Oblast Letné, Metronomu a ostrova Štvanice je v majetku Hlavního města Prahy a ve správě společnosti ACTON s.r.o.


Na Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru hospodaření s majetkem, oddělení využití a správy pozemků (Nám. Franze Kafky 1, 110 00 Praha 1) se obracejte na Janu Zímovou.

Ve společnosti ACTON s.r.o., obchodní využití a správa pozemků (Sochařská 14, 170 00 Praha 7) se obracejte na Kateřinu Šindelářovou – tel./fax +420 220 877 420, e-mail: katerina.sindelarova@acton.cz.


Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě.


CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT

Povolení akce: povolení, popř. nájemní smlouvu vyřizují společnost ACTON s.r.o. a Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodaření s majetkem, oddělení využití a správy pozemků. Na základě spolupráce s Magistrátem HMP vydává k akcím své stanovisko Rada MČ Praha 7.

Žádost se podává v písemné formě a musí obsahovat minimálně:

  • identifikaci žadatele
  • předmět žádosti, popis akce
  • účel užívání dané lokality
  • termín a doba užívání
  • rozsah užívání
  • situační plánek se zákresem rozsahu akce

Místní poplatky

Pokud je na akci vybíráno vstupné, máte ohlašovací  povinnost a jste povinni uhradit poplatek ze vstupného. Obracejte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení najdete zde.

Ohlášení a vyúčtování k poplatku ze vstupného

Pokud se akce koná na veřejném prostranství, vzniká ohlašovací povinnost a musíte poplatek za zábor veřejného prostranství. Obracejte se na Úřad městské části Praha 7, Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků. Informace k ohlášení najdete zde.

Ohlašovací povinnost k MP za užívání veřejného prostranství


JAK AKCI OHLÁSIT

Po vydání povolení pořádání akce, ohlaste tuto informaci Odboru kultury a sportu, ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP, HZS. Informace o ohlášení akce naleznete zde.

Akci ohlaste nejméně týden před konáním (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce) Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7. Formulář můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře na e-mail: podatelna@praha7.cz.

 Upozornění: 
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Nachtmannová Lenka

vedoucí oddělení, místní poplatek za užívání veřejného prostranství
dveře 4.12
tel. +420220144045
gsm. +420603372003
NachtmannovaL@Praha7.cz
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz