Pokud máte zájem pronajmout si nebytové prostory (dále NBP), které jsou v majetku městské části, je třeba splnit základní podmínky a řádně se přihlásit do výběrového řízení.

Termín otevírání obálek je 9.4.2018 od 17.00 hod., v zasedací místnosti č. 227 Úřadu MČ Praha 7


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Kroky vedoucí k řádnému přihlášení do výběrového řízení:

  1. Na internetových stránkách MČ Praha 7 si stáhněte příslušný formulář*, vyplňte jej a včetně příloh vložte do obálky. Dále je nutné uhradit peněžitou jistotu na bankovní účet MČ Praha 7 č. 6015-2000870339/0800 složenkou, vkladem na účet nebo převodem z účtu, a to ve výši, která je uvedena u NBP nabízených ve výběrovém řízení, a to včetně příslušného variabilního symbolu, který je uveden u každého nabízeného NBP zvlášť. Obálku pečlivě zalepte a označte ji nápisem „NEOTEVÍRAT“ a číslem NBP, o který se ucházíte (např. „NEOTEVÍRAT – NBP č. 111“). Číslo NBP je uvedeno na nabídce volného NBP, která je zveřejněna na úřední desce Úřadu MČ P7 a na internetových stránkách spolu s ostatními důležitými informacemi. Obálku odevzdejte nejpozději v 12:00 v den hodnocení nabídek o příslušný NBP do podatelny Úřadu MČ P7 (dveře č. 17). *Pozn.: formulář i tyto pokyny můžete také získat na podatelnách Úřadu MČ P7 i všech informačních centrech MČ P7.
  2. Při výběrovém řízení jsou upřednostněni žadatelé z Prahy 7. Rovněž se klade důraz na vámi nabízené služby a připravený projekt. Při posuzování nabídky na garáž/garážové stání je posuzována také její vzdálenost od bydliště, resp. sídla žadatele; držitelé karet TP, ZTP, ZTP/P z Prahy 7 jsou také zvýhodněni (detaily o bodování jsou uvedeny níže).
  3. Datum prohlídek je možné si domluvit s příslušným technikem správní firmy (telefon je uveden v nabídce). Prohlídky se účastní technik správní firmy, který vám zodpoví případné dotazy týkající se technických požadavků uvedeného NBP. Tato prohlídka je nezávazná a není třeba na této prohlídce předložit doklad o uhrazení kauce.
  4. Na webu, podatelně a v informačních centrech MČ Praha 7 jsou k nahlédnutí vzorové nájemní smlouvy na NBP schválené Radou MČ Praha 7. Žádáme vás o pozorné prostudování VZORU smluv, jsou standardní a jejich obsah je neměnný.
  5. Podmínkou pro přijetí žádosti do výběrového řízení je vyplnění údajů v nabídkovém formuláři, zejména uvedení přesné výše vámi nabízeného měsíčního nájemného za celý NBP – POZOR, u nabízených prostor je stanoveno tzv. minimální nájemné. Nabídka s nižším než minimálním nájemným bude okamžitě vyřazena. Nabídkový formulář musí být datován a podepsán. Neúplné a/nebo nepřesné údaje mohou mít za následek vyřazení vaší nabídky z výběrového řízení.
  6. Po ukončení výběrového řízení Komise pro majetek, byty a nebytové prostory Rady MČ Praha 7 (dále „KMBN“) provede vyhodnocení a doporučí výsledky ke schválení Radě MČ Praha 7. Ta svým usnesením vydá souhlas s uzavřením nájemní smlouvy. Tato procedura trvá cca 4 týdny. Poté obdrží každý žadatel o NBP písemné či telefonické vyrozumění. Následně jsou vráceny složené peněžité jistoty těm, kteří neuspěli. Vybranému zájemci se peněžitá jistota vrátí až po podpisu nájemní smlouvy. Pokud však zájemce odmítne nájemní smlouvu podepsat, peněžitá jistota zůstává pronajímateli jako smluvní pokuta a smlouvy budou uzavřeny s dalším v pořadí.
  7. KMBN jedná obvykle jedenkrát měsíčně, Rada MČ Praha 7 se koná každé úterý (změna není vyloučena). MČ Praha 7 si vyhrazuje právo výběrové řízení v jakékoliv jeho fázi zrušit.

Další poučení pro zájemce:              
Hodnotícími kritérii pro obecný NBP jsou PROJEKT (až 20 bodů), SÍDLO na MČ Praha 7 (10 nebo 0 bodů), OBOR (až 30 bodů), NÁJEMNÉ (až 40 bodů), celkem tedy 100 bodů od každého člena KMBN. V případě garáží/garážových stání držitelé karet TP, ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem na Praze 7 (30 bodů), VZDÁLENOST (až 10 bodů), NÁJEMNÉ (až 20 bodů), celkem tedy 60 bodů od každého člena KMBN.

Vaše nabídka bude hodnocena veřejně členy KMBN v termínu vyhlášeném minimálně 15 dní předem na úřední desce a webových stránkách Prahy 7. Obálky budou otevírány a hodnoceny v pořadí, v jakém byly evidovány na podatelně Úřadu MČP7.

Aby nabídka byla hodnocena, musí obsahovat tyto povinné přílohy:

  • potvrzení o složení peněžní jistoty – kopie útržku složenky nebo kopie potvrzení o vkladu na účet
  • výpis z evidence obyvatel je možno nahradit kopií OP s podpisem a souhlasem s kopií, např. „Souhlasím s kopií OP, podpis.“
  • v případě garáží/garážových stání kopie malého technického průkazu