Český občan může při splnění podmínek stanovených zákonem užívat dvě (křestní) jména.


V této věci může jednat občan starší 18 let nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Jak

Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

Co je potřeba předložit

  • prohlášení o zvolení jména
  • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká

Prohlášení o zvolení jména, popřípadě jmen, obsahuje:

  • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce
  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí
  • ověřený podpis prohlašujících; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní
  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména

Další povinnosti  žadatele

Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, atd., na němž budou uvedena obě jména.

Upozornění: U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Henke Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře 6.03
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
HenkeM@Praha7.cz