Více informací o mateřských školách naleznete na webových stránkách jednotlivých školek. Pokud potřebujete podrobnější informace, chcete si domluvit termín prohlídky či máte jakékoli jiné dotazy, neváhejte školku kontaktovat přímo.


 

Obecní mateřské školy

(s detašovanými pracovišti Školička a Letohrádek)

Vzdělávací program: Školka plná zábavy

Hlavním cílem školky je co nejlépe připravit všechny děti na přechod z MŠ do ZŠ tak, aby jim byl zajištěn úspěšný start povinné školní docházky. Tento cíl je neodlučitelně spjat s kvalitním rozvojem osobnosti dítěte, který zohledňuje jeho potřeby, zájmy i nadání. K realizaci cíle jsou využívány moderní výukové technologie a didaktické pomůcky. Bezpečnost v MŠ je zajištěna prostřednictvím kamerového systému, který se nachází jak u vchodu do budovy, tak i na chodbách školy. Zahrada je součástí vnitrobloku.

Kroužky a mimoškolní aktivity: logopedie, hra na flétnu, výtvarná výchova, hudebně-pohybová výchova, angličtina, sportovní hry, návštěvy divadel, galerií, výukové programy, projektové dny, workshopy, školy v přírodě, masopustní karneval, mikulášská nadílka, besídky, vycházky po Praze, výlety, oslava Mezinárodního dne dětí, zahradní slavnost

Provozní doba: 7–17 hodin

Letohradská 370/1, msletohradska@tiscali.cz, www.msletohradska.cz

(spadající pod FZŠ Uměleckou, detašované pracoviště Lesní MŠ)

Vzdělávací program: Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima!

V těsné blízkosti Stromovky objevíte historickou budovu MŠ U Studánky, která je součástí FZŠ PedF UK Umělecká, má vlastní zahradu i tělocvičnu. Její snahou je vytvořit pro děti i rodiče přátelskou atmosféru, úzce spolupracovat s rodinou a dbát na individuální přístup a osobnostní rozvoj dětí. Cílem je užít si dny všední i sváteční, seznamovat děti s českými zvyky a tradicemi našich předků (sv. Martin, Mikulášská a vánoční nadílka, masopustní karneval, vynášení Morany, Velikonoce, pálení čarodějnic).

Kroužky a mimoškolní aktivity: návštěvy botanické a zoologické zahrady, muzeí, výstav a galerií, poznávací vycházky Prahou, divadelní představení, besedy s policií a záchranáři, besedy na téma zdravá výživa zábavnou formou, zahradní slavnosti pro rodiče, besídka vánoční a ke Dni matek, ozdravné pobyty pro děti na jaře a na podzim, kroužek anglického jazyka, sportovní a výtvarný kroužek a tanečky, kroužek Malý sparťan. Všechna oddělení v rámci dopoledního bloku chodí jednou týdně na lezeckou stěnu.

Virtuální prohlídku najdete na YouTube kanálu.

Provozní doba: 7–17 hodin

U Studánky 4, msustudanky@seznam.cz, www.msustudanky.webnode.cz

(spadající pod FZŠ Uměleckou)

Děti se naučí vše, jako v klasické mateřské škole, tráví však 99% času venku. Jsme státní mateřská škola, a jsme tedy v rejstříku škol, vzděláváme děti podle Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT, lze u nás plnit povinnou předškolní docházku.

Chceme být s dětmi venku, chceme být v přírodě, učit se pod korunami stromů … Jde to i v Praze ! Lesní mateřská škola Bobulka při FZŠ Umělecká v Praze 7 se nachází na okraji parku Stromovka, zázemí 2 maringotek a přístřešku pro 20 dětí. 

Provozní doba: 8:00–16:30 hodin

Umělecká 8, Praha 7, 17000
www.lmsbobulka.cz/o-nas

Vzdělávací program: Přijďte se k nám schovat

MŠ je školou finského typu. Budova byla postavena v roce 1979 v Letenských sadech a je po celkové rekonstrukci. Zaměřuje se zejména na tvořivost dětí. Hlavním cílem je citlivě a komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo a mohlo úspěšně zvládat nároky života. K MŠ přiléhá oplocená zahrada se třemi pískovišti a herními prvky. K pobytu dětí jsou využívány také Letenské sady a Stromovka.

Kroužky a mimoškolní aktivity: keramika, angličtina, sauna, plavání, drakiáda, Punčová sobota, mikulášská nadílka, vánoční posezení s rodiči, Štrúdlová sobota, karneval, čarodějnický rej, celodenní výlet, oslava dne dětí, divadla, školy v přírodě, zahradní slavnost

Provozní doba: 7–17 hodin

Kostelní 37/7, ms.kostelni@volny.cz, www.mskostelni.cz

Vzdělávací program: obě MŠ pracují s programem Rok v mateřské škole s úsměvem

Motto MŠ: „Zvídavost je cestou ke vzdělávání“

Cílem MŠ je přispívat k všestrannému harmonickému rozvoji vědomostí a dovedností dětí. Děti jsou vedeny k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, ke společnosti a k přírodě. Uplatňováním individuálního přístupu a vytvářením zdravého sociálního prostředí ve školách napomáháme rozvíjet a naplňovat osobní potenciál každého dítěte. Důraz je kladen na socializaci, respektování a podporování potřeb dětí, rozvíjení a zohledňování jejich zájmů. Přirozenou formou je podpořena u dětí finanční, digitální a sociální gramotnost, polytechnické vzdělávání, fyzická aktivita a zdatnost. Výchovně-vzdělávací program je na požadované úrovni a cílí na usnadnění přechodu dětí do 1. třídy ZŠ nebo přípravné třídy ZŠ. Obě MŠ věří, že nezbytným základem pro výchovu a vzdělávání je vytvoření podnětného, pozitivního a bezpečného prostředí ve školách. MŠ jsou také zapojeny do projektu Zdravá školní jídelna, dbá se tedy na kvalitu a vyváženost stravy s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny.

MŠ Nad Štolou 6

Má tři třídy, atypické prostory školy podporují komunitní a rodinné prostředí, které je doménou a prioritou. Školní zahrada umístěná ve vnitrobloku nabízí dostatek prostoru k pohybovým aktivitám i přehledný pedagogický terén se vzrostlou zelení a umožňuje celoroční pobyt dětí na školní zahradě.

Umístění mateřské školy v blízkosti Letenské pláně v Praze 7, Technického muzea a Zemědělského muzea nabízí mnoho příležitostí k tematickým vycházkám a dalšímu vzdělávání dětí.

MŠ Janovského 52

Má dvě třídy, v letošním roce projde MŠ Janovského rekonstrukcí vnitřních prostor, obě třídy budou upraveny a nově zařízeny, zrekonstruována sociální zařízení i šatny MŠ. Mateřská škola využívá dětské hřiště umístěné ve vnitrobloku Schnirchova 33, zbudované městskou částí Praha 7. Umístění mateřské školy v blízkosti parku Stromovka a areálu Výstaviště nabízí mnoho příležitostí pro MŠ k návštěvám planetária, výstav či k tematickým vycházkám.

Kroužky a mimoškolní aktivity v obou MŠ: angličtina, keramika, dramatický kroužek, sportovně-pohybový kroužek, výlety, výstavy, divadelní a hudební představení, rozloučení se školáky, Mikulášská besídka, vánoční besídky, zahradní slavnost, výtvarné dílny s rodiči, karneval, MDD, olympiáda, školy v přírodě, návštěvy prvních tříd ZŠ.

Provozní doba škol: 7–17 hodin

MŠ Nad Štolou 6, mts_nadstolou@volny.cz, www.msnadstolou.cz

MŠ Janovského 52, ms.janovskeho@centrum.cz, www.msnadstolou.cz

MŠ Tusarova 53 

MŠ má jednu věkově smíšenou třídu. Prostory školy jsou nově zrekonstruovány. Třída je příjemně zařízena, podporuje komunitní a rodinné prostředí s nižším počtem dětí. Třída je pro 20 dětí. Pro pobyt venku využívá MŠ dětské hřiště umístěné ve vnitrobloku v ulici U Průhonu. Adresa: Tusarova 53, Praha 7, 170 00, e-mail:  ms.tusarova53@volny.cz

(s detašovanými pracovišti Ortenovo náměstí a Varhulíkové)

Vzdělávací program: Od podzimu do léta

MŠ je se svými 11 třídami největší mateřskou školou v Praze 7. Instituce směřuje k udržitelnému rozvoji a vlastními silami i s pomocí rodičů a partnerů se dlouhodobě snaží probudit a udržet v dětech pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. Cílem je také vytvořit ze zahrady mateřské školy místo společného setkávání. Škola je aktivně zapojena do řady projektů a čerpá finance na rozvojové aktivity z několika grantů.

Kroužky a mimoškolní aktivity: hra na zobcovou flétnu, angličtina pro nejmenší, keramika, řečové hrátky, pilates pro děti, plavání, divadla a vzdělávací programy v MŠ i mimo ni, cílené výlety, školy v přírodě, tematické spaní ve školce, tradiční akce pro děti a rodiče, akce pro veřejnost, Školkohraní.

Virtuální prohlídku školy najdete na webových stránkách.

Provozní doba: 6.30–17 hodin

Na Maninách 1080/29a, U Pergamenky 1144/1a, Ortenovo náměstí 1505/37
reditelka@msuranie.cz, www.msuranie.cz

(s detašovaným pracovištěm MŠ Visionary, spadající pod ZŠ Tusarova)

Vzdělávací program: Škola v zahradách – od kořenů ke korunám

Mateřská škola je součástí ZŠ Tusarova. Základem výchovy a vzdělávání v MŠ je zdravé sebepojetí a spokojenost dítěte. Rozvíjejí zde osobnost dítěte s ohledem na jeho individualitu a učí děti žít spolu, vzájemné tolerantnosti a nezištné pomoci ostatním. Školka vytváří a prohlubuje citové vazby k přírodě a napomáhá udržovat lidové tradice a místní zvyky. Vzdělávání je založeno zejména na přímých zážitcích, na prožitkovém učení a na zajímavém a podnětném prostředí. Cílem je děti připravit nejen do ZŠ, ale také jim vštěpovat základní návyky a dovednosti důležité pro život.

Kroužky a mimoškolní aktivity: český jazyk pro děti s odlišným mateřským jazykem, Sparťanská fotbalová školička, angličtina v pohybu, tanečky, plavání, výlety, školy v přírodě, dílničky, besídky, karneval a společné akce se ZŠ Tusarova – projekt Klíček, aktivity k Mezinárodnímu dni dětí, vláček Tusaráček

Provozní doba: 7–17 hodin

Tusarova 515/27, ms.tusarova@centrum.cz, sturcova@skolatusarova.cz, www.skolatusarova.cz

(s detašovaným pracovištěm Vodárenská věž)

Vzdělávací program: Jaro, léto, podzim, zima

Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK nabízí pestrý program aktivit a činností. Naše motto: „Mateřská škola je váš i náš druhý domov.“ Školní program Jaro, léto, podzim, zima klade důraz na individuální, citové, socializační a vzdělávací potřeby dětí. Denní atmosféra je plná pohody, tvořivých aktivit s respektováním individuálních dispozic každého dítěte. Vybavení tříd je koncipováno tak, aby hračky, didaktické pomůcky, výtvarný materiál, knihy byly volně přístupné dětem k samostatnému použití. Třídy tak poskytují dětem příjemné a podnětné prostředí. Předností mateřské školy je školní zahrada s atypickými herními prvky, která nabízí dostatek prostoru pro venkovní pohybové aktivity i řízené činnosti. Filozofie FMŠ: „Uvědomujeme si, že každé dítě má své specifické schopnosti, vlohy a nadání a je na nás učitelích, abychom je nasměřovali a vedli tou správnou cestou za poznáním.“

Mateřská škola usiluje o maximální spolupráci s rodinou dítěte. FMŠ se snaží pravidelně a dostatečně informovat rodiče o veškerém dění. Pro vzájemnou komunikaci využíváme informační aplikaci LYFLE.

S ohledem na COVID-19 MŠ respektovala omezení zájmových kroužků. Rozšířila tematické a projektové dny – např. hrátky s keramikou, malý badatel, co se skrývá v umění, co se děje za oponou, tak aby děti nepřišly o žádné esteticko-tvůrčí aktivity. V době uzavření MŠ zajišťuje distanční výuku pro všechny věkové kategorie. Spolupracujeme s PedF UK, logopedem, PPP, ZŠ Korunovační či DDM Praha 7.  

Kroužky a mimoškolní aktivity: angličtina s rodilým mluvčím, logo hrátky, vědecké pokusy, hudebně-pohybové hry, dramatický, výtvarný kroužek, kroužek keramiky a hry na zobcovou flétnu, sparťanská školička, zumba.

Mezi tradiční aktivity FMŠ patří: Výšinské posvícení, Dopoledne podle pana Lady, Štrúdlování, Vánoční trhy, Mikulášské nadělování, karneval, Velikonoční jarmark, čarodějnice ve FMŠ, olympiáda, zahradní slavnost, besídky, výlety, divadla, galerie, koncerty, interaktivní programy a workshopy, mezigenerační setkávání, čtecí babičky, Recyklohraní, návštěva solné jeskyně, putování za naší historií. Pro předškolní děti zajišťujeme hrátky s interaktivní tabulí, projekt Medvídek Nivea, Cvičíme se zvířátky – Sokol.

Provozní doba: 6.30–17 hodin

Na Výšinách 3/1075, mts-vysiny@volny.cz, www.msnavysinach.czfacebook.com/FMSNaVysinach, instagram.com/materskaskolanavysinach

MŠ zřízená MČ Praha Troja

Kapacita mateřské školy je 60 dětí. Třídy jsou spíše homogenní, ve dvou jsou děti ve věku od 3 do 5 let, v jedné  pak ve věku 5 – 7 let.

Škola má vytvořený Školní vzdělávací program s názvem „ SPOLU A S ÚSMĚVEM“, který umožňuje dětem získávat především sociální zkušenosti, základní poznatky o životě a prostředí, které dítě obklopuje a poskytuje první základy a podněty potřebné k celoživotnímu vzdělávání.

„Filosofií naší mateřské školy je pozitivní přístup k dítěti a jeho práci, podpora vlastní činnosti a svobody dítěte. Dominující činností je hra. Podporujeme zdravý tělesný vývoj a zdravý životní styl, vedeme děti k utváření dobrých vzájemných vztahů, ke spolupráci a přátelství. Důraz klademe na příjemnou a laskavou atmosféru v celé mateřské škole. Chceme, aby se děti cítily jistě a bezpečně a chodily do mateřské školy rády.“

Nad Kazankou 30/230
tel.: +420 284 690 496
e-mail: ms.troja@volny.cz
www.mstroja.cz

Soukromé mateřské školy a dětské skupiny

Jsme soukromá mateřská školka Smiling Baby School, která je zapsaná v rejstříku škol MŠMT. Zaměřujeme se na raný vývoj dětí ve všech směrech. Výuka je uzpůsobená českému školství. Náš školní vzdělávací program (ŠVP MŠ Smiling Baby School) navazuje na rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV MŠMT). Naším cílem je, aby děti mohly bez problému přejít na státní i soukromou základní školu.

Jsme tady pro všechny děti od 18 měsíců do 6 let věku. K lepšímu vývoji dětí využíváme metody Marie Montessori, Toru Kumona, Glena Domana, PlayWisely a Triz technologie. Těšíme se na vaše děti.

Čechova 29, Praha 7, +420 603 723 392‌, info@smilingbabyschool.cz, www.smilingbabyschool.cz

Školka je určena pro děti ve věku od 2 – 7 let. Děti tráví hodně času venku za každého počasí, ve školce se využívají prvky programu „Začít spolu – Step by Step“. Nezapomíná se na prostor pro objevování okolního světa ani na svobodnou hru. Důležitý je respekt k sobě navzájem a přírodě a také to, co jíme a čím se obklopujeme. Ve školce nechybí pan učitel – mužský vzor.

Pod Havránkou 12/2, Praha 7, +420 774 448 123‌, petra.charvatova@podhoubi.czwww.podhoubi.cz

Hlavním bodem vzdělávacího programu je rozvíjet děti tempem, které odpovídá jejich nadání, pěstovat v nich láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit je vnímat odlišnosti každého jednotlivce. Hry, projekty, učební metody a plány jsou propracovány systematicky a do detailů. Používání pomůcek a prvků z Montessori pedagogiky.

Dobrovského 527/26 (vchod z Ovenecké 14) Praha 7, Letná, +420 731 751 107, kocour@mskocour.cz, www.mskocour.cz

Jesle, školka, dětský klub, i krátkodobí hlídání dětí v moderním prostředí. Poskytují péči dětí od narození. Nabízí rozvoj motorických schopností, logického myšlení, kreativní činnost, grafomotorická cvičení a rozvoj matematických dovedností. Vzdělávací program je založen na principech rámcového vzdělávacího programu, který je schválen MŠMT.

V Přístavu 1586/2, Praha 7 – Holešovice, + 420 777 939 602, vltavacek@volny.cz, www.vltavacek.cz

Montessori jesle a školka. Místo pro děti s názorem. Jen v připraveném prostředí, kde je učitel průvodcem a rádcem, může z dítěte vyrůst osobnost s respektem k okolí.

Dukelských hrdinů 25, Praha 7, +420 777 836 071‌, info@mufankov.cz, www.mufankov.cz

Letnička je rodinná školka pro malou skupinu dětí (do 12), s osobním přístupem, důrazem na pohyb i pobyt venku a pestrý vzdělávací program. Působí na pražské Letné, těsně vedle Letenských sadů, ve světlém, nově zrekonstruovaném přízemním prostoru.

Milady Horákové 845/96, Praha 7 – Bubeneč, + 420 608 968 807, info@letnicka.czwww.letnicka.cz

V Sedmikvětu stavíme celou filozofii především na láskyplném vztahu k dětem v rámci malého kolektivu a takřka rodinného prostředí.
Rok v Sedmikvětu plyne podle ročních období. My se v něm soustředíme především na změny v přírodě a propojenost s ní. Naším působením chceme v dětech pěstovat zdravé sebepojetí a individualitu. Motivujeme je k dalšímu učení a poznávání. Jde nám o to, aby se cítily bezpečně. Denně nás provází rituály (ranní, polední) a také různé společné slavnosti v rámci celého roku. Zážitkovým učením děti vedeme k samostatnosti a skrze širokou vzdělávací nabídku se snažíme o komplexní rozvoj dětské osobnost

Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7 – Holešovice, sedmikvet@gmail.comwww.sedmikvet.cz

Církevní mateřská školy: 

Školní vzdělávací program je založen na křesťanských hodnotách. Podstatné pro školku je, aby se děti cítily přijímány a škola byla místem radosti, životaschopných vztahů, místem, kde získají osobní zkušenost a poznají hodnoty , o které se budou moci ve svém životě opřít. Cílem je všestranný rozvoj dítěte ve všech jeho oblastech: tělesné, duchovní, psychické i sociální. Aby děti byly připraveny nejen na vstup do školy, ale především pro život. Důležitý je soulad mezi rodinnou výchovou a zaměřením školy.

U Uranie 1080/16, Praha 7, 220 571 008‌, kmsp7@seznam.cz, www.kms-kliment.cz

Ostatní vzdělávací centra 


MŠ Letohradská (U Průhonu/Na Maninách) – shrnutí vývoje