17. Mateřská škola může používat zahradu, která je ve vnitrobloku Schnirchova. Zahrada je zrekonstruována a vybavena herními prvky.

Kroužky a mimoškolní aktivity: keramika, divadelní a hudební představení, výtvarné dílny s rodiči, návštěva Národní galerie, Technického a Zemědělského muzea, hudební nástroje v mateřské škole, karneval, narozeninové oslavy dětí, tematické vycházky po Praze, škola v přírodě, návštěva 1. tříd ZŠ, jarní výlet, MDD, rozloučení s předškoláky.

Provozní doba: 7–17 hodin

Janovského 52, ms.janovskeho@centrum.cz, www.msnadstolou.cz

(s detašovaným pracovištěm Ortenovo náměstí)

Vzdělávací program: Od podzimu do léta

MŠ je se svými 11 třídami největší mateřskou školou na Praze 7. Instituce směřuje k udržitelnému rozvoji, a ve které se vlastními silami i s pomocí rodičů a partnerů dlouhodobě snažím probudit a udržet v dětech pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. Záměrem je také vybudování sousedské komunity na zahradě MŠ. Tradiční komunitní a benefiční akce Školkohraní je proto hlavním důvodem pro dotažení projektu Zahrada-čtvero ročních období.

Kroužky a mimoškolní aktivity: hra na zobcovou flétnu, angličtina pro nejmenší, keramika, řečové hrátky, plavání, divadla a vzdělávací programy v MŠ i mimo ni, cílené výlety, školy v přírodě, tematické spaní ve školce, tradiční akce pro děti a rodiče, akce pro veřejnost Školkohraní

Provozní doba: 6.30–17 hodin

Na Maninách 1080/29a, U Pergamenky 1144/1a, Ortenovo náměstí 1505/37
reditelka@msuranie.cz, www.msuranie.cz

(s detašovaným pracovištěm MŠ Visionary, spadající pod ZŠ Tusarova)

Vzdělávací program: Škola v zahradách – od kořenů ke korunám

Škola je součástí ZŠ Tusarova. Základem výchovy a vzdělávání v MŠ je zdravé sebepojetí a spokojenost dítěte. Rozvíjejí zde osobnost dítěte s ohledem na jeho individualitu a učí děti žít spolu, vzájemné tolerantnosti a nezištné pomoci ostatním. Školka vytváří a prohlubuje citové vazby k přírodě a napomáhá udržovat lidové tradice a místní zvyky. Vzdělávání je založeno zejména na přímých zážitcích, na prožitkovém učení a na zajímavém a podnětném prostředí. Cílem je děti připravit nejen do ZŠ, ale vštěpovat jim základní návyky a dovednosti důležité pro život.

Kroužky a mimoškolní aktivity: český jazyk pro děti s odlišným mateřským jazykem, Sparťanská fotbalová školička, angličtina v pohybu, tanečky, plavání, výlety, školy v přírodě, dílničky, besídky, karneval a společné akce se ZŠ Tusarova – projekt Klíček, aktivity k Mezinárodnímu dni dětí, vláček Tusaráček

Provozní doba: 7–17 hodin

Tusarova 515/27, ms.tusarova@centrum.cz, sturcova@skolatusarova.cz, www.skolatusarova.cz

(s detašovaným pracovištěm Vodárenská věž)

Vzdělávací program: Jaro, léto, podzim, zima

Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK nabízí pestrý program aktivit a činností. MŠ klade důraz na individuální, citové, socializační a vzdělávací potřeby dětí. Denní atmosféra je plná pohody, tvořivých aktivit s respektováním individuálních dispozic každého dítěte. Součástí je i mateřské centrum Medvíďata pro děti od dvou do čtyř let a jejich rodiče. Nově zrekonstruovaná školní zahrada s atypickými herními prvky nabízí dostatek prostoru pro venkovní pohybové aktivity. Filozofie FMŠ: „Uvědomujeme si, že každé dítě má své specifické schopnosti, vlohy a nadání, a je na nás učitelích, abychom je nasměrovali a vedli tou správnou cestou za poznáním.“

Kroužky a mimoškolní aktivity: angličtina s rodilým mluvčím, logo hrátky, logopedie, vědecké pokusy, hudebně-pohybové hry, dramatický kroužek, výtvarný kroužek, kroužek keramiky, hra na zobcovou flétnu; Výšinské posvícení, Dopoledne podle pana Lady, Štrúdlování, Vánoční trhy, Mikulášské nadělování, karneval, Velikonoční jarmark, čarodějnice ve FMŠ, olympiáda, zahradní slavnost, besídky, výlety, divadla, galerie, koncerty, interaktivní programy a workshopy, mezigenerační setkávání, čtecí babičky, Recyklohraní, návštěva solné jeskyně, Výšinská kavárna. Pro předškolní děti úzká spolupráce se ZŠ Korunovační. Celoroční projekty: hrátky s interaktivní tabulí, Medvídek Nivea, Cvičíme se zvířátky, Putování za naší historií, Jógové hrátky, Rozvoj předmatematických schopností u dětí před vstupem do ZŠ, záhony pro školky.

Provozní doba: 6.30–17 hodin

Na Výšinách 3/1075, mts-vysiny@volny.cz, www.msnavysinach.cz

(detašované pracoviště ZŠ a MŠ Tusarova)

Vzdělávací program: Škola v zahradách – od kořenů ke korunám

MŠ se nachází v přízemí moderní kancelářské budovy na adrese Plynární 1617/10 u metra Holešovice. Ve školce dětem vytváří příjemné a přátelské prostředí pro společné a řízené aktivity, ale také dostatek času a prostoru pro volnou hru dětí s individuálním přístupem. Čas je naplněn spoustou zábavy a her, tvořivostí a prožitkovým učením, sportovními aktivitami. Děti zde nachází podnětné prostředí, který podporuje jejich harmonický rozvoj.

Kroužky a mimoškolní aktivity: výlety, návštěvy kulturních zařízení, školy v přírodě, dílničky, besídky, karneval a společné akce se ZŠ Tusarova – projekt Klíček, aktivity k Mezinárodnímu dni dětí, vláček Tusaráček

Provozní doba: 7–17 hodin

Plynární 1617/10, tel.: 703 146 933, ms.visionary@skolatusarova.cz

Soukromé mateřské školy

Jsme soukromá mateřská školka Smiling Baby School, která je zapsaná v rejstříku škol MŠMT. Zaměřujeme se na raný vývoj dětí ve všech směrech. Výuka je uzpůsobená českému školství. Náš školní vzdělávací program (ŠVP MŠ Smiling Baby School) navazuje na rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV MŠMT). Naším cílem je, aby děti mohly bez problému přejít na státní i soukromou základní školu.

Jsme tady pro všechny děti od 18 měsíců do 6 let věku. K lepšímu vývoji dětí využíváme metody Marie Montessori, Toru Kumona, Glena Domana, PlayWisely a Triz technologie. Těšíme se na vaše děti.

Čechova 29, Praha 7, +420 603 723 392‌, info@smilingbabyschool.cz, http://www.smilingbabyschool.cz

Školka je určena pro děti ve věku od 2 – 7 let. Děti tráví hodně času venku za každého počasí, ve školce se využívají prvky programu „Začít spolu – Step by Step“. Nezapomíná se na prostor pro objevování okolního světa ani na svobodnou hru. Důležitý je respekt k sobě navzájem a přírodě a také to, co jíme a čím se obklopujeme. Ve školce nechybí pan učitel – mužský vzor.

Pod Havránkou 12/2, Praha 7, +420 774 448 123‌, petra.charvatova@podhoubi.czwww.podhoubi.cz

Hlavním bodem vzdělávacího programu je rozvíjet děti tempem, které odpovídá jejich nadání, pěstovat v nich láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit je vnímat odlišnosti každého jednotlivce. Hry, projekty, učební metody a plány jsou propracovány systematicky a do detailů. Používání pomůcek a prvků z Montessori pedagogiky.

Dobrovského 527/26 (vchod z Ovenecké 14) Praha 7, Letná, +420 731 751 107, kocour@mskocour.cz, www.mskocour.cz

Jesle, školka, dětský klub, i krátkodobí hlídání dětí v moderním prostředí. Poskytují péči dětí od narození. Nabízí rozvoj motorických schopností, logického myšlení, kreativní činnost, grafomotorická cvičení a rozvoj matematických dovedností. Vzdělávací program je založen na principech rámcového vzdělávacího programu, který je schválen MŠMT.

U Přístavu 1586/2, Praha 7 – Holešovice, + 420 777 939 602, vltavacek@volny.cz, www.vltavacek.cz

Malý Velký strom je soukromá školka stavící na principech waldorfské pedagogiky s individuálním přístupem ke každému dítěti. Výuka probíhá od pondělí do pátku 8:00-17:00 v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Školka je určena pro děti mezi 3 – 6 lety s kapacitou 18 dětí. O děti se starají 3 pedagogové.

Dobrovského 16, Praha 7, +420 733 364 745, malyvelkystrom@email.cz, www.malyvelkystrom.com

Montessori jesle a školka. Místo pro děti s názorem. Jen v připraveném prostředí, kde je učitel průvodcem a rádcem, může z dítěte vyrůst osobnost s respektem k okolí.

Dukelských hrdinů 25, Praha 7, +420 777 836 071‌, info@mufankov.cz, www.mufankov.cz

Školička Ovečka je malá křesťanská školka, která už více než dvacet let působí na Praze 7 pod neziskovou organizací Ovečka – centrum pro děti a rodiče, z.s. Vytváří laskavé a bezpečné prostředí pro vstup dětí do kolektivu a poskytuje kvalitní předškolní vzdělávání. Děti chodí do školičky 1-5x týdně, v čase od 7.30 do 15.00, s možností prodloužení až do 18.00 hodin. Jednou týdně probíhá celý program v angličtině pod vedením rodilého mluvčího a nechybí ani prvky oblíbené Montessori pedagogiky.

Milady Horákové 84/851, Praha 7, +420 604 172 835, info@mcovecka.cz,

www.mcovecka.cz  

Církevní mateřské školy: 

Školní vzdělávací program je založen na křesťanských hodnotách. Podstatné pro školku je, aby se děti cítily přijímány a škola byla místem radosti, životaschopných vztahů, místem, kde získají osobní zkušenost a poznají hodnoty , o které se budou moci ve svém životě opřít. Cílem je všestranný rozvoj dítěte ve všech jeho oblastech: tělesné, duchovní, psychické i sociální. Aby děti byly připraveny nejen na vstup do školy, ale především pro život. Důležitý je soulad mezi rodinnou výchovou a zaměřením školy.

U Uranie 1080/16, Praha 7, 220 571 008‌, kmsp7@seznam.cz, www.kms-kliment.cz

Ostatní vzdělávací centra 


MŠ Letohradská (U Průhonu/Na Maninách) – shrnutí vývoje