Jestliže chcete využívat veřejné prostranství např. k pořádání kulturních či sportovních akcí, k umístění dočasných staveb, prodejních zařízení (např. restaurační předzahrádka, výstavka zboží), stavebních zařízení, reklamy, cirkusů, lunaparků a podobných atrakcí, provádění výkopových prací či vyhrazení trvalého parkovacího místa, potřebujete povolení k užívání veřejného prostranství. Jedná-li se o využití komunikace, povolení vydává Odbor dopravy, v ostatních případech Odbor ekonomický.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor ekonomický - oddělení místních poplatků
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Nachtmannová Lenka

vedoucí oddělení, místní poplatek za užívání veřejného prostranství
dveře 4.12
tel. +420220144045
gsm. +420603372003
NachtmannovaL@Praha7.cz

Místní poplatek dle § 4 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, hradí právnické a fyzické osoby nebo jimi zmocněná osoba. Při užívání veřejného prostranství pro stavební zařízení (tj. např. lešení, kontejner, skládka materiálu, stavební výtah aj.) je poplatníkem vždy investor stavebních prací, ne zhotovitel. V ostatních případech je poplatníkem ten, kdo objekt umístí.

Před samotným ohlášením se k místnímu poplatku je v případě komunikace třeba mít uzavřenu nájemní smlouvu.


KOMUNIKACE (CHODNÍKY, SILNICE)

Technická správa komunikací (Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice)

Rozhodnutí od Odboru dopravy MČ Prahy 7 – Zdenka Fialová, tel. 220 144 027, FialovaZ@praha7.cz

V případě, že je majitelem prostranství není hl. m. Praha, je nutno dodat nájemní smlouvu s majitelem pozemku. Pokud máte vyřízeny všechny náležitosti uvedené shora, podáte ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.


LETENSKÁ PLÁŇ, U METRONOMU, ŠTVANICE

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodaření s majetkem, oddělení využití a správy pozemků (Nám. Franze Kafky 1, 110 Praha 1 – Staré Město)

Miroslava Biniová

Pro uzavření nájemní smlouvy kontaktujte společnost: ACTON s.r.o., obchodní využití a správa pozemků, Sochařská 14, 170 00, Praha 7
Iva Boštičková, tel. 220 877 420, iva.bostickova@acton.cz


LETENSKÉ SADY A STROMOVKA

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, Oddělení péče o zeleň (Škodův palác, Jungmannova 35, 110 Praha 1 – Nové Město.)

Ing. Pavla Češková (Letenské sady) nebo Ing. Alice Dědečková (Stromovka)  

V případě, že je majitelem prostranství není hl. m. Praha, je nutno dodat nájemní smlouvu s majitelem pozemku. Pokud máte vyřízeny všechny náležitosti uvedené shora, podáte ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.


OHLAŠOVACÍ POVINNOST

FORMULÁŘ
Ohlašovací povinnost k MP za užívání veřejného prostranství 


JAK SPLNÍM OHLAŠOVACÍ POVINNOST

 • nejméně 7 dní před vlastním užíváním veřejného prostranství
 • 1 den předem v případě krátkodobého užívání (do 6 dnů)
 • v případě havárií je třeba užívání veřejného prostoru ohlásit do 3 dnů od prvního dne, pokud zábor souvisí s pracemi nutnými k odstranění havárie

CO MUSÍM SDĚLIT

 • plné jméno nebo název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, identifikační číslo, jakož i údaje osvědčující povolení nebo oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
 • jsem-li jako podnikatelský subjekt právnická či fyzická osoba, čísla mých účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z mé podnikatelské činnosti
 • rozsah (v m²), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství

JAKÉ DOKLADY MUSÍM MÍT S SEBOU 

 • vyplněný formulář ohlašovací povinnosti
 • občanský průkaz
 • případně vyplněnou plnou moc od „umisťovatele“, popřípadě investora

Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku nebo jiném registru).

POPLATEK MOHU UHRADIT

 • poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
 • bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000870339/0800 u České spořitelny, KS 0379, VS (variabilní symbol) je přidělen správcem poplatku
 • v hotovosti v pokladně Městského úřadu Praha 7

KDO JE OD POPLATKU OSVOBOZEN

Ve smyslu zákona č. 329/2011 Sb. jsou podle § 4, odst. 3 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích osvobozeny od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa.

Komu je vyhrazeno trvalé parkovací místo:

 • Technické správě komunikací hlavního města Prahy, pokud je takové parkovací místo označené jako TAXI pro vozidla taxislužby
 • vozům rychlé lékařské pomoci, Policie České republiky, Městské policie hlavního města Prahy, úřadů městských částí v Praze a Magistrátu hlavního města Prahy, zastupitelských úřadů v České republice (v případě reciprocity s příslušným státem), motorových vozidel při provozování knihovnických služeb
 • vozům zdravotnických a lékařských zařízení v Praze 7, pro potřeby parkování sanitních vozů a vozů pacientů
 • vozům lékařů s trvalým bydlištěm v Praze 7, kteří k výkonu svého povolání a k záchraně lidského života potřebují zjednodušený přístup ke svému vozidlu
 • speciálně upraveným vozům, které slouží v výuce autoškoly pro těžce handicapované spoluobčany
 • vozům zajišťujícím pečovatelské služby pro občany Prahy

Umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že nebudou zatěžovány místními poplatky.

 • Umístění stavebního zařízení a provádění výkopů dle § 2 odst. 1 písm. a) a l) v případě
  – staveb hrazených z rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí
  – staveb potřebných k údržbě, opravě, rekonstrukci či výstavbě metra, tramvajových tratí a drah celostátních nebo regionálních, které zajišťují především městskou a příměstskou dopravu na území Prahy
 • Umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí a provádění výkopů dle § 2 odst. 1 písm. a) a l) po dobu max. 4 dnů
 • Pořádání sportovní akce, na které hlavní město Praha nebo některá z městských částí poskytuje finanční prostředky
 • Umístění prodejního zařízení v rámci akce, na kterou hl. m. Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky (dotace)
 • Kulturní akce, na kterou hl. m. Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky


POPLATEK NEMUSÍM PLATIT V TĚCHTO SITUACÍCH

 • potřebuji vyhradit trvalé parkovací místo:
  • Technické správě komunikací hlavního města Prahy, pokud je takové parkovací místo označené jako TAXI pro vozidla taxislužby
  • vozům rychlé lékařské pomoci, Policie České republiky, Městské policie hlavního města Prahy, úřadů městských částí v Praze a Magistrátu hlavního města Prahy, zastupitelských úřadů v České republice (v případě reciprocity s příslušným státem), motorových vozidel při provozování knihovnických služeb
 • potřebuji umístit objekty a zařízení vybudované podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že nebudou zatěžovány místními poplatky
 • jsem vlastník veřejného prostranství a užívám jej pro vlastní potřeby
 • potřebuji umístit stavební zařízení a provádět výkopy dle § 2 odst. 1 písm. a) a l) v případě:
  • staveb hrazených z rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí
  • staveb potřebných k údržbě, opravě, rekonstrukci či výstavbě metra, tramvajových tratí a drah celostátních nebo regionálních, které zajišťují především městskou a příměstskou dopravu na území Prahy
 • potřebuji umístit stavební zařízení u havárií inženýrských sítí a provádět výkopy dle § 2 odst. 1 písm. a) a l) na dobu max. 4 dnů
 • pořádám sportovní akce, na které hlavní město Praha nebo některá z městských částí poskytuje finanční prostředky
 • umístění prodejního zařízení v rámci akce, na kterou hl. m. Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky (dotace)
 • kulturní akce, na kterou hl. m. Praha nebo Městská část Praha 7 poskytuje finanční prostředky (dotace)
 • potřebuji vyhradit trvalá parkovací místa pro motorová vozidla: 
  vozům zdravotnických a lékařských zařízení v Praze 7, pro potřeby parkování sanitních vozů a vozů pacientů
  vozům lékařů s trvalým bydlištěm v Praze 7, kteří k výkonu svého povolání a k záchraně lidského života potřebují zjednodušený přístup ke svému vozidlu
  speciálně upraveným vozům, které slouží v výuce autoškoly pro těžce handicapované spoluobčany
  vozům zajišťujícím pečovatelské služby pro občany Prahy

  KDY SE MOHU ODVOLAT A JAK 

  O odvolání rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy. Pouze ve výjimečných případech o odvolání rozhodne orgán, který napadené rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání je 30 dnů od převzetí. Odvolání je možné podat pouze proti výroku rozhodnutí, pakliže směřuje pouze proti odůvodnění rozhodnutí, není přípustné. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal (§ 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

  CO MUSÍM UVÉST V ODVOLÁNÍ

  • přesné označení správce daně
  • přesné označení odvolatele
  • číslo jednací, případně číslo platebního výměru
  • uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem
  • návrh důkazních prostředků k tvrzením uvedeným v odvolání
  • navrhované změny či zrušení rozhodnutí

  CO SE MŮŽE STÁT, KDYŽ SI SVÉ POVINNOSTI NESPLNÍM

  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky či jejich část může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Jestliže své povinnosti, které vám byly uloženy ve výzvě k podání ohlašovací povinnosti ve stanovené lhůtě nesplníte, může vám být opakovaně uložena pořádková pokuta za závažné ztěžování nebo maření správy daní v průběhu řízení ve výši až do 500 000,- Kč.


  Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství