archivní článek, informace již nemusí být aktuální

80. léta 20. století – výstavba mateřské školy, z dokumentace vyplývá užívání obou průjezdů

1991 – ideální polovina domu Na Maninách 1056/48 vrácena v restituci

1994 – druhá polovina domu Na Maninách 1056/48 převedena ze strany MČP7 do soukromého vlastnictví

1996 – celý dům Na Maninách 1056/48 získává do vlastnictví současná majitelka, která průchod z ulice Na Maninách uzavírá, nadále využíván pouze druhý průchod z ulice U Průhonu, na který je uzavřena nájemní smlouva

2002 – MČP7 provádí rekonstrukci školky po povodních

2006 – SVJ U Průhonu 1514/17 vypovídá po 10 letech nájemní smlouvu, školka je uzavřena

Linie občanskoprávní

2005 – MČP7 a MŠ Letohradská podává žalobu o zřízení věcného břemene proti majitelce domu Na Maninách 1056/48, řízení v roce 2006 končí neúspěchem

2008 – MČP7 a MŠ Letohradská podává k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 občanskoprávní žalobu, na majitelku i SVJ U Průhonu 1514/17  k strpění práva průchodu a průjezdu

2010 – žaloba Obvodním soudem pro Prahu 7 (OSP7) zamítnuta

2011 – Městský soud v Praze (MSPHA) zamítl odvolání proti rozsudku OSP7 a zamítavý rozsudek potvrdil

2013 – Nejvyšší soud ČR ruší zamítavé rozsudky OSP7 a MSPHA a věc vrací OSP7 k dalšímu řízení

2015 – soudem ustanovený znalec podává znalecký posudek, který konstatuje, že je nezbytné povolit oba průchody a vyčísluje peněžitou náhradu

2016 – OSP7 vydává druhý rozsudek, kterým umožňuje užívat oba průchody, a to za peněžitou náhradu s tím, že bránění průchodu ze strany majitelky domu Na Maninách 1056/48  je v rozporu s dobrými mravy

2017 – MSPHA potvrzuje právo užívat průchod domem Na Maninách 1056/48, druhý průchod do ulice U Průhonu zamítá.

2017 – rozsudek OSP7 v části průchodu domem Na Maninách 1056/48 nabyl právní moci. Jelikož paní majitelka povinnost uloženou rozsudkem nesplnila, MČP7 podala exekuční návrh

2017 – paní majitelka odevzdala exekutorovi klíče od průchodu, dále se jedná o odstranění zídky

říjen 2017 – MČP7 pořádá v mateřské škole den otevřených dveří

2018 – Nejvyšší soud ČR ruší rozsudky OSP7 a MSPHA, věc se znovu vrací k OSP7; s ohledem na zrušení pravomocného rozsudku končí i exekuce

2018 – OSP7 řízení zastavuje s tím, že o věci už jednou bylo rozhodováno (neúspěšné řízení v roce 2008); usnesení o zastavení řízení však vzápětí ruší MSPHA

2019 – řízení u OSP7 probíhá, nařízeno jednání na 26.09.2019, ale odročeno na neurčito, neboť paní majitelka podala ve věci dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Linie správní – dopravní

2012 – MČP7 podává k odboru dopravy ÚMČP7 žádost o určení, že oběma průchody vede veřejně přístupná účelová komunikace

2012 – ODO ÚMČP7 žádost zamítá, MHMP následně toto rozhodnutí ruší, ODO ÚMČP7 vydává další zamítavé rozhodnutí, toto již MHMP potvrzuje a odvolání MČP7 zamítá

2016 – MSPHA (správní úsek) zamítá žalobu MČP7 proti rozhodnutí MHMP

2016 – Nejvyšší správní soud ruší rozsudek MSPHA

2017 – MSPHA ruší rozhodnutí MHMP i ÚMČP7, spis zaslán ze soudu na MHMP

2018 – MHMP trvá rok, než spis postoupí na ÚMČP7

březen 2019 – ODO ÚMČP7 vydává nové rozhodnutí, dle kterého jsou oba průchody veřejně přístupnou účelovou komunikací

červenec 2019 – MHMP rozhodnutím potvrzuje jeden průchod (domem Na Maninách 1056/48), v případě druhého průchodu stanoví, že není veřejně přístupnou komunikací

červenec 2019 – MČP7 vyzývá paní majitelku k umožnění průchodu (průjezdu) odstraněním zídky  v průchodu domu Na Maninách 1056/48

srpen 2019 – MČP7 připravuje správní žalobu proti neuznání průchodu domem v ulici U Průhonu

srpen 2019 – k výzvě MČP7 paní majitelka uvádí, že poptává odbornou firmu k odstranění zídky a žádá proto o prodloužení lhůty pro odstranění zídky do 31.10.2019.

Shrnutí – aktuální stav

v občanskoprávní linii bude soud znovu rozhodovat o tom, zda povolí nezbytnou cestu domem Na Maninách 1056/48, aktuálně opět není žádné pravomocné rozhodnutí.

ve správní linii je prozatím pravomocné rozhodnutí MHMP, že průchodem domem Na Maninách 1056/48 vede veřejně přístupná účelová komunikace – paní majitelka je nyní povinna umožnit průchodem volný pohyb