O zápis příjmení v nepřechýlené formě může požádat pouze občanka České republiky, nebo zákonní zástupci nezletilé občanky České republiky, která se hlásí k jiné národnosti než české.


Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Ukládá-li to mezinárodní smlouva, uvede matriční úřad na žádost nositelky příjmení v matričním zápisu vedle příjmení ženy podle pravidel české mluvnice i toto její příjmení ve formě, která pravidlům české mluvnice neodpovídá; z těchto dvou forem příjmení může nositelka příjmení užívat jen jednu formu, kterou si zvolí při podání žádosti, a ta se uvede v matričním dokladu.

Hlásí-li se občanka České republiky k jiné než české národnosti, v jejímž jazyce se příjmení žen nepřechylují, učiní prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině v České republice a z tohoto důvodu požádá o zápis svého příjmení v nepřechýlené podobě, tj. v mužském tvaru.

Přihlášení se k národnostní menšině jiné než české nemá žádný vliv na státní občanství nositelky příjmení; i nadále zůstává občankou České republiky.


O užívání příjmení v mužském tvaru lze požádat také z těchto důvodů:

  • je-li žadatelka o příjmení v nepřechýlené (mužské podobě) cizinka
  • je-li její manžel cizincem
  • má-li žadatelka (nebo bude mít) trvalý pobyt v cizině

U dětí:

  • je-li dítě cizinec
  • má-li nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
  • je-li jeden z rodičů cizinec

CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině
  • průkaz totožnosti žadatele (například občanský průkaz, cestovní pas)
  • matriční doklad, byl-li již zápis proveden, a pokud jej vlastní, jde-li o nezletilou osobu – písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, případný písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.


Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o užívání příjmení v podobě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice, v souvislosti s prohlášením o příslušnosti k národnostní menšině, je možné se odvolat do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Se žádostí se můžete obrátit na kterýkoli matriční úřad.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Romanová Martina

matrikářka
tel. +420220144146
gsm. +420723807673
RomanovaM@Praha7.cz
dveře 6.05

Prokopová Vladana, Bc.

matrikářka
tel. +420220144273
gsm. +420605753972
ProkopovaV@Praha7.cz
dveře 6.05

Tauerová Blanka Anna, Mgr.

matrikářka
tel. +420220144229
gsm. +420774917125
TauerovaB@Praha7.cz
dveře 6.04