Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) stanovuje jednotný právní režim pro podnikání fyzických a právnických osob v režimu živnostenského zákona. Živnostenským zákonem se řídí vstup do podnikání a jsou jím stanovena některá základní pravidla, podmínky a povinnosti, jež musí každý podnikatelský subjekt splňovat, a to pro většinu činností, jež jsou podnikáním. Činnosti, na které se živnostenský zákon nevztahuje, jsou taxativně uvedeny v ust. § 3 citovaného zákona (tzv. negativní vymezení živnosti). Vzhledem k tomu, že živnostenský zákon patří k jedněm z nejčastěji novelizovaných právních předpisů, níže jsou uvedeny změny z posledního období.


Rok 2021

 • Zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-36
 • zákon mění, v souvislosti s přijetím zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, celou řadu předpisů, např. zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hl. m. Praze
  účinnost od 01.01.2022
 • Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-35
 • zákon zavádí Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů jako informační systém veřejné správy. Vyhlášení a platnost těchto předpisů bude nastávat jejich zveřejněním ve Sbírce. Ve Sbírce by dále měla být zveřejňována rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení předpisu obce, rozhodnutí ministerstev o pozastavení účinnosti a další.
  účinnost od 01.01.2022
 • Vyhláška č. 372/2020 Sb.,Ministerstva pro místní rozvoj, o výši  ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-372
 • podle nové právní úpravy činí výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2021 nula % ze základu pro výpočet ročního příspěvku (§ 1 vyhlášky č. 372/2020 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021).
 • zároveň se (§ 2 cit. vyhlášky) zrušuje vyhláška č. 426/2019 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
 • vyhláškou je tedy pro r. 2021 stanovena nulová výše tohoto příspěvku. Znamená to, že u žádosti o koncesi pro provozování cestovní kanceláře, resp. o její změnu podané v roce 2021 se nebude požadovat potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu pro tento kalendářní rok


Rok 2020

 • Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-543
 • živností není činnost provozovatelů kolektivních systémů podle zákona o výrobcích s ukončenou životností (§ 3 odst. 3 písm. am) živnostenského zákona)
  účinnost od 01.01.2021
 • Zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-540
 • nově může osoba společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů (§45b živnostenského zákona)
  účinnost od 01.01.2021
 • Zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-527
 • nově se stanovují překážky provozování některých živností právnickými osobami, doplňuje se Příloha č. 6 „Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení“
 • živnost vázanou „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ a obor činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu, tedy  „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu není bezúhonný nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není bezúhonná (§ 8a živnostenského zákona)
 • obory činností živnosti volné „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ lze vykonávat pouze v případě, že byly ohlášeny (§ 28 živnostenského zákona)
  účinnost  od 01.01.2021
 • Zákon č. 422/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-422
 • doplňuje se přechodné ustanovení, na jehož základě je vydání českého národního průkazu průvodce dočasně, tj. do 28. února 2021, osvobozeno od úhrady správního poplatku – blíže viz zákon č. 117/2020 Sb.
  účinnost od 01.11.2020
 • Zákon č. 336/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-336
 • V § 3 odst. 3 písm. u) živnostenského zákona se slova „vysoce nebezpečnými látkami“ nahrazují slovy „látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení“ (nespadá pod režim živnostenského zákona)
  účinnost od 01.01.2021    
     
 • Zákon č. 238/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-238
 • došlo k vypuštění ust. § 59 živnostenského zákona (oprávnění rozhodnutím zakázat podnikateli provozujícímu cestovní agenturu nebo cestovní kancelář protiprávní jednání, kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropských společenství)
 • důvodem přijetí právní úpravy je zajištění adaptace národního práva na nově přijaté nařízení EU v oblasti přeshraniční spolupráce dozorových orgánů příslušných k vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitelů. Novela vymezuje ústřední styčný úřad, orgány příslušné pro vymáhání konkrétních právních předpisů EU uvedených v příloze nařízení (EU) 2017/2394 a dozorové pravomoci ve vztahu k vymáhání povinností stanovených v adaptovaném nařízení, které nejsou v našem právním řádu zakotveny, nebo pravomoci, které nemohou být dosud využívány vzhledem k tomu, že porušení povinnosti není přestupkem. Kromě toho stanoví proces udělování oprávnění spotřebitelským organizacím poskytovat orgánům příslušným pro vymáhání dodržování právních předpisů Evropské unie na ochranu zájmů spotřebitelů jmenovaným členskými státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Evropské komisi externí varování týkající se podezření na protiprávní jednání uvnitř Unie a případně též související informace
 • Zákonodárce stanovil soubor pravidel obsažených v zákoně o ochraně spotřebitele, která budou použitelná pro přeshraniční dozor všemi příslušnými dozorovými orgány, a to s přihlédnutím k zajištění přehlednosti a srozumitelnosti, jakož i posílení právní jistoty těch, kdo musí dodržovat povinnosti vyplývající z práva na ochranu spotřebitele, i příslušných dozorových orgánů
  účinnost od 01.07.2020
 • Zákon č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-190
 • byla prodloužena lhůta pro ohlášení vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ na 12 měsíců
 • podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 39/2020 Sb. oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 03.03.2021), ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné zaniká (úkony nepodléhají správnímu poplatku)
  účinnost od 25.04.2020
 • Zákon č. 189/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-189

 • zákon ukládá online zprostředkovatelům služeb v cestovním ruchu sdělit obecnímu živnostenskému úřadu do 30 dnů od doručení jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě, celkovou cenu za poskytnuté služby, adresu místa, na které jsou tyto služby poskytovány a označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu
  účinnost od 24.04.2020

 • Zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – novelizován zákonem č. 422/2020 Sb.,
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-117
 • zákonem byla přijata právní regulace průvodcovské činnosti
 • fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce. Živnostenský úřad následně žádost předá Ministerstvu pro místní rozvoj.
 • citovaný zákon zavádí definici průvodce cestovního ruchu, průkaz průvodce, upravuje vydávání průkazu a dále zavádí seznam průvodců
 • průvodcem cestovního ruchu je fyzická osoba, která poskytuje skupině osob nebo jednotlivcům výklad o kulturním, historickém a přírodním dědictví země a současném životě v ní
 • činnost průvodce může nově od 01.03.2021 vykonávat pouze ta osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce. Průvodce je povinen mít po celou dobu výkladu na území ČR průkaz na viditelném místě svého oděvu
 • uvedená povinnost se nevztahuje na horské průvodce a dále na průvodce v objektech (hrady, zámky, muzea vč. muzeí v přírodě apod.) a na průvodce vykonávající činnost v územích přístupných veřejnosti vymezených v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Tito průvodci nemusí mít průkaz průvodce cestovního ruchu
 • průkaz průvodce cestovního ruchu nemusí mít ani průvodci z jiných členských států EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska, pokud průvodcovské služby na území ČR poskytují dočasně a před prvním poskytnutím služby oznámí tuto skutečnost ministerstvu
  www.mmr.cz/cs/microsites/pruvodci/cesky-narodni-prukaz-pruvodce
  www.mmr.cz/getmedia/d760b7fd-ba89-41a0-99e0-d546206e07e2/Zadost-o-vydani-prukazu-pruvodce
  účinnost od 01.01.2021 (s výjimkou ustanovení čl. II bodu 4 (§ 12 odst. 2), které nabývá účinnosti dnem 01.03. 2021)
 • Zákon č. 115/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-115
                                 
 • v souvislosti s upuštěním od vydávání stanoviska dopravního úřadu k podané žádosti o koncesi pro provozování silniční dopravy malými vozidly je odpovídající změna úpravy vymezení orgánů státní správy, které se vyjadřují k žádosti o koncesi, v živnostenském zákoně
 • k žádosti o koncesi k provozování tzv. „malé dopravy“ – „Silniční motorové dopravy nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, a k žádosti o koncesi k provozování „Silniční motorové dopravy osobními vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ se již nevyžaduje stanovisko dopravního úřadu, čímž se podstatně zkrátí rozhodovací proces o udělení koncese  
  účinnost od 01.07.2020
 • Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
  www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-39 
 • novou právní úpravou se zařazuje činnost realitního zprostředkovatele do vázané živnosti „Realitní zprostředkování“, pro niž se stanovuje odborná způsobilost spočívající ve vzdělání, nebo v kombinaci vzdělání a praxe nebo v profesní kvalifikaci
 • u živnosti volné se obor činnosti 58. nově vymezuje jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosti“
 • zavádí se povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za případně způsobenou újmu a stanoví se písemná forma pro smlouvu o realitním zprostředkování
 • stanovuje se podmínka bezúhonnosti, kterou musí splňovat podnikatel – fyzická osoba a u právnické osoby skutečný majitel a fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu
 • podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 03.03.2021) ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné zaniká. Ohlášení živnosti vázané nepodléhá správnímu poplatku
 • realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění povinností stanovených v § 7 odst. 6 živnostenského zákona nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti novely zákona (03.03.2022), tedy je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živnosti „Realitní zprostředkování“, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou stanoveny v příloze č. 5 živnostenského zákona.
  účinnost od 03.03.2020