Pokud chcete uzavřít manželství v městské části Praha 7, musíte se dostavit osobně na Odbor správních agend – oddělení matrik, kde se dohodnete na termínu sňatku (den a hodinu). Doporučujeme zamluvit termín 3 až 4 měsíce dopředu. Diář svateb na příští rok se otevírá vždy první týden v září. Nejdéle 28 dnů před termínem svatby se pak musí osobně alespoň dostavit jeden ze snoubenců a předložit vyplněný a podepsaný dotazník a další potřebné doklady.


Církevní sňatek

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného manželství.  Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.


Sňatek uzavřený v cizině

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad podle trvalého pobytu žadatele, popřípadě posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny. Vysvědčení se vydává pro občany, kteří budou uzavírat manželství v cizině.


Sňatek zavřený v matričním obvodu Úřadu městské části Praha 7

Co je potřeba předložit

 • vyplněný a podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ (získáte na kterékoli matrice)
 • platné občanské průkazy snoubenců
 • doklad o státním občanství
 • rodné listy snoubenců
 • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžele (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince – osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu (svobodný, rozvedený, vdovec) a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Prosíme o osobní návštěvu, vzhledem k platnosti mezinárodních smluv se na dokumenty jednotlivých států mohou vztahovat různá ověření).

Správní poplatky se řídí dle přílohy 12 zákona o o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. Podrobnější informace vám budou sděleny zaměstnanci oddělení matriky


Obřadní místa a řádné termíny konání svatebních obřadů na území MČ Praha 7 s účinností od 1. 1. 2023: 

 • budova Úřadu MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38 – prostor v 8. NP
  – každý pátek od 10 do 14 hodin
  – každou první a třetí sobotu v měsíci od 10 do 15 hodin

 • Vodárenská věž, Na Výšinách 1000/1
  – každý pátek od 10 do 14 hodin
  – každou první a třetí sobotu v měsíci od 10 do 15 hodin


Lhůty pro vyřízení – individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech 30 dnů.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Romanová Martina

matrikářka
tel. +420220144146
gsm. +420723807673
RomanovaM@Praha7.cz
dveře 6.05

Prokopová Vladana, Bc.

matrikářka
tel. +420220144273
gsm. +420605753972
ProkopovaV@Praha7.cz
dveře 6.05

Tauerová Blanka Anna, Mgr.

matrikářka
tel. +420220144229
gsm. +420774917125
TauerovaB@Praha7.cz
dveře 6.04

FORMULÁŘE

Žádost o sňatek mimo obřadní síň, obřadní den
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
Prohlášení o státním občanství